Za­hva­lju­ju­ći ini­ci­ja­ti­vi i tru­du gra­do­na­čel­ni­ka Bu­da­li­ća, Imot­sko­me ot­pi­san dug od 34 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Snježana Bi­čak

Grad Imot­ski u no­vu 2019. ula­zi ri­je­šen ve­li­kog fi­nan­cij­skog ute­ga ko­ji je go­di­na­ma ko­čio ra­zvoj i na­pre­dak gra­da. Za­hva­lju­ju­ći upor­nos­ti gra­do­na­čel­ni­ka Imot­skog Iva­na Bu­da­li­ća i nje­go­ve grad­ske upra­ve, Grad je, na­kon dva de­set­lje­ća ri­je­šen 34 mi­li­ju­na ku­na ve­li­kog fi­nan­cij­skog te­re­ta ko­ji je pos­tao oz­bilj­na smet­nja re­ali­za­ci­ji pro­je­ka­ta važ­nih za dalj­nji ra­zvoj Imot­skog.

Apli­ci­ra­nje za fon­do­ve EU

Ovo fi­nan­cij­sko rasterećenje otva­ra pri­li­ke i mo­guć­nos­ti za re­ali­za­ci­ju ka­pi­tal­nih pro­je­ka­ta ko­ji će po­mo­ći u stva­ra­nju novih per­s­pek­ti­va u bu­duć­nos­ti, a ne vi­še uza­lud­no vra­ća­nje nas­li­je­đe­nih du­go­va.

– Ri­ječ je o du­gu sta­rom 20-ak go­di­na ko­ji je nas­tao 2001. ka­da je Grad po­kre­nuo va­žan in­fras­truk­tur­ni pro­jekt grad­nje vo­do­vod­ne mre­že na ši­rem grad­skom po­dru­čju, na br­d­skom te­re­nu. Za re­ali­za­ci­ju tog pro­jek­ta Imot­ski je po­di­gao kre­dit u vi­si­ni od 12 mi­li­ju­na ku­na, a dr­ža­va je bi­la ja­mac. Vo­do­vod­na mre­ža je sa­gra­đe­na, ali Grad ni­je mo­gao vra­ća­ti kre­dit, pa ga je ot­pla­ti­la dr­ža­va, a Grad je ostao du­žan dr­ža­vi; glav­ni­cu, te ka­ma­te ko­je su ti­je­kom go­di­na na­ras­le, pa je uku­pan dug la­ni iz­no­sio 34 mi­li­ju­na ku­na. Ri­ječ je o iz­no­su od go­to­vo dva na­ša grad­ska pro­ra­ču­na, ta­ko da je to na­ma bio ve­li­ki te­ret. Sto­ga je je­dan od mo­jih pri­ori­te­ta kao gra­do­na­čel­ni­ka bio da s dr­ža­vom na­đem rje­še­nje – po­jas­nio je gra­do­na­čel­nik Ivan Budalić.

Vla­da je na sjed­ni­ci pri­je Bo­ži­ća slič­na i ve­ća du­go­va­nja pre­ma dr­ža­vi za ko­mu­nal­ne pro­jek­te opros­ti­la i dru­gim gra­do­vi­ma po­put Vu­ko­va­ra, Si­nja, Đa­ko­va, Ora­ho­vi­ce i ne­kim žu­pa­ni­ja­ma, či­me im je olak­ša­na re­ali­za­ci­ja novih pro­je­ka­ta.

– Pos­to­ja­nje du­ga nam je one­mo­gu­ća­va­lo čak i to da do­bi­je­mo ne­ku dr­žav­nu zem­lju ili objek­te na ko­ri­šte­nje, a da ne go­vo­rim u traj­no vlasništvo, sto­ga nam je ova od­lu­ka Vla­de od ve­li­ke po­mo­ći. Uz to, Imot­ski je od lanj­skog lip­nja dio gru­pa­ci­je gra­do­va u kategoriji in­di­rek­t­no ra­tom ošte­će­nih po­dru­čja, što nam omo­gu­ća­va da do­bi­je­mo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.