Os­nov­na ško­la Kis­ta­nje do­bi­la je i svo­ju sun­ča­nu elek­tra­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Fra­ne Ša­rić

Ti­je­kom 2018. go­di­ne europ­skim sred­stvi­ma i sred­stvi­ma Šibensko-knin­ske žu­pa­ni­je, kao os­ni­va­ča ško­la, ener­get­ski su ob­nov­lje­ne tri ško­le na po­dru­čju žu­pa­ni­je. Ri­ječ je o ener­get­skoj ob­no­vi Sred­nje ško­le Iva­na Me­š­tro­vi­ća u Dr­ni­šu, Os­nov­ne ško­le Do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti u Kni­nu i Os­nov­ne ško­le Kis­ta­nje u Kis­ta­nja­ma. Ukup­na vri­jed­nost ova tri pro­jek­ta iz­no­si vi­še od 10,5 mi­li­ju­na ku­na, a svi na­ve­de­ni pro­jek­ti su­fi­nan­ci­ra­ni su 40 pos­to iz Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj, 35 pos­to iz Fon­da za su­fi­nan­ci­ra­nje pro­ved­be EU pro­je­ka­ta na lo­kal­noj i re­gi­onal­noj ra­zi­ni pri Mi­nis­tar­stvu re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va EU, dok je pre­os­ta­lih 25% sred­sta­va osi­gu­ra­no u pro­ra­ču­nu Šibensko-knin­ske žu­pa­ni­je.

Pro­jek­ti Ra­zvoj­ne agen­ci­je

Pro­jek­te je pri­pre­mi­la na­ša Jav­na us­ta­no­va Ra­zvoj­na agen­ci­ja Šibensko-knin­ske žu­pa­ni­je uz us­pješ­nu su­rad­nju s rav­na­te­lji­ma ško­la te Fon­dom za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost kao part­ne­rom na pro­jek­tu, a ujed­no je su­dje­lo­va­la i u nji­ho­voj pro­ved­bi.

Ener­get­skom ob­no­vom Os­nov­ne ško­le Do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti u Kni­nu us­pješ­no je iz­vr­še­na za­mje­na sto­la­ri­je, po­ve­ća­na je to­plin­ska zaštita vanj­skog zi­da i stro­pa pre­ma ne­gri­ja­nom pros­to­ru (ta­va­nu), za­mi­je­nje­na je unu­tar­nja ra­s­vje­ta ener­get­ski učin­ko­vi­ti­jom te je pos­tav­ljen sus­tav da­ljin­skog oči­ta­nja po­troš­nje i kon­trol­nih mje­ri­la ener­gi­je i vo­de za dio zgra­de (di­la­ta­ci­ja „A“), dok su di­la­ta­ci­je C i D već ob­nov­lje­ne pri­ja­vom ško­le na pret­hod­ne na­tje­ča­je. Ukup­na vri­jed­nost ove ener­get­ske ob­no­ve iz­no­si 4,792.041,66 ku­na, od če­ga je žu­pa­ni­ja su­dje­lo­va­la s iz­no­som od 1,043.765 ku­na.

Sred­nja ško­la Iva­na Me­š­tro­vi­ća pot­pu­no je ener­get­ski ob­nov­lje­na te su za­mi­je­nje­ni fa­sad­ni za­tvo­ri, pos­tav­lje­ne su nove to­plin­ske oblo­ge vanj­skih zi­do­va i po­ja­ča­ne to­plin­ske oblo­ge rav­nih krov­nih plo­ča ob­no­vom hi­dro­izo­la­ci­je.

Ukup­na vri­jed­nost pro­jek­ta iz­no­si 1,972.141 ku­nu, od če­ga Eu­rop­ski fond za re­gi­onal­ni ra­zvoj su­fi­nan­ci­ra 797.043 ku­ne, Fond za su­fi­nan­ci­ra­nje pro­ved­be pro­je­ka­ta EU na lo­kal­noj i re­gi­onal­noj ra­zi­ni 668.294 ku­ne, dok pre­os­ta­lih 506.802 ku­ne su­fi­nan­ci­ra Šibensko-kninska žu­pa­ni­ja.

Us­pješ­nim do­vr­šet­kom ener­get­ske ob­no­ve Os­nov­ne ško­le Kis­ta­nje to­plin­ski su iz­o­li­ra­ni vanj­ski i unu­tar­nji zi­do­vi, kao i me­đu­kat­ne kons­truk­ci­je iz­me­đu ne­gri­ja­nog i gri­ja­nog pros­to­ra. Osim pos­tav­lja­nja to­plin­ske iz­o­la­ci­je iz­vr­še­na je za­mje­na svih otvo­ra vanj­ske ovoj­ni­ce zgra­de uz za­dr­ža­va­nje ele­me­na­ta za za­šti­tu od sun­ca, te je za­mi­je­nje­na ra­s­vje­ta LED ra­s­vje­tom ko­ja je ener­get­ski učin­ko­vi­ti­ja. Uz sve to pos­tav­lje­na je i sun­ča­na elek­tra­na „OŠ Kis­ta­nje 1“ukup­ne ins­ta­li­ra­ne snage 14 kW. Pro­ve­de­nim mje­ra­ma uma­njit će se ener­get­ske po­tre­be objek­ta i emi­si­ja CO2 za go­to­vo 85 pos­to, što će re­zul­ti­ra­ti ka­ko zna­čaj­nim fi­nan­cij­skim ušte­da­ma ta­ko i po­zi­tiv­nim učin­ci­ma na oko­liš. Ukup­na vri­jed­nost ove ener­get­ske ob­no­ve iz­no­si 3,590.507 ku­na, od če­ga Eu­rop­ski fond za re­gi­onal­ni ra­zvoj su­fi­nan­ci­ra 1,411.775 ku­na, Fond za su­fi­nan­ci­ra­nje pro­ved­be pro­je­ka­ta EU na lo­kal­noj i re­gi­onal­noj ra­zi­ni 1,196.898 ku­na, dok je pre­os­ta­lih 981.833 ku­ne osi­gu­ra­no u pro­ra­ču­nu Šibensko-knin­ske žu­pa­ni­je.

