OD 2022. CESTARINU ĆE­MO PLA­ĆA­TI BEZ ZAUSTAVLJANJA

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski

Ces­ta­ri­na na autocestama u nad­lež­nos­ti Hr­vat­skih au­to­ces­ta i Auto­ces­te Ri­je­ka - Za­greb na­pla­ći­vat će se bez zaustavljanja elek­tro­nič­kim sustavom DSRC - De­di­ca­ted Short-Ran­ge Com­mu­ni­ca­ti­ons ili pre­ko sus­ta­va auto­mat­skog či­ta­ča re­gis­tar­skih oz­na­ka – Au­to­ma­tic Li­cen­ce Pla­te Re­ader (ALPR). Taj no­vi sus­tav na­pla­te ces­ta­ri­ne u Hr­vat­skoj pred­la­žu špa­njol­ski sa­vjet­ni­ci iz tvrt­ke IDOM Con­sul­ting ko­ji su od re­sor­nog Ministarstva mo­ra, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re do­bi­li posao iz­ra­de stu­di­je sus­ta­va elek­tro­nič­ke na­pla­te ces­ta­ri­na.

Kon­zul­tan­ti ta­ko pred­la­žu tzv. free flow (slo­bod­ni pro­tok), na­pla­tu ces­ta­ri­ne na vi­še tra­ko­va. Sus­tav na­pla­te bit će, dak­le, bez zaustavljanja, bez­kon­tak­tan i bez­go­to­vin­ski. Na­pla­ta po­mo­ću DSRC sus­ta­va zna­či da u vo­zi­lu mo­ra bi­ti ure­đaj od­nos­no tran­s­pon­der pre­ko ko­jeg bi se oči­ta­va­la pri­je­đe­na ki­lo­me­tra­ža i obra­ču­na­va­la ces­ta­ri­na. To je sus­tav sli­čan pos­to­je­ćem ENC-u, no DSRC funk­ci­oni­ra bez us­po­ra­va­nja i zaustavljanja vo­zi­la. Ka­ko doz­na­je­mo, sa­vjet­ni­ci pred­la­žu da DSRC bu­de obve­zan u te­škim vo­zi­li­ma dok će za la­ka bi­ti op­ci­ja. Nji­ma će na ras­po­la­ga­nju bi­ti i ALPR.

Sus­tav te­me­ljen na DSRC-u

No ipak, no­vi sus­tav na­pla­te pri­mar­no će bi­ti te­me­ljen na DSRC-u. Tran­s­pon­der za taj na­čin pla­ća­nja ces­ta­ri­ne mo­ći će se ku­pi­ti ili iz­naj­mi­ti, a nje­go­va ci­je­na je oko 10 eura. Pre­dvi­đe­no je da pro­daj­na mjes­ta tih tran­s­pon­de­ra bu­du na svim gra­nič­nim pri­je­la­zi­ma, u mor­skim lu­ka­ma, na stra­te­škim mjes­ti­ma na autocestama, u ve­li­kim hr­vat­skim gra­do­vi­ma. Osim to­ga ti ure­đa­ji će se dis­tri­bu­ira­ti i pre­ko tr­go­vi­na, ben­zin­skih cr­p­ki, auto­ma­ta i po­šte.

Hr­vat­ski DSRC sus­tav bit će kom­pa­ti­bi­lan slič­nim sus­ta­vi­ma dru­gih ze­ma­lja pa će pri­mje­ri­ce Ta­li­ja­ni, ko­ji su već go­di­na­ma na tom sus­ta­vu, kad do­đu u Hr­vat­sku mo­ći pla­ti­ti cestarinu po­mo­ću svog tran­s­pon­de­ra. Dis­tri­bu­ci­ja tih tran­s­pon­de­ra tre­ba­la bi funk­ci­oni­ra­ti kao dis­tru­bu­ci­ja vinjeta, ko­je svat­ko tko pri­mje­ri­ce pu­tu­je u Aus­tri­ju ili Slo­ve­ni­ju bez pro­ble­ma mo­že ku­pi­ti na ben­zin­skim cr­p­ka­ma ili gra­nič­nim pri­je­li­zi­ma.

Tran­s­pon­der će ima­ti zvuč­ni sig­nal ko­ji upo­zo­ra­va ko­ris­ni­ka o tran­sak­ci­ji, a imat će i ugra­đen ure­đaj ko­ji će de­tek­ti­ra­ti je li mak­nut s dr­ža­ča. Pre­dvi­đe­no je da ba­te­ri­ja tran­s­pon­de­ra tra­je vi­še od šest go­di­na.

