Do­gra­đu­je se os­nov­na ško­la, a u sklo­pu nje gra­di se vr­tić

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (ić)

Do­grad­nja ško­le i grad­nja vr­ti­ća u Ve­li­kom Troj­stvu no­vi je part­ner­ski pro­jekt Bje­lo­var­sko-bi­lo­gor­ske žu­pa­ni­je i nje­nih op­ći­na, u ovom slu­ča­ju Ve­li­kog Troj­stva. Spo­me­nu­tim pro­jek­tom pre­dvi­đa se grad­nja vr­ti­ća u sklo­pu ta­moš­nje os­nov­ne ško­le što će u konačnici re­zul­ti­ra­ti mo­guć­noš­ću za­jed­nič­kog ko­ri­šte­nja novih pros­to­ri­ja ško­le i vr­ti­ća po­put nove škol­ske ku­hi­nje. Op­ći­na Veliko Trojstvo pu­tem sred­sta­va EU osi­gu­ra­la je 7,2 mi­li­ju­na ku­na za pro­jekt grad­nje vr­ti­ća i do­grad- nje ško­le, od­nos­no mak­si­mal­nih 100 pos­to sred­stva na na­tje­ča­ju za ru­ral­ni ra­zvoj.

Žu­pa­ni­ja je u svom pro­ra­ču­nu osi­gu­ra­la 3,8 mi­li­ju­na ku­na za taj pro­jekt. Me­đu­tim, jav­na na­ba­va po­ka­za­la je da je pro­jekt pla­ni­ra­ne vri­jed­nos­ti od 11,2 mi­li­ju­na ku­na po­ras­tao na 13,8 mi­li­ju­na ku­na te bi suk­lad­no to­mu Op­ći­na Veliko Trojstvo i BBŽ tre­ba­li osi­gu­ra­ti 2,8 mi­li­ju­na ku­na iz­vor­nih sred­sta­va.

– Ovo­ga tre­nut­ka raz­li­ka je go­to­vo tri mi­li­ju­na ku­na. Ia­ko ni Žu­pa­ni­ji ni Op­ći­ni ni­je la­ko to ri­je­ši­ti, ri­ječ je i o vr­ti­ću te je ovo pri­li­ka ko­ja se pru­ža sad i ni­kad vi­še. Osi­gu­rat će­mo dio sred­sta­va ko­ji se od­no­si na naš dio po­ve­ća­nja ci­je­ne ta­ko da će Žu­pa­ni­ja iz svog pro­ra­ču­na iz­dvo­ji­ti go­to­vo pet mi­li­ju­na ku­na. Op­ći­na će, vje­ru­jem, na­ći mo­guć­nost da onih ne­što vi­še od dva mi­li­ju­na ku­na osi­gu­ra kroz kre­di­te ko­je daje HBOR, za kre­di­ti­ra­nje na­ci­onal­ne kom­po­nen­te u euro­pro­jek­ti­ma – za­klju­čio je žu­pan Da­mir Bajs.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.