Fran­cu­ze su raz­bi­ja­li još dav­ne 1970.! Igra­li su i u osmi­ni fi­na­la SP-a

Japanci go­di­na­ma vje­ru­ju sa­mo stra­nim iz­bor­ni­ci­ma, a ja­ke tvrt­ke stal­no ula­žu u ja­pan­ski ru­ko­met

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec//Mün­c­hen

Ka­da je Ja­pan 2013. go­di­ne do­bio do­ma­ćins­tvo Olim­pij­skih iga­ra, u ta­moš­njem ru­ko­met­nog sa­ve­zu naj­pri­je su raz­miš­lja­li ka­ko se ne osra­mo­ti­ti pred do­ma­ćim gle­da­te­lji­ma. Po­vi­jest im ni­je iš­la na­ru­ku jer su se tek de­se­tak pu­ta naš­li na Svjet­skom pr­vens­tvu. Naj­bo­lji pla­sman im je 10. mjes­to iz 1970. go­di­ne, ali ta­da je na SP-u igra­lo sa­mo 16 re­pre­zen­ta­ci­ja. Bi­li su do­ma­ći­ni SP-a 1997. go­di­ne. Osvo­ji­li su 15. mjes­to, ali su za­ma­lo na­pra­vi­li ve­li­ku sen­za­ci­ju u osmi­ni fi­na­la. Igra­li su pro­tiv Fran­cu­za i iz­gu­bi­li sa­mo s po­got­kom raz­li­ke (21:22). Na po­s­ljed­njem SP-u u Fran­cu­skoj osvo­ji­li su 22. mjes­to. Po­s­ljed­nju po­bje­du pro­tiv eu­rop­ske re­pre­zen­ta­ci­je pos­ti­gli su na SP-u 2011. go­di­ne u Šved­skoj. Bi­li su bo­lji od Aus­tri­je (33:30).

Sa­mo nas­tup ma­nje od nas

- Sje­ćam se da su nam Japanci bi­li ne­ugod­ni su­par­ni­ci na Svjet­skom pr­vens­tvu 1970. go­di­ne. Igra­li smo s nji­ma u sku­pi­ni i je­dva iz­vuk­li neo­d­lu­če­no. Igra­lo se u Fran­cu­skoj, a Ja­pan je ta­daš­njeg do­ma­ći­na po­bi­je­dio s ne­vje­ro­jat­nih 22:13 – re­kao je Hr­vo­je Hor­vat, re­pre­zen­ta­ti­vac Ju­gos­la­vi­je se­dam­de­se­tih go­di­na.

Ja­pan ima sa­mo je­dan nas­tup ma­nje od Hr­vat­ske na Olim­pij­skim igra­ma. Bi­li su Japanci su­di­oni­ci Iga­ra 1972. u Mün­c­he­nu, 1976. u Mon­tre­alu, 1984. u Los An­ge­le­su i 1988. u Se­ulu. Bi­li su dva­put pr­va­ci Azi­je, 1971. i 1979. go­di­ne, a po­s­ljed­nju me­da­lju na pr­vens­tvu Azi­je osvo­ji­li su 2016. ka­da su bi­li tre­ći. Na ovaj SP doš­li su s po­ziv­ni­com.

No, vra­ti­mo se na go­di­nu ka­da su pos­ta­li do­ma­ći­ni Iga­ra. Za po­če­tak su na­pra­vi­li pro­fe­si­onal­nu li­gu s de­vet mom­ča­di. U li­gi ne igra ni­je­dan stra­nac, prem­da nov­ca ima. A glav­ni spon­zo­ri su tvrt­ke po­put Osa­ka Elec­tri­ca, Toyo­te, Ste­ela...

Stal­no na­pre­du­ju

Kad već no­vac ni­je pri­vu­kao stra­ne igra­če, kao što je to slu­čaj u no­go­me­tu i od­boj­ci, pri­vu­kao je stra­ne tre­ne­re. Zad­nja tri iz­bor­ni­ka bi­li su Da­nac Ul­rik Kir­kely, Špa­njo­lac Car­los An­to­nio Or­te­ga, a sad im je iz­bor­nik Da­nac Da­gur Si­gur­d­sson koji je s Nje­mač­kom bio europ­ski pr­vak 2016. go­di­ne u Polj­skoj.

- Pot­pu­no nam je jas­no da smo jed­na od naj­sla­bi­jih re­pre­zen­ta­ci­ja na­še sku­pi­ne. Na­še je da po­ku­ša­mo os­tva­ri­ti na­pre­dak u od­no­su na re­zul­tat na proš­lom SP-u.

Na do­brom smo putu jer ula­že­mo ve­li­ki trud. Ja­pa­nu se čes­to do­ga­đa­lo da igra sa­svim so­lid­no, ali se zbog ne­ko­li­ko lo­ših mi­nu­ta pot­pu­no ras­pad­ne.

Na na­šu sre­ću, re­kao bih da smo na­pra­vi­li ne­ko­li­ko ko­ra­ka na­pri­jed u sma­nje­nju tih os­ci­la­ci­ja ti­je­kom utak­mi­ca i da će­mo to us­pje­ti i do­ka­za­ti – re­kao je Si­gur­d­sson.

Ve­ći­na ja­pan­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca igra u ja­pan­skoj li­gi. Izu­ze­tak su tro­ji­ca koja igra­ju u Eu­ro­pi – Adam Yu­ki Ba­ig i Re­mi An­ri Doi igra­ju u Fran­cu­skoj, u Ce­sso­nu, od­nos­no Char­tre­su, a Shin­no­su­ke To­ku­da igra u ma­đar­skom Da­ba­su. Jed­no vri­je­me igra­li su Japanci i u hr­vat­skoj li­gi. Dvo­ji­ca su bi­la u Me­dveš­ča­ku...

Ja­pan ima sa­mo je­dan nas­tup ma­nje od Hr­vat­ske na Olim­pij­skim igra­ma. Bio je su­di­onik Iga­ra 1972. u Mün­c­he­nu, 1976. u Mon­tre­alu, 1984. u Los An­ge­le­su i 1988. u Se­ulu. Bio je dva­put pr­vak Azi­je, 1971. i 1979.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.