Po­zi­tiv­ni efek­ti 200.000 ski­ja­ša re­kre­ati­va­ca!

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari & Analize - Žar­ko De­lač dipl. inž. iz Za­gre­ba

Dok nas me­di­ji ni­su za­si­pa­li in­for­ma­ci­ja­ma s gra­nič­nih pri­je­la­za, ni­smo bi­li ni svjes­ni ko­li­ki je broj na­ših su­gra­đa­na sklon ski­ja­škim avan­tu­ra­ma. Do­bi­li smo i no­vu kri­la­ti­cu – hr­vat­ski ski­ja­ški tje­dan. S ob­zi­rom na to da se broj ski­ja­ša go­di­na­ma kre­će oko 200.000, iz­gle­da ka­ko strast za ski­ja­njem iz go­di­ne u go­di­nu ras­te. Do­du­še, uz dnev­no is­e­lja­va­nje 180 na­ših su­gra­đa­na, ka­ko smo mo­gli ovih da­na saz­na­ti, broj po­ten­ci­jal­nih ski­ja­ša tre­bao bi bi­ti sve ma­nji. Is­to­dob­no bi­lje­ži­mo i kon­ti­nu­ira­ni pad ži­vot­nog standarda jer nas služ­be­ni i ne­umo­lji­vi sta­tis­tič­ki po­ka­za­te­lji u tom seg­men­tu svr­sta­va­ju na za­če­lje Europ­ske uni­je. Sto­ga tre­ba poz­dra­vi­ti na­šu ino­va­tiv­nost i že­lju za zdrav­ljem, po­ve­ća­njem bro­ja cr­ve­nih krv­nih zr­na­ca i pluć­nog ka­pa­ci­te­ta ko­ji nam se nudi na svje­žem zra­ku u pla­ni­na­ma. Ujed­no je to i pri­li­ka za dru­že­nje ko­je nam to­li­ko ne­dos­ta­je jer u apart­ma­ni­ma i iz­najm­lje­nim so­ba­ma ski­ja­ši čes­to kar­ta­ju, igra­ju šah i raz­mje­nju­ju ukus­ne pre­hram­be­ne de­li­ci­je. U pr­vom re­du to je sar­ma, ali do­bro do­đu i do­ma­ća sla­ni­na, čvar­ci ili ko­ba­si­ce. Na­rav­no, ka­ko odre­đe­ni broj ski­ja­ša upraž­nja­va tra­di­ci­ju od­la­ska na ski­ja­li­šta samo kao po­mod­ni hir i pri­li­ku da po­ka­že no­vu, mar­ki­ra­nu opre­mu i odje­ću ta­ko mo­že­mo ovih da­na oče­ki­va­ti nove fo­to­gra­fi­je i vi­de­ourat­ke na druš­tve­nim mre­ža­ma. Kak­vo bi to uos­ta­lom bi­lo skijanje a da što ši­ra jav­nost ne saz­na o ak­tu­al­nim mod­nim iz­ri­ča­ji­ma ko­je po­je­din­ci no­se i mo­gu si pri­ušti­ti ove zi­me. Za zdravlje na­ci­je vr­lo je ko­ris­no da u pro­sje­ku tje­dan da­na do­bar dio na­ših su­gra­đa­na na­pu­ni ba­te­ri­je u pla­ni­na­ma i sa što ma­nje oz­lje­da vra­ti se na svo­ja rad­na mjes­ta i u uobi­ča­je­nu ži­vot­nu ko­lo­te­či­nu. Mo­žda će sport­ski ri­tam ko­ji na­me­će bo­ra­vak na ski­ja­škim sta­za­ma po­tak­nu­ti ne­ke od njih i na traj­ni­ju re­kre­aci­ju i sport­ske ak­tiv­nos­ti. Bio bi to još je­dan po­zi­ti­van efekt i po­s­lje­di­ca ski­ja­škog tjed­na. Upra­vo nam taj seg­ment re­kre­aci­je ne­dos­ta­je, oso­bi­to u us­po­red­bi sa zem­lja­ma u ko­ji­ma je ski­ja­ško tr­ča­nje, pla­ni­na­re­nje ili ho­da­nje sa šta­po­vi­ma ne samo na­vi­ka, ne­go i stil ži­vo­ta. Sto­ga bi na to­me trebalo snaž­ni­je po­ra­di­ti i druš­tve­no se an­ga­ži­ra­ti jer na­ža­lost na­ša su igra­li­šta pus­ta, ne­ma vi­še dje­čjih iga­ra na otvo­re­nom i sport se uglav­nom svo­di na pro­fe­si­ona­li­zam ili iz­vor za­ra­de. U to­me se oso­bi­to is­ti­ču mla­di ko­šar­ka­ši ili bo­lje re­če­no nji­ho­vi ro­di­te­lji ko­ji u že­lji za za­ra­dom hr­le u naj­ja­ču svjet­sku ko­šar­ka­šku NBA li­gu. Na­ža­lost mno­gi su ta­len­ti u toj li­gi pro­pa­li i umjes­to za­ra­de od ne­ko­li­ko mi­li­ju­na do­la­ra mo­ra­li su se za­do­vo­lji­ti mr­vi­ca­ma. Umjes­to da su bi­li strp­lji­vi, a ne po­hlep­ni. Pri­mje­ri Dra­že­na Pe­tro­vi­ća i Lu­ke Don­či­ća ko­ji su mar­lji­vo gra­di­li europ­sku ka­ri­je­ru tre­ba­li bi bi­ti po­ka­za­te­lji ka­ko ni­je u šol­di­ma sve! Ima ne­što i u zdrav­lju i za­do­volj­stvu dje­ce da se ba­ve spor­tom, u na­vi­ka­ma odras­lih da ne za­ga­đu­ju pri­ro­du ti­je­kom pla­ni­nar­skih po­ho­da ili da se re­do­vi­to bri­nu o svom ti­je­lu i zdra­vim ži­vot­nim na­vi­ka­ma. Sto­ga tre­ba obra­ti­ti po­zor­nost i na dek­la­ra­ci­je na hra­ni i pi­ću jer i ve­le­tr­gov­ci po­ka­zu­ju naj­ra­ši­re­ni­ju bo­lest da­naš­nji­ce. S ci­ljem što ve­će za­ra­de mno­gi su sprem­ni za­pa­ki­ra­ti u blje­šta­vu am­ba­la­žu i pri­mam­lji­ve ku­ti­je čak i hra­nu štet­nu po ljud­ski or­ga­ni­zam. Os­ta­je nada ka­ko će se i po tim pi­ta­nji­ma na­ša svi­jest po­dig­nu­ti, a mo­žda to­me pri­do­ne­se i ve­li­ki broj na­ših sport­ski i zdrav­s­tve­no osvi­je­šte­nih ski­ja­ša ko­ji su ovih da­na na mno­go­broj­nim europ­skim ski­ja­li­šti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.