OTKRIVAMO: NO­VI SUS­TAV NA­PLA­TE NA AUTOCESTAMA

TEH­NO­LO­GI­JA KO­JA POVEZUJE STVA­RI I LJU­DE

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Tanja Ivan­čić

Ka­mo ide teh­no­lo­gi­ja? Ko­ji i kak­vi ure­đa­ji do­la­ze i ko­li­ko će odre­di­ti na­čin na ko­ji ra­di­mo i ži­vi­mo? Na ta pi­ta­nja po­ku­ša­li su od­go­vo­ri­ti iz­la­ga­či na naj­ve­ćem svjet­skom showu po­tro­šač­ke elek­tro­ni­ke CES-u, ko­ji se pro­tek­log tjed­na odr­žao u Las Ve­ga­su. Ove je go­di­ne CES oku­pio vi­še od 4500 iz­la­ga­ča, samo u star­tup di­je­lu bi­lo je 1200 tvrt­ki ko­je su po­ka­za­le svo­je no­vi­te­te, a sa­jam je ukup­no po­sje­ti­lo 180.000 lju­di. Prem­da se na pr­vu či­ni da ne­ma ni­čeg no­vog jer opet se, kao i već ne­ko­li­ko go­di­na u ni­zu, pri­ča o umjet­noj in­te­li­gen­ci­ji, sa­mo­vo­ze­ćim auto­mo­bi­li­ma, ro­bo­ti­ma i no­vim mre­ža­ma, va­lja na­gla­si­ti da su sva­ke go­di­ne ure­đa­ji i nji­ho­ve mo­guć­nos­ti ve­će i kva­li­tet­ni­je. Pr­vi iz­vje­šta­ji s CES-a slič­ni su iz­vje­šta­ji­ma s ne­kog auto-showa. Jer ne­po­re­ci­va je sve tješ­nja ve­za iz­me­đu vo­zi­la i na­pred­ne teh­no­lo­gi­je.

Au­ti kao dnev­ni bo­ra­vak

Ovo­ga pu­ta ra­di­lo se, na­rav­no, o auto­ma­ti­za­ci­ji vož­nje ali i svih onih sof­tver­skih po­ma­ga­la i us­lu­ga ko­je se sa­da ugra­đu­ju u auto­mo­bi­le go­to­vo kao stan­dard­na opre­ma. Ka­da je o auto­ma­ti­za­ci­ji ri­ječ, dos­tig­nu­ta je ‘ra­zi­na tri’. Na­ime, sa­da auto­mo­bi­li ima­ju dje­lo­mič­nu auto­no­mi­ju od­nos­no pri­la­god­lji­vo dr­ža­nje tra­ke ili po­moć pri par­ki­ra­nju. “Ra­zi­na tri”, po­ka­zao je CES 2019., jest ka­da je vo­zi­lo u pot­pu­noj kon­tro­li ba­rem dio vre­me­na. Ove go­di­ne svo­jim sa­mo­voz­nim vo­zi­li­ma po­ka­za­li su to GM, Ford i Da­imler. Sto­ga je ne­upit­no da će vo­zi­la u na­red­nom de­set­lje­ću pos­ta­ti dnev­ni bo­rav­ci na ko­ta­či­ma i bit će iz­nim­no važ­no ka­ko su uređena i što sve nu­de. Osob­ni asis­ten­ti već su pos­ta­li su­vo­za­či a sva­ke go­di­ne pos­ta­ju sve pa­met­ni­ji.

Osim u vo­zi­li­ma, oni su se ras­pros­tra­ni­li na sve ‘stva­ri’ i ure­đa­je. Samo Ama­zo­nov sof­tver Alexa ugra­đen je u 28.000 pro­izvo­da ko­ji već je­su na tr­ži­štu, dok iz Go­oglea ka­žu da je nji­hov Assis­tant pri­su­tan u mi­li­jar­du ure­đa­ja, što i ni­je to­li­ko ne­vje­ro­jat­no bu­du­ći da je Assis­tant dio ope­ra­tiv­nog sus­ta­va An­dro­id. Vir­tu­al­ni asis­ten­ti ta­ko iz go­di­ne u go­di­nu na­pre­du­ju i po­ku­ša­va­ju pro­mi­je­ni­ti na­vi­ke lju­di.

Na­ime, baš kad smo svi za­šu­tje­li i pri­la­go­di­li se e-ma­il ili chat apli­ka­ci­ji, sa­da bi­smo tre­ba­li ra­zvi­ja­ti ko­mu­ni­ka­ci­ju s vir­tu­al­nim asis­ten­tom ko­ji ‘vi­ri’ iz sva­kog no­vog pa­met­nog ure­đa­ja i pra­ti nas po ku­ći ali i iz­van nje. Pri­mje­ri­ce, no­vi Sam­sun­gov hlad­njak ko­ji je i la­ni go­vo­rio sa­da je na­pre­do­vao do stup­nja da ras­poz­na­je gla­so­ve čla­no­va obi­te­lji pa sa sva­kim ima ‘per­so­na­li­zi­ra­nu’ ko­mu­ni­ka­ci­ju.

