DEVASTIRAJU LI SE ŠU­ME U HR­VAT­SKOJ?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

MLADEN ŽEMLIĆ INSTALATER

Ne gos­po­da­ri se do­bro šu­ma­ma, pre­vi­še se to­ga po­si­je­če i tre­ba­lo bi bo­lje kon­tro­li­ra­ti po­šum­lja­va­nje.

STJEPAN RUŽMAN UMI­ROV­LJE­NIK

Do­ma­ći po­du­zet­ni­ci ža­le se da ne do­bi­va­ju si­ro­vi­nu jer se iz­vo­zi, a Ta­li­ja­ni nam pro­da­ju na­mje­štaj.

IVAN KAVRAN UMI­ROV­LJE­NIK

Pre­vi­še se tru­pa­ca iz­vo­zi. Po­si­je­ku šu­mu, iz­re­žu trup­ce i iz­ve­zu što pri­je u Ita­li­ju, to im je čis­ta za­ra­da.

SLAVKO BOGOMOLEC RAD­NIK

Ov­dje gdje ži­vim šu­ma je os­ta­lo ma­lo. Sa­gra­di­li su hi­dro­elek­tra­nu i je­ze­ro je po­to­pi­lo sto­ljet­ne šu­me. (ibe)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.