Ko­ris­ni­ci DSRC-a mo­ći će skla­pa­ti tzv. pre­pa­id ugo­vo­re dok će se oni ko­ji že­le pla­ća­ti cestarinu na­kon vož­nje mo­ra­ti re­gis­tri­ra­ti, od­nos­no mo­rat će HAC-u i ARZ-u dos­ta­vi­ti po­dat­ke o svo­jim kre­dit­nim kar­ti­ca­ma ili ban­ko­vim ra­ču­ni­ma. Tzv. pos­t­pa­id bit će omo­gu­ćen i za DSRC i za ALPR ko­ris­ni­ke. Va­lja na­po­me­nu­ti da će no­vi sus­tav bi­ti te­me­ljen na DSCR-u, a da je na­pla­ta po­mo­ću re­gis­tar­skih oz­na­ka op­ci­ja te da špa­njol­ski kon­zul­tan­ti, ka­ko doz­na­je­mo, hr­vat­sku stra­nu još tre­ba­ju uvje­ri­ti je li nam uz DSRC po­tre­ban i ALPR. ENC se tre­nu­tač­no na autocestama HAC-a i ARZ-a ko­ris­ti u 37 pos­to tran­sak­ci­ja, a špa­njol­ski sa­vjet­ni­ci pro­cje­nju­ju da će svi oni pri­je­ći i na DSCR. Ta­ko­đer oče­ku­ju da će svi ko­ji sad cestarinu pla­ća­ju smart kar­ti­ca­ma, a kojih je oko 1,5 pos­to, pri­je­ći na taj sus­tav. Kre­dit­nim ili kar­ti­ca­ma te­ku­ćih ra­ču­na sad se obav­lja oko 12 pos­to pla­ća­nja ces­ta­ri­ne, a pro­cje­nju­je se da će njih 80 pos­to pri­je­ći na tran­s­pon­de­re, kao i 20 pos­to onih ko­ji pla­ća­ju cestarinu go­to­vi­nom, a kojih je sad vi­še od 50 pos­to. U pr­voj go­di­ni pri­mje­ne no­vog sus­ta­va oče­ku­je se da će 60 pos­to tran­sak­ci­ja bi­ti pre­ko DSRC-a. S vre­me­nom će tran­s­pon­de­re ko­ris­ti­ti sve vi­še vozača, ka­ko se ko­ris­ni­ci bu­du upoz­na­va­li s tim no­vim sustavom, a to ovi­si i o do­brom mar­ke­tin­gu. Pre­ma is­kus­tvi­ma iz dru­gih ze­ma­lja EU, mak­si­mal­no pro­sječ­no ko­ri­šte­nje tran­s­pon­de­ra u tran­sak­ci­ja­ma je oko 80 pos­to. U Por­tu­ga­lu je to pri­mje­ri­ce 78 pos­to u tran­sak­ci­ja­ma i 53 pos­to u ko­ris­ni­ci­ma. Ma­đar­ska je pak do­se­gla 83 pos­to u 2017., a po­če­la je s 24,5 pos­to u 2013. Sto­ga se oče­ku­je da će u tri go­di­ne u Hr­vat­skoj udio ko­ri­šte­nja DSCR-a u tran­sak­ci­ja­ma do­seg­nu­ti 80 pos­to, uz rast od 10 pos­to go­diš­nje.

Por­ta­li s an­te­na­ma

Mjes­ta na­pla­te bu­du­ćeg sus­ta­va tre­ba­la bi bi­ti ins­ta­li­ra­na na is­tim lo­ka­ci­ja­ma na ko­ji­ma su sad na­plat­ne ku­ći­ce. Na tim lo­ka­ci­ja­ma bit će i kon­trol­ne toč­ke. Ta mjes­ta na­pla­te i kon­trol­ne toč­ke či­nit će por­ta­li iz­nad auto­ces­te na ko­ji­ma će bi­ti DSRC an­te­ne i ka­me­re ko­je će auto­mat­ski de­tek­ti­ra­ti i kla­si­fi­ci­ra­ti vo­zi­la. Osim to­ga, kon­tro­lu na­pla­te ces­ta­ri­ne obav­ljat će i mo­bil­ne je­di­ni­ce, od­nos­no vo­zi­la oprem­lje­na DSRC an­te­na­ma, a sva­ko od tih vo­zi­la trebalo bi po­kri­va­ti 80 ki­lo­me­ta­ra auto­ces­te. Pod na­pla­tom će bi­ti i da­lje oko 1100 ki­lo­me­ta­ra au­to­ces­ta. Pre­ma nes­luž­be­nim procjenama, uvo­đe­nje no­vog sus­ta­va mo­glo bi ko­šta­ti oko 500 mi­li­ju­na ku­na, a go­diš­nji tro­ško­vi nje­go­va odr­ža­va­nja iz­no­si­li bi oko 60 mi­li­ju­na ku­na. Na­kon što se donese ko­nač­na od­lu­ka o no­vom sus­ta­vu, sli­je­di na­tje­čaj za nje­go­vu ugrad­nju. Po­če­tak uvođenja no­vog sus­ta­va na­pla­te ces­ta­ri­ne oče­ku­je se u si­ječ­nju 2021. go­di­ne. Pr­vu go­di­nu no­vi će sus­tav ko­eg­zis­ti­ra­ti s pos­to­je­ćim sustavom, a to zna­či da će uz na­plat­ne ku­ći­ce bi­ti i tra­ko­vi za tzv. free flow, a od si­ječ­nja 2022. go­di­ne u upo­ra­bi bi bio samo no­vi sus­tav.

GO­DIŠ­NJI TRO­ŠKO­VI ODR­ŽA­VA­NJA NO­VOG SUS­TA­VA BIT ĆE OKO 60 MI­LI­JU­NA KU­NA

MJES­TA NA­PLA­TE i kon­trol­ne toč­ke či­nit će por­ta­li iz­nad auto­ces­te na ko­ji­ma će bi­ti DSRC an­te­ne i ka­me­re ko­je će auto­mat­ski de­tek­ti­ra­ti i kla­si­fi­ci­ra­ti vo­zi­la (na sli­ci iz­nad ka­mi­ona)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.