DO­SJE ĐAKIĆI Tko je moć­na obitelj koja pu­ni cr­ne kro­ni­ke

“ĐA­KI­ĆU U OVOM KRA­JU NIT­KO NE MO­ŽE NI­ŠTA, PA NI ČISTAČICA SE NE MO­ŽE ZA­POS­LI­TI BEZ NJE­GO­VA ODO­BRE­NJA” IVAN ĐA­KIĆ VLAS­NIK JE FIRME ĐA­KIĆ THIM D.O.O. KOJA JE PRE­UZE­LA I POS­LO­VA­NJE HOTELOM DIVINO, A OBITELJ SE BA­VI I TURIZMOM NA ŠOLTI

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Pi­še: RE­NA­TA RA­ŠO­VIĆ

Ljud­ski je is­pri­ča­ti se za svo­je gri­je­he – ka­zao je ne­ki dan is­pred Žu­pa­nij­skog su­da u Bje­lo­va­ru Ivan Đa­kić. Pred no­vi­na­re je u glu­hoj no­ći iz­i­šao skri­ven iza tam­nih na­oča­la. No, ni­su oči je­di­no što je, ta­da još us­pješ­no, skri­vao pred jav­noš­ću. Dla­nom li­je­ve ru­ke upor­no je pre­kri­vao dlan desne ru­ke. Fo­to­re­por­ter Pixsel­la, me­đu­tim, ne­ho­ti­ce je sni­mio i dio nad­lak­ti­ce koja ot­kri­va te­to­va­žu ne­kak­vog zom­bi­ja. No, Đa­ki­će­va taj­na ni­je os­ta­la pre­du­go skri­ve­na, su­tra­dan se s uli­ca Virovitice pro­nio glas, koji je br­zo sti­gao do za­gre­bač­kih me­di­ja, da je is­pod ru­ka­va jak­ne mla­di Đa­kić krio, rek­li bi­smo, pu­ni pro­fil te­to­va­že koja za­pra­vo pri­ka­zu­je zom­bi­ja s ka­pom na­cis­tič­kog čas­ni­ka. I sve to sa­mo koji dan na­kon što je pra­vos­lav­ni Bo­žić čes­ti­tao “svim pri­ja­te­lji­ma sr­bi­ći­ma” fo­to­gra­fi­jom us­ta­še koji po­zi­ra s gla­vom mr­tvog čet­ni­ka. Po­li­ci­ja je re­agi­ra­la promp­t­no pa je Đa­kić ubr­zo pri­jav­ljen za kaz­ne­no

dje­lo jav­nog po­ti­ca­nja na mrž­nju na na­ci­onal­noj os­no­vi, zbog če­ga mu pri­je­ti tri go­di­ne za­tvo­ra. Bit će da se upra­vo zbog spo­me­nu­te bo­jaz­ni Ivan Đa­kić naj­pri­je jav­no po­ka­jao, pa ne­du­go po­tom opet po­sr­nuo, ka­da je na druš­tve­noj mre­ži “laj­kao” obja­ve oni­ma koji su ga hra­bri­li. Na­po­s­ljet­ku je obri­sao pro­fil na Fa­ce­bo­oku, ali je bio do­volj­no neo­pre­zan da os­ta­vi onaj na Ins­ta­gra­mu, odak­le je ne­poz­nat net­ko ski­nuo fo­to­gra­fi­ju svje­že te­to­vi­ra­ne ru­ke ko­ju je 12. pro­sin­ca obja­vio sam. Me­di­ji su, po tko zna koji put u sa­mo ne­ko­li­ko da­na, po­nov­no eks­plo­di­ra­li. Ka­ko i ne bi! Mla­dić iz Virovitice, na­ime, sin je Jo­si­pa Đa­ki­ća, sa­bor­skog zas­tup­ni­ka, pred­sjed­ni­ka utje­caj­ne Hvi­dre, umi­rov­lje­nog pu­kov­ni­ka HV-a i jed­nog od pri­pad­ni­ka ta­ko­zva­nog des­nog kri­la HDZ-a. Već i po­vr­š­nom ana­li­zom pos­ta­je jas­no da je otac iz­nim­no zna­čaj­na fi­gu­ra u ži­vo­tu tog mla­di­ća. Ta­ko­đer, bi­lo je jas­no da se, ne­na­vik­nut na svje­tla po­zor­ni­ce, na tre­nut­ke ko­le­bao, a na tre­nut­ke ju­na­čio pred no­vi­na­ri­ma, po­vre­me­no je dje­lo­vao čak i kao da mu im­po­ni­ra gu­žva koja se stvo­ri­la oko nje­ga jer je na pet mi­nu­ta iz­i­šao iz oče­ve sje­ne. Jer, ka­ko druk­či­je pro­tu­ma­či­ti da, snim­ljen na pro­zo­ru zgra­de su­da, mla­di Đa­kić u pri­lič­no stres­noj si­tu­aci­ji sla­vo­do­bit­no di­že pa­lac u znak po­bje­de, tip­ka po mo­bi­te­lu, sni­ma sel­fi­je, a u jed­nom tre­nut­ku no­vi­na­ri­ma po­ka­zu­je sred­nji prst? U jed­nom ča­su bi se ka­jao, u dru­gom već de­man­ti­rao se­be sa­ma, dje­lu­ju­ći po­sve ne­uvjer­lji­vo, kao da iz nje­ga pro­go­va­ra otac bo­re­ći se da sa­ču­va po­li­tič­ki kre­di­bi­li­tet. Sa­da je po­sve iz­vjes­no da je “kriz­ni me­nadž­ment” obi­te­lji Đa­kić, vje­ro­jat­no zbog br­zi­ne ko­jom su se do­ga­đa­ji smje­nji­va­li, pot­pu­no za­ka­zao. Je li Iva­nu Đa­ki­ću poz­na­to pre­zi­me bi­lo te­ret ili bla­gos­lov? Su­de­ći pre­ma ni­zu raz­go­vo­ra ko­je smo oba­vi­li u Vi­ro­vi­ti­ci gdje Đakići da­nas ži­ve, kao i u obliž­njoj Pi­to­ma­či s ko­jom su ve­za­ni pos­lom i obi­telj­skim ko­ri­je­ni­ma, ipak je bi­lo ono po­to­nje. Sve do­ne­dav­no, do iz­bi­ja­nja afe­re, ka­da se pre­zi­me Đa­kić na Iva­no­va ple­ća spus­ti­lo po­put ne­vid­lji­va te­re­ta. A tek su mu 22 go­di­ne.

