Ži­nić: Svi ko­ji mo­že­te, do­ni­raj­te no­vac za bo­les­nu dje­cu

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Danijel Pre­rad

Na sni­ma­nju emi­si­je "Li­je­pom na­šom" u Glini za po­moć u li­je­če­nju dje­ča­ka Lu­ke Pe­tro­vi­ća prikupljeno je 18.000 kn. Osmo­go­diš­nji Luka bo­lu­je od te­ške bo­les­ti, a nov­ča­nu po­moć nje­go­voj obi­te­lji uru­čio je u glin­skoj vi­jeć­ni­ci žu­pan Ivo Ži­nić.

– Že­lim pri­je svega obi­te­lji Pe­tro­vić i ma­lom Lu­ki da se bo­re i da us­tra­ju u toj bor­bi te da se on iz­li­je­či. Na­ža­lost, pri­je ne­ko­li­ko go­di­na iz­gle­da­lo je da se iz­li­je­čio, no bo­lest je po­no­vo kre­nu­la. Že­lim da obitelj zna da ni­su sa­mi, da smo mi uz njih – re­kao je žu­pan po­že­ljev­ši Lu­ki što bo­lji oporavak i po­vra­tak nor­mal­nom ži­vo­tu.

Žu­pan Ži­nić ovom pri­li­kom pozvao je sve ko­ji mo­gu da svo­jim do­na­ci­ja­ma po­mog­nu li­je­če­nje ovog dje­ča­ka, ali i os­ta­le te­ško bo­les­ne dje­ce pod­sje­tiv­ši ka­ko sred­stva mo­gu do­ni­ra­ti i žu­pa­nij­skoj Zak­la­di “Vik­to­ri­ja” ko­ja skr­bi za dje­cu obo­lje­lu od zlo­ćud­nih i dru­gih te­ških bo­les­ti.

Na po­mo­ći je za­hva­li­la Lu­ki­na ba­ka Mir­ja­na Škri­njar.

– Za­hva­lju­jem svi­ma u ime obi­te­lji Pe­tro­vić, naj­vi­še u ime Lu­ke za ko­jeg smo sve to na­pra­vi­li. Samo mu že­li­mo oz­drav­lje­nje. Htje­la bih re­ći samo to da bih vo­lje­la da ne ode pu­no nov­ca na nje­go­vo li­je­če­nje, ne­go da ga utro­ši­mo u nje­go­vu mla­dost, ško­lo­va­nje – rek­la je ba­ka.

Uru­če­nju je na­zo­čio i glin­ski gra­do­na­čel­nik Stje­pan Kos­ta­nje­vić.

Žu­pan Ivo Ži­nić ček je uru­čio Lu­ki­noj ba­ki Mir­ja­ni Škri­njar

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.