11

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama -

ti­su­ća i 400

ukup­nog tek­s­til­nog iz­vo­za Hr­vat­ske imao je Var­teks još 2004. go­di­ne

lju­di za­poš­lja­vao je Var­teks u svo­jim naj­bo­ljim go­di­na­ma, a sa­da ih je os­ta­lo 1200

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.