FBI ISTRAŽIVAO ODNOS TRUMPA S MOSKVOM

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Di­no Bru­mec

Is­tra­ži­vač­ko no­vi­nar­stvo pres­tiž­nih dnev­nih no­vi­na New York Ti­mes (NYT) po­nov­no je iz­a­zva­lo po­tre­se u Bi­je­loj ku­ći obja­viv­ši da je FBI istraživao ame­rič­kog pred­sjed­ni­ka Do­nal­da Trumpa pod sum­njom da je mo­žda ra­dio za ru­ske in­te­re­se te ka­ko bi ot­krio je li nje­go­vo dje­lo­va­nje pri­jet­nja na­ci­onal­noj si­gur­nos­ti.

“Za­šti­tit ćemo FBI od Trumpa”

Is­tra­gu su, ka­ko pi­še NYT, otvo­ri­li na­kon što je Trump u svib­nju 2017. smi­je­nio ta­daš­njeg še­fa FBI-a Ja­me­sa Co­meya.

– Pro­či­ta­te li čla­nak, u nje­mu ne­će­te na­ći ap­so­lut­no ni­šta – re- kao je Trump u in­ter­v­juu za Fox News, je­dan od ri­jet­kih me­di­ja ko­ji mu je sklon, te do­dao da se ra­di o naj­u­vred­lji­vi­jem član­ku do­sad. Us­put je do­dao da je NYT “ka­tas­tro­fa od no­vi­na”.

S njim se ni­je slo­ži­la no­va ve­ći­na u Zas­tup­nič­kom do­mu ame­rič­kog Kon­gre­sa ko­ju kon­tro­li­ra­ju de­mo­kra­ti, a ko­ja je naj­a­vi­la da će Od­bor za pra­vo­su­đe is­tra­ži­ti na­pi­se u me­di­ji­ma. Čel­nik od­bo­ra Jer­rold Nad­ler pri­op­ćio je da će ta ins­ti­tu­ci­ja “po­du­ze­ti ko­ra­ke ka­ko bi bo­lje ra­zu­mje­la i pred­sjed­ni­ko­ve po­te­ze i re­ak­ci­ju FBI-a na to po­na­ša­nje”. Uz to je re­kao da će zas­tup­ni­ci po­ku­ša­ti za­šti­ti­ti is­tra­ži­te­lje od pred­sjed­ni­ko­vih “sve ras­tro­je­ni­jih na­pa­da”. – Ne­ma­mo raz­lo­ga sum­nja­ti u oz­bilj­nost ili pro­fe­si­ona­li­zam FBI-a, kao što je to uči­nio pred­sjed­nik u svo­joj re­ak­ci­ji na ovaj čla­nak – pri­op­ćio je Nad­ler, de­mo­krat­ski zas­tup­nik iz New Yor­ka. Trump Co­meya opi­su­je kao stra­nač­kog čo­vje­ka de­mo­kra­ta. FBI-evu is­tra­gu za­tim je pre­uzeo po­seb­ni is­tra­ži­telj Ro­bert Mu­el­ler ko­ji već ne­ko vri­je­me pro­uča­va sum­nje o dos­lu­hu Trum­po­ve pre­diz­bor­ne kam­pa­nje i Mo­sk­ve. Op­tuž­be o utje­ca­ju ru­skih služ­bi na iz­bo­re 2016. u ko­ji­ma je Trump pos­tao pred­sjed­nik već du­go su te­ret nje­go­vu man­da­tu, a ove naj­oz­bilj­ni­je na­vo­de do­sad pred­sjed­nik od­ba­cu­je ri­je­či­ma ko­je je već mno­go pu­ta ko­ris­tio.

– Sve je to groz­na ob­ma­na. Svi zna­ju da ni­je bi­lo ni­kak­va dos­lu­ha s Ru­si­ma – re­kao je Trump.

Uz to je na Twit­te­ru na­pi­sao da je pre­ma Ru­si­ma bio mno­go oš­tri­ji ne­go nje­go­vi pret­hod­ni­ci.

– Bio sam pu­no oš­tri­ji pre­ma Ru­si­ji od Oba­me, Bu­sha ili Clin­to­na – tvr­di Trump, ali do­da­je da je za nje­ga us­pos­tav­lja­nje bo­ljih od­no­sa s Ru­si­jom do­bra stvar.

Je­dan je od naj­ve­ćih ga­fo­va do­sa­daš­njeg Trum­po­va man­da­ta, ko­ji je na ame­rič­koj lje­vi­ci ta­da čak pro­tu­ma­čen i kao iz­daj­nič­ki, bio u sr­p­nju proš­le go­di­ne ka­da je, u os­no­vi, re­kao da se vi­še sla­že s pred­sjed­ni­kom Ru­si­je Vla­di­mi­rom Pu­ti­nom o to­mu da ru­ski ha­ke­ri ni­su utje­ca­li na ame­rič­ke iz­bo­re ne­go sa svo­jim oba­vje­štaj­nim služ­ba­ma ko­je su za­klju­či­le sa­svim su­prot­no. Kas­ni­je je Trump re­kao da se kri­vo iz­ra­zio.

Ins­ti­tu­ci­je u lo­šim od­no­si­ma

Da ame­rič­ki pred­sjed­nik ne vje­ru­je ta­moš­njim ins­ti­tu­ci­ja­ma, do­ka­zu­je i tre­nu­tač­na blo­ka­da jav­ne upra­ve, naj­du­lja u po­vi­jes­ti, ko­ja je već vi­še od tri tjed­na pa­ra­li­zi­ra­la dio vla­de i os­ta­vi­la 800 ti­su­ća dr­žav­nih za­pos­le­ni­ka bez pla­će. Blo­ka­da je nas­tu­pi­la jer se Trump ne mo­že do­go­vo­ri­ti s Kon­gre­som o fi­nan­ci­ra­nju grad­nje zi­da na gra­ni­ci s Mek­si­kom pa je ne­ko vri­je­me naj­av­lji­vao da će za­obi­ći Kon­gres i pro­gla­si­ti iz­van­red­no sta­nje ka­ko bi mo­gao za­po­če­ti grad­nju zi­da bez do­zvo­le par­la­men­ta. Kas­ni­je se ipak pre­do­mis­lio i re­kao da ne­će pro­gla­si­ti iz­van­red­no sta­nje te da tra­ži da Kon­gres dje­lu­je.

No, s dru­ge je stra­ne upra­vo na va­lu po­pu­lis­tič­ke bor­be pro­tiv es­ta­bli­šmen­ta i du­bo­ke dr­ža­ve Trump i do­šao na vlast, a nje­go­vim bi­ra­či­ma pi­sa­nje no­vi­na kao što su New York Ti­mes iona­ko ne pred­stav­lja vje­ro­dos­to­jan glas. Upra­vo je New York Ti­mes sre­di­nom pro­sin­ca pi­sao o to­me da se sve vi­še Trum­po­vih sa­vez­ni­ka po­zi­va na du­bo­ku dr­ža­vu kao onu ko­ja ra­di pro­tiv njih. Zbog to­ga se či­ni da se stal­ni su­kob u ko­jem su Trump i dr­žav­ne ins­ti­tu­ci­je, od sre­diš­nje ban­ke do FBI-a i Kon­gre­sa, nor­ma­li­zi­ra. Pi­ta­nja o du­go­roč­noj šte­ti za ame­rič­ki po­li­tič­ki sustav u ta­moš­njoj su jav­nos­ti već otvo­re­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.