Na­pus­tio stu­dij

No, us­pr­kos mla­dim go­di­na­ma otac mu je po­vje­rio iz­nim­ne pos­lov­ne od­go­vor­nos­ti. Vlas­nik je tvrt­ke Đa­kić Thim d.o.o., koja je la­ni pri­ja­vi­la pri­hod od 449 ti­su­ća ku­na. Pre­ma po­da­ci­ma s pos­lov­nih ser­vi­sa, pri­ja­vi­li su se­dam za­pos­le­nih, a go­di­nu su za­vr­ši­li u gu­bit­ku od 89 ti­su­ća ku­na. Pa ipak, tvrt­ka Iva­na Đa­ki­ća pre­uze­la je pos­lo­va­nje ho­te­la “Divino” na sa­mom ula­zu u Pi­to­ma­ču na ma­gis­tral­noj ces­ti iz smje­ra Virovitice, gdje se gos­ti­ma nu­di 20 so­ba te res­to­ran s 300 mjes­ta “ide­alan za pri­pre­mu svad­bi, ma­tu­ral­nih i pos­lov­nih ve­če­ra, obi­telj­skih ruč­ko­va i slič­nih pri­go­da”. No, ve­ći­nu vre­me­na, ho­tel zja­pi pra­zan, pa se na­me­će pi­ta­nje či­me to toč­no Ivan Đa­kić po­kri­va vi­so­ki stan­dard ži­vo­ta od či­je ma­ni­fes­ta­ci­je ne bje­ži. Na­ime, mla­dić po­sje­du­je vlas­ti­ti stan, a na pro­fi­li­ma do ju­čer ak­tiv­nih druš­tve­nih mre­ža ra­do se hva­lio sim­bo­li­ma mo­ći po­put sku­po­cje­nih auto­mo­bi­la mar­ke Mer­ce­des i Au­di s po­seb­no iz­ra­đe­nim ta­bli­ca­ma. Obitelj Đa­kić ba­vi se i turizmom na oto­ku Šolti, a sam Ivan Đa­kić po­di­je­lio je na svom pro­fi­lu link na in­ter­net­sku stra­ni­cu Apart­ma­na Đa­kić pu­tem ko­je se mo­že re­zer­vi­ra­ti smje­štaj u nji­ho­vim apart­ma­ni­ma. Prem­da za­sad os­ta­je ne­poz­na­to s kak­vim us­pje­hom su u tom seg­men­tu pos­lo­va­li, u po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko da­na ne­že­lje­ni pu­bli­ci­tet re­zul­ti­rao je s 20-ak re­cen­zi­ja na Go­ogleu i sve do jed­ne su ne­ga­tiv­ne, s lo­šim ocje­na­ma i ko­men­ta­ri­ma po­put “pr­lja­vo i od­vrat­no” te “iz­bjeg­ni­te ovaj smje­štaj”. Is­to­dob­no, za ta­ko vi­so­ke pos­lov­ne duž­nos­ti Ivan Đa­kić, is­pa­da, još ne­ma adek­vat­no obra­zo­va­nje. Na­kon za­vr­šet­ka sred­nje eko­nom­ske ško­le u Vi­ro­vi­ti­ci, naj­pri­je je stu­di­rao eko­no­mi­ju na Ve­le­uči­li­štu Vern, no knji­ga mu, či­ni se, ni­je iš­la od ru­ke. Stu­dij je ta­ko pre­ki­nuo, pa se ne­dav­no upi­sao na Ve­le­uči­li­šte Bal­ta­zar u Osi­je­ku. Da­nas di­rek­tor, Ivan Đa­kić bio je osred­nji đak koji je, pre­ma na­vo­di­ma Go­ra­na Gaz­de­ka, di­rek­to­ra i glav­nog ured­ni­ka lo­kal­nog por­ta­la vi­ro­vi­ti­ca.net, pri­je­tio uče­ni­ci­ma i nas­tav­ni­ci­ma pri­tom se po­zi­va­ju­ći na utje­caj­nog oca. - To je ek­la­tant­ni pri­mjer da ja­bu­ka ne pa­da da­le­ko od sta­bla. Če­t­vrt sto­lje­ća Jo­sip Đa­kić u po­li­ti­ci ne­kaž­nje­no ši­ri ne­tr­pe­lji­vost pre­ma dru­gi­ma i dru­ga­či­ji­ma, a najviše pre­ma