PO ČETVRTU POBJ

Vecernji list - Hrvatska - - Feljton - Da­mir Mr­vec // Mün­c­hen

hr­vat­ski re­pre­zen­ta­ti­vac Ru­ko­me­ta­ši Hr­vat­ske da­nas u 16.30 u Olim­pij­skoj dvo­ra­ni u Mün­c­he­nu igra­ju dru­gi su­sret u sku­pi­ni na Svjet­skom pr­vens­tvu. Su­par­nik im je Ja­pan, re­pre­zen­ta­ci­ja s ko­jom su igra­li tri­put do sa­da i sva tri pu­ta, na­rav­no, uvjer­lji­vo po­bi­je­di­li. Na Svjet­skom pr­vens­tvu u Tu­ni­su bi­lo je 34:25 za Hr­vat­sku, u Za­dru na kva­li­fi­ka­cij­skom tur­ni­ru za od­la­zak na Igre u Pe­king 37:22, a u Va­ra­ždi­nu na kva­li­fi­ka­cij­skom tur­ni­ru za od­la­zak na Igre u London 2012. na­ši su ru­ko­me­ta­ši po­bi­je­di­li Ja­pan s 36:22. - Eto, ne­mam ni­šta pro­tiv da se tak­va po­bje­da po­no­vi da­nas u Mün­c­he­nu – re­kao je Ma­rin Še­go, pr­vi vra­tar hr­vat­ske re­pre­zen­ta­ci­je. Na­kon ju­če­raš­njeg tre­nin­ga, igra Ja­pa­na de­talj­no je ana­li­zi­ra­na. - Stra­ho­vi­to su br­zi i pro­tiv Ma­ke­do­ni­je igra­li su pri­lič­no do­bro. Re­zul­tat mo­žda za­va­ra­va jer je Ja­pan de­se­tak mi­nu­ta pri­je kra­ja za­os­ta­jao sa­mo če­ti­ri po­got­ka. Us­pio sam čak gle­da­ti zad­njih ne­ko­li­ko mi­nu­ta te utak­mi­ce, ali te­ško mo­gu iz­vu­ći kon­kret­ni­je za­ključ­ke. Sa­mo sam pri­mi­je­tio da br­zo šu­ti­ra­ju, ne­ugod­ni su u fin­ta­ma i br­zi, ali mi smo još br­ži – is­tak­nuo je Še­go. U ma­đar­skoj li­gi, u Da­ba­su, igra je­dan Ja­pa­nac.

Bit će sve bo­lje

- Baš smo ne­dav­no igra­li pro­tiv njih u pr­vens­tvu. Jas­no, uvjer­lji­vo smo po­bi­je­di­li, a Ja­pa­nac je ured­no za­bio svo­jih pet-šest po­go­da­ka. Mis­lim da im je on naj­bo­lji stri­je­lac. Ni­je vi­sok, ali je ja­ko brz. Igra na mjes­tu des­nog vanj­skog pu­ca­ča – is­tak­nuo je vra­tar Pick Sze­ge­da. Za­po­če­li ste nas­tup na tur­ni­ru s 12 obra­na, s vi­še od od 35 pos­to obra­nje­nih uara­ca, to je sjaj­no. - Ne mo­gu re­ći da ni­sam za­do­vo­ljan. Ka­da se poč­ne do­bro bra­ni­ti, on­da ta se­ri­ja obič­no po­tra­je i si­gur­no ću se u sva­koj slje­de­ćoj utak­mi­ci osje­ća­ti sve bo­lje i bo­lje. Po­seb­no su atrak­tiv­ne bi­le obra­ne zi­ce­ra iz kon­tri.

ZAJEDNIŠTVO i po­bjed­nič­ki ka­rak­ter naj­ve­će su ka­rak­te­ris­ti­ke ove mom­ča­di, sma­tra iz­bor­nik Li­no Čer­var, ko­je­mu je čes­ti­tao i Bayer­nov tre­ner Ni­ko Ko­vač

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.