Pre­ma Go­ogleu sa­da če­ti­ri pu­ta vi­še lju­di ko­ris­ti Assis­tant ne­go u 2017. Još uvi­jek osob­ni asis­ten­ti ne go­vo­re hr­vat­ski ta­ko da smo za­sad, ovis­no o ku­tu gle­da­nja, po­šte­đe­ni ili za­ki­nu­ti za ko­mu­ni­ka­ci­ju s pred­me­ti­ma, no ako je vje­ro­va­ti tren­do­vi­ma s CES-a, ne­će­mo to ni­ka­ko iz­bje­ći.

Na­rav­no, te­le­vi­zo­ri su iz­ra­zi­to po­god­ni za ko­mu­ni­ka­ci­ju, ta­ko da i oni pos­ta­ju pa­met­ni­ji, a CES do­is­ta ne bi bio teh­no-show kad ne bi po­nu­dio no­vi­te­te upra­vo u tom di­je­lu. Ta­ko su ove go­di­ne vla­da­li ogrom­ni te­le­vi­zo­ri sa­da već s kva­li­te­tom sli­ke 8K. LG je još la­ni pred­sta­vio te­le­vi­zo­re ko­ji se dok su u sta­nju mi­ro­va­nja uv­la­če u svo­ju ku­ti­ju, no ove su go­di­ne po­ka­za­li pra­vi pro­izvod ko­ji će uskoro u pro­da­ju.

Mre­že 5G kao pre­du­vjet

Ap­ple, ko­ji ne su­dje­lu­je na showu kao pro­izvo­đač har­dve­ra, ipak je bio na CES-u jer Sam­sung je pred­sta­vio TV ko­ji ima in­te­gri­ran iTu­nes. Što zna­či da ne­ma po­tre­be da ima­te Ap­ple­ov har­dver za stre­am iTu­ne­sa. Ia­ko ni to baš ni­je re­le­vant­no za hr­vat­sko tr­ži­šte jer ako net­ko i na­ba­vi vje­ro­jat­no enor­m­no skup Sam­sun­gov TV, iTu­nes je i da­lje one­mo­gu­ćen za hr­vat­sko tr­ži­šte. A da bi sve bo­lje funk­ci­oni­ra­lo, je­dan od is­tak­nu­tih tren­do­va jest ne­iz­bjež­ni 5G ili mo­bil­na mre­ža pe­te ge­ne­ra­ci­je. Važ­na je i ne­izos­tav­na u teh­no­lo­škom ra­zvo­ju jer za raz­li­ku od do­sa­daš­njih mo­guć­nos­ti mre­ža, ova no­va tre­ba­la bi ci­je­li eko­sus­tav po­di­ći na no­vu ra­zi­nu. Do sa­da se uvi­jek go­vo­ri­lo o po­ve­zi­va­nju lju­di, dok bi no­va mre­ža tre­ba­la omo­gu­ći­ti sa­vr­še­nu ve­zu me­đu stva­ri­ma od­nos­no ure­đa­ji­ma pa po­s­lje­dič­no i lju­di­ma.

Is­ti­na, sve najave s CES-a pa ta­ko i o mo­bi­te­li­ma ko­ji će ra­di­ti na no­vim 5G stan­dar­di­ma, bi­le su za slje­de­ću go­di­nu. No ni oni ne­će mo­ći ra­di­ti ako se mre­že ne pro­mi­je­ne. A da bi one funk­ci­oni­ra­le potrebna su ve­li­ka ulaganja ope­ra­te­ra, bi­lo u kon­ce­si­je bi­lo u no­vu opre­mu. Sto­ga će vje­ro­jat­no i slje­de­ći CES bi­ti po­sve­ćen 5G mre­ža­ma. CES, naj­ve­ća svjet­ska teh­no po­zor­ni­ca po­ka­za­la je niz novih gad­ge­ta ko­ji se uglav­nom ti­ču pa­met­nog do­ma, vo­zi­la, gra­do­va... Raz­go­va­ra­lo se i o pa­met­ni­jim i br­žim mre­ža­ma. Si­gur­nost i pri­vat­nost ni­su bi­le u fo­ku­su, no i to će sva­ka­ko bi­ti teh­no­lo­ški trend u 2019.

Na fes­ti­va­lu gad­ge­ta pi­će se pla­ća pu­tem apli­ka­ci­ja na mo­bi­te­li­ma a ro­bot, u ovom slu­ča­ju Pep­si­co-a, pos­lu­žu­je pi­će. In­te­rak­ci­ja s lju­di­ma je ne­po­treb­na dok je sa stro­je­vi­ma po­želj­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.