Sr­bi­ma, su­klja­ju­ći iz noz­dr­va va­tru mrž­nje. Ako se, ohra­bren to­le­ran­ci­jom svo­jih stra­nač­kih su­dru­ga, ne li­bi to či­ni­ti pred jav­noš­ću, što tek on­da ra­di u kru­gi obi­te­lji? Ni­je ni ču­do da ma­li Đa­kić ima po­re­me­će­ni sus­tav vri­jed­nos­ti pa mis­li da je nor­mal­no zlos­tav­lja­ti škol­ske dru­go­ve, pri­je­ti­ti no­vi­na­ri­ma i lju­di­ma čes­ti­ta­ti bla­gad­ne uz stra­vič­ne po­ru­ke i fo­to­gra­fi­je. Cje­lo­kup­na jav­nost Virovitice oče­ku­je od nad­lež­nih ins­ti­tu­ci­ja da re­agi­ra­ju, jer im je dos­ta te­ro­ra koji Đa­kić ju­ni­or, po­zi­va­ju­ći se na svo­ga oca, pro­vo­di još od vre­me­na dok je bio u os­nov­noj ško­li, o če­mu su nam po­s­vje­do­či­li nje­go­vi ko­le­ge iz raz­re­da i nas­tav­ni­ci ko­je je zlos­tav­ljao – na­vo­di Gaz­dek. Za raz­li­ku od vi­ro­vi­tič­ke jav­nos­ti koja Iva­na Đa­ki­ća poz­na­je i po obi­jes­noj vož­nji grad­skim uli­ca­ma, os­ta­li u Hr­vat­skoj za nje­ga su doz­na­li lanj­ske je­se­ni za­hva­lju­ju­ći muč­nom slu­ča­ju pri­jet­nje smr­ću ko­ju je upu­tio ta­moš­njem no­vi­na­ru Iva­nu Ža­di. Mla­di Đa­kić je u jed­nom vi­ro­vi­tič­kom ka­fi­ću pred svje­do­ci­ma ta­da iz­ja­vio: “Ono­ga Ža­du ću za­tu­ći, ali ne mo­ram ja pr­lja­ti ru­ke. Pla­tit ću, znam već i ko­ga u Za­gre­bu, da to na­pra­vi umjes­to me­ne.” Đa­ki­ćev sin se u tre­nut­ku iz­ri­ca­nja na­vod­ne pri­jet­nje smr­ću pred svje­do­ci­ma po­ža­lio da Ža­da u svo­jim tek­s­to­vi­ma na­pa­da nje­go­va oca. Da­nas je Ža­da s Đa­ki­ći­ma na su­du. Naj­pri­je je tu­žio Iva­na Đa­ki­ća, ka­da je pri­jet­nju u ka­fi­ću po­no­vio i na druš­tve­noj mre­ži, a po­tom je nje­gov otac Jo­sip Đa­kić tu­žio Ža­du. No, nje­gov slu­čaj ni iz­bli­za ni­je po­tre­sao me­dij­sku i po­li­tič­ku sce­nu po­put ma­lo­um­ne obja­ve mla­dog Đa­ki­ća na pra­vos­lav­ni Bo­žić. - Pri­je­ti­li su me­ni raz­ni man­gu­pi, ali ni­ka­da ni­ko­ga ni­sam tu­žio osim Iva­na Đa­ki­ća - ka­že naš su­go­vor­nik, na­gra­đi­va­ni no­vi­nar koji je naj­ve­ći dio ka­ri­je­re pro­veo ra­de­ći u emi­si­ji “Pro­vje­re­no” No­ve TV, a da­nas su­ra­đu­je s por­ta­li­ma Vi­ro­vi­ti­ca.net i Te­le­gram. hr. Mor­bid­ni skan­dal s Iva­nom Đa­ki­ćem ni­ma­lo ga ni­je iz­ne­na­dio. - To je uobi­ča­je­na prak­sa, taj deč­ko ni­je jed­nom sni­mao ka­ko vo­zi

Zgra­da u Vi­ro­vi­ti­ci u ko­joj je Ivan do­ne­dav­no ži­vio s maj­kom i bra­tom, no proš­le go­di­ne od­se­lio se u vlas­ti­ti stan

Voz­ni park Au­di i Mer­ce­des ko­je je mla­di Ivan Đa­kić svo­je­dob­no pos­tav­ljao na svoj pro­fil na Fa­ce­bo­oku

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.