Č

Vecernji list - Hrvatska - - Šime Strikoman - Pi­še: ELVIS SPREČIĆ Igru is­pro­ba­le i: IVA KORDIĆ, JELENA RUŽIĆ, STELLA LECHPAMMER Sni­mio: BOR­NA FILIĆ/PIXSELL

ekaj da vi­dim je­sam li do­bro shva­ti­la... Že­liš iz mu­ze­ja ukras­ti pred­met vri­je­dan sto mi­li­ju­na ku­na!? Ali ne mo­žeš to uči­ni­ti sam jer je pri­lič­no kom­pli­ci­ra­no i tre­baš po­moć, pa si, od svih lju­di, od­lu­čio pi­ta­ti me­ne ho­ću li pro­va­li­ti s to­bom iako je šan­sa da nas po­li­ci­ja ulo­vi ogrom­na ne bu­de li sve iš­lo kao po špa­gi. Što je ovo, skri­ve­na ka­me­ra? - ri­je­či su ko­ji­ma mi se ko­le­gi­ca iz re­dak­ci­je po­ma­lo pres­trav­lje­nim to­nom obra­ti­la kad sam je pri­je ne­ko­li­ko da­na oba­vi­jes­tio o pla­nu či­ji je cilj bio iz do­bro ču­va­nog mu­ze­ja ukras­ti zlat­no Fa­ber­ge­ovo ja­je ko­je je pot­kraj 19. sto­lje­ća za ru­skog ca­ra iz­ra­dio dra­gu­ljar Carl Fa­ber­ge. Ubr­zo sam joj objas­nio da ni­je ri­ječ o ša­li jer će u pro­va­li su­dje­lo­va­ti pe­te­ro­čla­na eki­pa sas­tav­lje­na od če­tve­ro no­vi­na­ra i jed­nog fo­to­re­por­te­ra, te da je ona po­s­ljed­nja ka­ri­ka koja nam ne­dos­ta­je u ti­mu. Na­kon ma­lo neć­ka­nja, pris­ta­la je. – Ri­ječ je o pri­vat­nom mu­ze­ju koji je ne­dav­no na­ba­vio Fa­ber­ge­ovo ja­je, za ko­je je već za­in­te­re­si­ra­no ne­ko­li­ko pri­vat­nih ko­lek­ci­ona­ra, ali s ob­zi­rom na to da ga vlas­nik mu­ze­ja ne že­li pro­da­ti, vi ste tu da ga se do­ko­pa­te bez nje­go­va zna­nja. Ne mo­ram ni spo­mi­nja­ti da je ri­ječ o stro­go ču­va­noj umjet­ni­ni koja je za­šti­će­na ni­zom alar­m­nih sus­ta­va i raz­no­raz­nih smi­ca­li­ca ko­je će­te mo­ra­ti ot­kri­ti i za­obi­ći ka­ko bis­te us­pje­li u svom za­dat­ku.

Ima­te toč­no – 65 mi­nu­ta

Još jed­nu stvar mo­ra­te zna­ti - od onog tre­nut­ka kad uđe­te u mu­zej ima­te toč­no 65 mi­nu­ta da ukra­de­te ja­je jer se na­kon tog vre­me­na, bez ob­zi­ra na sve dru­ge fak­to­re, pa­li alarm i po­li­ci­ja će vam prak­tič­ki od­mah bi­ti za vra­tom - bi­le su ne­ke od upu­ta ko­je smo do­bi­li od Do­ma­go­ja Be­šta­ka koji nam je za­hva­lju­ju­ći svom zna­nju i is­kus­tvu pu­no po­mo­gao pri­je ne­go što smo kre­nu­li u tu avan­tu­ru. Na­rav­no, Do­ma­goj ni­je član Pink Pan­t­he­ra ili ne­ke dru­ge me­đu­na­rod­ne ban­de koja se ba­vi kra­đom na­ki­ta ne­go za­pos­le­nik za­gre­bač­ke Es­ca­pe Ro­om Are­ne smje­šte­ne na za­gre­bač­kom Ve­le­saj­mu unu­tar ko­je po­sje­ti­te­lji mo­gu igra­ti igru či­ji je os­nov­ni prin­cip idu­ći - za­klju­ča­ju vas u so­bu (ili so­be) ve­li­či­ne ne­ko­li­ko de­se­ta­ka kva­dra­ta na­kon če­ga se za­jed­no sa svo­jim ti­mom utr­ku­je­te s vre­me­nom unu­tar ko­jeg tre­ba­te ri­je­ši­ti niz za­go­net­ki i za­da­ta­ka ka­ko

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.