U na­le­tu kom­bi­ja po­gi­nu­la dvo­go­diš­nja dje­voj­či­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (Snje­ža­na Bi­čak)

Ka­ko su nam rek­li su­sje­di, tre­ba­la je to bi­ti su­bo­ta u ko­joj će dvo­go­diš­nja Te­na T. iz mjes­ta Jel­vi­ca kraj Brinja u Lič­ko-senj­skoj žu­pa­ni­ji sla­vi­ti ro­đen­dan svo­je sta­ri­je ses­tre, uče­ni­ce dru­gog raz­re­da os­nov­ne ško­le u Bri­nju. Već uju­tro, ma­lo pos­li­je 10 sa­ti, sti­gla je i tor­ta ko­ju su ro­di­te­lji na­ru­či­li od jed­nog obr­ta koji sva­kod­nev­no u nji­ho­vo, ali i okol­na mjes­ta ra­zvo­zi kruh, pe­ci­va, ko­la­če, tor­te... da mje­šta­ni ne mo­ra­ju sva­ki dan od­la­zi­ti u Oto­čac, Ogu­lin ili ne­ko dru­go sre­di­šte. No, u sa­mo jed­nom tre­nut­ku do­go­di­la se straš­na tragedija koja je za­uvi­jek pro­mi­je­ni­la ži­vo­te jed­ne mla­de obi­te­lji. Ka­ko smo nes­luž­be­no doz­na­li na mjes­tu do­ga­đa­ja, 32-go­diš­nji vo­zač kom­bi­ja ogu­lin­skih re­gis­tar­skih oz­na­ka koji je do­ve­zao tor­tu za pros­la­vu ro­đen­da­na naj­sta­ri­jeg od tro­je dje­ce, sjeo je za vo­lan kom­bi­ja, poz­dra­vio se s obi­te­lji i kre­nuo una­trag iz­la­zi­ti iz dvo­ri­šta obi­telj­ske ku­će na ces­tu. No, baš u tom tre­nut­ku dje­voj­či­ca je is­trg­nu­la iz ru­ku ro­di­te­lja koji su je dr­ža­li za ru­či­cu i već se u idu­ćoj se­kun­di naš­la iza kom­bi­ja, pod ko­ta­či­ma vo­zi­la, pred oči­ma šo­ki­ra­nih ro­di­te­lja. Iako vo­zač ni­je pos­ti­gao ve­li­ku br­zi­nu, uda­rac u di­je­te ko­je ni­je vi­dio iza kom­bi­ja bio je ko­ban. Hit­na po­moć od­mah je po­zva­na i br­zo je doš­la, ro­di­te­lji su s ma­le­nom kre­nu­li na put pre­ma bol­ni­ci u Otoč­cu, ali, na­ža­lost, Te­ni ni­je bi­lo spa­sa. Oz­lje­de su bi­le pre­te­ške i pre­mi­nu­la je na putu u bol­ni­cu. – Straš­no, ža­los­no, ne­mam ri­je­či. Ka­ko smo ču­li, jer ni­smo bi­li kod njih ka­da se tragedija do­go­di­la, sve se zbi­lo u se­kun­di, svi su sa­mo ne­moć­no gle­da­li, ni­su ni shva­ti­li što se do­go­di­lo. U jed­nom su tre­nut­ku ma­le­nu dr­ža­li za ru­či­cu, a već je u slje­de­ćem bi­la pod kom­bi­jem. Svi smo u šo­ku, sve mis­lim da se to ni­je do­go­di­lo, da će ma­le­nu vra­ti­ti iz bol­ni­ce i da će sve bi­ti do­bro – kroz su­ze nam je is­pri­čao su­go­vor­nik koji poz­na­je obitelj. Iako se ku­ća obi­te­lji u ko­joj se do­go­di­la tragedija na­la­zi na osa­mi, a pr­vi je su­sjed ma­lo uda­ljen, ubr­zo se u dvorištu ku­će sa­ku­pi­lo pu­no su­sje­da, rod­bi­ne. Ni­su htje­li pu­no pri­ča­ti, po­tre­se­ni tra­ge­di­jom. Na mjes­tu ne­sre­će oče­vid je, osim po­li­ci­je, ra­di­la i eki­pa Žu­pa­nij­skog dr­žav­nog od­vjet­niš­tva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.