Una­pre­đe­nje standarda

– Pro­vo­đe­njem mje­ra ener­get­ske ob­no­ve u ško­la­ma će se os­tva­ri­ti ener­get­ske ušte­de što će za ško­le zna­či­ti i znat­ni­je fi­nan­cij­ske ušte­de u ma­te­ri­jal­nim i fi­nan­cij­skim ra­sho­di­ma. Re­ali­za­ci­jom ovih pro­je­ka­ta do­pri­ni­jet će se oču­va­nju oko­li­ša te kva­li­tet­ni­jem pro­vo­đe­nju nas­tav­nih ak­tiv­nos­ti u ško­la­ma od­nos­no po­bolj­ša­nju i una­pre­đe­nju škol­skog standarda. Ova zna­čaj­na ka­pi­tal­na ulaganja važ­na su za na­šu žu­pa­ni­ju i sto­ga što se sve tri ško­le na­la­ze na po­dru­čju od po­seb­ne dr­žav­ne skr­bi pa će njihova re­ali­za­ci­ja do­pri­ni­je­ti i rav­no­mjer­nom ra­zvo­ju na­še žu­pa­ni­je – ka­zao je šibensko-knin­ski žu­pan Go­ran Pa­uk.

Osim ener­get­ske ob­no­ve ško­la, kon­cem ruj­na 2018. us­pješ­no je do­vr­še­na i ener­get­ska ob­no­va Op­će bol­ni­ce Šibensko-knin­ske žu­pa­ni­je u Ši­be­ni­ku či­ja fi­nan­cij­ska vri­jed­nost iz­no­si 51 mi­li­jun ku­na bez PDV - a. Pro­jekt ener­get­ske ob­no­ve Op­će bol­ni­ce iz­nim­no je zna­ča­jan jer su se pro­ve­le pla­ni­ra­ne mje­re ener­get­ske učin­ko­vi­tos­ti či­me je bolnica os­tva­ri­la zna­čaj­ne ušte­de na tro­ško­vi­ma ener­gi­je, ali bez op­te­re­će­nja žu­pa­nij­skog pro­ra­ču­na, s ob­zi­rom na to da se ova ener­get­ska ob­no­va fi­nan­ci­ra­la pu­tem ESCO mo­de­la u ko­jem je Re­pu­bli­ka Hrvatska pre­ko Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost su­fi­nan­ci­ra­la pro­jekt u iz­no­su od 40 pos­to, a pre­os­ta­lih 60 pos­to osigurava pri­vat­ni part­ner ko­ji će sa­ma bolnica is­pla­ći­va­ti iz os­tva­re­nih ušte­da ti­je­kom 14 go­di­na.

U ok­vi­ru ra­do­va re­kons­tru­ira­na je gra­đe­vin­ska ovoj­ni­ca, za­mi­je­nje­na je sta­ra sto­la­ri­ja ener­get­ski učin­ko­vi­ti­jom te je pro­ve­de­na to­plin­ska i hi­dro­izo­la­ci­ja rav­nih i ko­sih kro­vo­va. Re­kons­tru­ira­na je i cje­lo­kup­na ko­tlov­ni­ca s pri­pa­da­ju­ćim pod­sta­ni­ca­ma, ugra­đe­ni su no­vi ni­sko­tem­pe­ra­tur­ni ko­tlo­vi kao i ob­nov­lji­vi iz­vo­ri to­pli­ne za pro­izvod­nju to­plin­ske ener­gi­je te je uveden no­vi energent - zemni plin umjes­to do­sa­daš­njeg lo­ži­vog ulja.

šibensko-knin­ski žu­pan is­ti­če ka­ko je re­ali­za­ci­ja ovih pro­je­ka­ta bit­na zato što će do­pri­ni­je­ti i rav­no­mjer­nom ra­zvo­ju žu­pa­ni­je

Na ob­no­vu bol­ni­ce utro­šen je 51 mi­li­jun ku­na

Na OŠ Kis­ta­nje za­mi­je­nje­na je i ra­s­vje­ta u LED

Ob­nov­lje­na je i OŠ Do­mo­vin­ske za­hval­nos­ti u Kni­nu

SŠ Iva­na Me­š­tro­vi­ća pot­pu­no je ener­get­ski ob­nov­lje­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.