Ne­nad Bje­li­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Ro­bert Ju­na­ci//

Be­lek

Bo­ra­vak Di­na­ma i Ne­na­da Bje­li­ce u Tur­skoj isko­ris­tio je Fi­fex (Fo­ot­ball in­dus­try, fo­rum & exhi­bi­ti­on) koji je s tur­skim no­go­met­nim sa­ve­zom or­ga­ni­zi­rao se­mi­nar za po­laz­ni­ke tre­ner­ske aka­de­mi­je. Pa su po­zva­li Bje­li­cu da odr­ži pre­da­va­nje za oko 600 tre­ne­ra koji po­ha­đa­ju aka­de­mi­ju.

I ni­je Bje­li­ca bio je­di­ni Hr­vat koji je dr­žao pre­da­va­nje, Ivan Mi­jač iz no­go­met­ne ško­le Di­na­ma (vo­di mom­čad do 14 go­di­na) go­vo­rio je o or­ga­ni­za­ci­ji i ra­du no­go­met­ne ško­le pla­vih kao jed­ne od naj­bo­ljih u svi­je­tu. Bje­li­ca je pak go­vo­rio o pro­tu­na­pa­du, a pred­stav­ljen je kao tre­ner koji će iz­la­ga­ti o ve­li­kom us­pje­hu Di­na­ma.

Mo­dri u po­seb­noj si­tu­aci­ji

- Di­na­mo je u po­seb­noj si­tu­aci­ji, u Eu­ro­pi ne­ma­mo tzv. po­sjed lop­te, a ima­mo ga u HNL-u, ta­ko da se sva­ka tri da­na mo­ra­mo pre­ba­ci­va­ti na druk­či­ji na­čin igre – ka­zao je uvod­no naš tre­ner koji je na os­no­vi pro­tu­na­pa­da i br­ze i kva­li­tet­ne tran­zi­ci­je pos­ti­gao je­se­nas ve­li­ki europ­ski re­zul­tat.

- Za tak­vu igru mo­ra­te ima­ti igra­če koji su teh­nič­ki do­bri, br­zi, mo­ra­ju ima­ti fi­zič­ke i psi­hič­ke pre­dis­po­zi­ci­je te no­go­met­nu in­te­li­gen­ci­ju – go­vo­rio im je Bje­li­ca i po­ka­zi­vao raz­ne va­ri­jan­te tre­nin­ga za tak­vu igru. Po­ka­zi­vao je ka­ko je ra­dio na to­me u raz­nim klu­bo­vi­ma.

A pro­tu­na­pa­da, po­go­to­vu pro­tiv te­žih su­par­ni­ka, bit će i na pro­lje­će, jer gle­da­ju­ći tre­nin­ge Di­na­ma vi­dje­li smo da se i da­lje ra­di na to­me.

- Stal­no tre­ba vjež­ba­ti, ali ra­dit će­mo mi i na igri kad ima­mo lop­tu. Do­sad za to baš ni­smo ima­li vre­me­na, ali sad će­mo ra­di­ti i na to­me – pri­čao nam je na­kon pre­da­va­nja Bje­li­ca.

Za svo­je iz­la­ga­nje do­bio je plje­sak, a ne­ko­li­ko pro­tu­na­pa­da Di­na­ma iz europ­skih utak­mi­ca ko­je je po­ka­zao kao pri­mjer za br­zu tran­zi­ci­ju iz­a­zva­lo je uz­da­he na­zoč­nih. Ne bi bi­lo lo­še da i na­ši tre­ne­ri slu­ša­ju tak­vo pre­da­va­nje, ima­li bi što na­uči­ti.

- Tak­ve kon­fe­ren­ci­je do­bro do­đu sva­kom tre­ne­ru, bio uče­nik ili pro­fe­sor. Du­go sam bio u ulo­zi uče­ni­ka, a sad sam već odr­žao ne­ko­li­ko pre­da­va­nja, u Polj­skoj, Ita­li­ji, Aus­tri­ji, na na­šoj tre­ner­skoj aka­de­mi­ji bio sam tri-če­ti­ri pu­ta. Me­ni je ovo li­je­po is­kus­tvo u zem­lji koja je no­go­met­no ja­ko važ­na. Pu­no je bi­lo ov­dje tre­ne­ra, pu­no re­no­mi­ra­nih tre­ner­skih fa­ca – is­ti­če Bje­li­ca.

A uz nje­ga su još pre­da­va­li pred­sjed­nik Be­sik­ta­sa, tre­ne­ri Ba­sak­se­hi­ra i Bur­sas­po­ra, Ha­mit Na svu sre­ću za igra­če Di­na­ma, ju­čer su u pla­nu ima­li po­pod­nev­ni tre­ning u dvo­ra­ni. Uju­tro su gad­no kis­nu­li, ali ni­su po­sus­ta­li, no pos­li­je pod­ne­va os­ta­li su su­hi. A baš se ta­da otvo­ri­lo ne­bo, pra­vi po­top. Na­kon pre­da­va­nja Bje­li­ce u sa­mom Be­le­ku po­bo­ja­li smo se ho­će­mo li se mo­ći vra­ti­ti u ho­tel. Na­ime, dio uli­ca je pot­pu­no po­plav­ljen, osob­ni auto­mo­bi­li ni­su mo­gli ni vo­zi­ti pre­ko te vo­de. Sre­ćom, Bje­li­cu, broj­nu de­le­ga­ci­ju Di­na­ma i ne­ko­li­ko no­vi­na­ra vo­zio je auto­bus, a on je ipak us­pio pro­ći kroz blat­nja­vu vo­du. (rj) Al­tin­top, a proš­le go­di­ne bi­li su tu Se­nol Günes, Mir­cea Lu­ces­cu, Pe­pe i Sa­mu­el Eto’o.

Na kra­ju je sti­glo i iz­ne­na­đe­nje, čak i za sa­mog Bje­li­cu. Na­ime, do­ma­ći­ni su ga pro­gla­si­li naj­bo­ljim klup­skim tre­ne­rom go­di­ne.

- Ni­sam poj­ma imao, ni­sam oče­ki­vao ni dres tur­ske re­pre­zen­ta­ci­je s bro­jem 22. I ne mis­lim da sam naj­bo­lji klup­ski tre­ner, ali do­bro, ako oni ta­ko mis­le, va­lja to po­što­va­ti – smje­škao se Bje­li­ca.

A da ga ite­ka­ko poz­na­ju vi­dje­li

Ko­li­ko god igra­či­ma ni­je la­ko na pri­pre­me­ma, u to vri­je­me ra­de se fi­zič­ki naj­te­že stva­ri, deč­ki su zadovoljni. Bje­li­ca na tre­nin­zi­ma pu­no ra­di na sna­zi, ali sve se ra­di s lop­tom pa im je za­nim­lji­vi­je i lak­še pod­no­se tak­ve tre­nin­ge.

Re­zul­ta­ti Di­na­ma oči­to su os­ta­vi­li tra­ga u Eu­ro­pi, pa je Bje­li­ca pos­tao ja­ko po­pu­la­ran i u Tur­skoj gdje je do­bio po­seb­no priz­na­nje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.