IBM-ov Q Sys­tem One – pr­vo ko­mer­ci­jal­no kvant­no ra­ču­na­lo

Vecernji list - Hrvatska - - Tehno / Iq -

IBM je na CES-u pred­sta­vio IBM Q Sys­tem One – “pr­vo ko­mer­ci­jal­no kvant­no ra­ču­na­lo” za ko­ri­šte­nje iz­van la­bo­ra­to­ri­ja. Ri­ječ je o pri­la­go­đe­nom sus­ta­vu koji ima i zna­čaj­ke kvant­nog ra­ču­na­la, ali ni­je tak­vo u pot­pu­nos­ti zbog zah­tjev­nih uvje­ta u ko­ji­ma su ku­bi­ti sta­bil­ni. No i ova­ko pred­stav­lja va­žan na­pre­dak u ra­zvo­ju ra­ču­na­la koja bi u bu­duć­nos­ti tre­ba­la mo­ći rje­ša­va­ti da­le­ko kom­plek­s­ni­je za­dat­ke od da­naš­njih ra­ču­na­la. Pris­tu­pa mu se pre­ko clo­uda.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.