Elec­tro pop duo Mo­nar­c­hy u Tvor­ni­ci kul­tu­re

Vecernji list - Hrvatska - - Kritika -

Bri­tan­ski elec­tro pop duo Mo­nar­c­hy sti­že u za­gre­bač­ku Tvor­ni­cu kul­tu­re u uto­rak 12. ve­lja­če gdje će kon­cert­no pred­sta­vi­ti svo­je novo iz­da­nje „Mid: Nig­ht“. In­s­pi­ra­ci­ju za svo­ju glaz­bu pro­naš­li su na tro­me­đi Daft Pun­ka, Ste­vi­eja Won­de­ra i gru­pe The KLF. Gru­pu su u ruj­nu 2009. u Lon­do­nu os­no­va­li Ra Black i An­drew Ar­m­s­trong i ti­je­kom ne­ko­li­ko se­zo­na re­ali­zi­ra­li ci­je­li niz autor­skih pje­sa­ma ko­je su objav­lje­ne kao po­je­di­nač­ni sin­glo­vi ili su skup­lje­ne na EP-u „Al­most Hu­man“te re­mik­se­va za iz­vo­đa­če kao što su Lady Ga­ga, El­lie Go­ul­ding, Ke­lis, Ja­mi­roqu­ai i Kylie Mi­no­gue. Po­seb­no in­tri­gi­ra nji­ho­va su­rad­nja s Di­tom Von Te­ese koja je pje­va­la u sin­glo­vi­ma „Di­sin­te­gra­ti­on“i „Gir­ls & Boys“(obra­di Blu­ra). No­vi al­bum „Mid: Nig­ht“Mo­nar­c­hy objav­lju­je 18. si­ječ­nja. U pro­sin­cu 2018. naj­a­vi­li su ga sin­glom „De­ep Cut“. Od­mah po iz­la­sku no­vog ma­te­ri­ja­la, kra­jem si­ječ­nja, gru­pa će od­svi­ra­ti krat­ku en­gle­sku tur­ne­ju, da bi po­čet­kom ve­lja­če preš­la i na kon­ti­nent.

Mo­nar­c­hy sti­že u za­gre­bač­ku Tvor­ni­cu kul­tu­re u uto­rak 12. ve­lja­če

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.