Za­vr­še­ni ra­do­vi na Gim­na­zi­ji Pe­tra Pre­ra­do­vi­ća u Vi­ro­vi­ti­ci Ener­get­skom ob­no­vom ško­le ušte­djet će se 57 pos­to to­plin­ske te 53 pos­to elek­trič­ne ener­gi­je

Pro­jekt je to vri­je­dan go­to­vo 5,7 mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić (slš) (slš)

"No­va ško­la" do­če­kat će danas uče­ni­ke Gim­na­zi­je Pe­tra Pre­ra­do­vi­ća u Vi­ro­vi­ti­ci. Dok su se oni od­ma­ra­li na zim­skim praz­ni­ci­ma, fi­ni­ši­ra­li su se ra­do­vi na ener­get­skoj ob­no­vi ko­ji su za­po­če­li u sr­p­nju.

Na­ime, po­čet­kom sr­p­nja pot­pi­san je ugo­vor vri­je­dan 5,669.059 ku­na, od če­ga Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­ska žu­pa­ni­ja su­fi­nan­ci­ra ra­do­ve s 2,500.000 ku­na, a os­ta­tak iz­dva­ja­ju Fond za su­fi­nan­ci­ra­nje i Fond za za­šti­tu oko­li­ša. Učenici ove obra­zov­ne ins­ti­tu­ci­je, ko­ja obi­lje­ža­va 100. ob­ljet­ni­cu, sje­dit će ubu­du­će, ta­ko, u ure­đe­noj zgra­di.

Pro­jekt na­pi­sa­la VI­DRA

Za ra­do­ve je bi­la za­du­že­na tvrt­ka Teh­no Elek­tro iz Đa­ko­va. No­si­telj pro­jek­ta je sa­ma Gim­na­zi­ja, a na­pi­sa­la ga je VI­DRA – Agen­ci­ja za re­gi­onal­ni ra­zvoj Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­ske žu­pa­ni­je. Po­sred­nič­ka ti­je­la na pro­jek­tu su Mi­nis­tar­stvo gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja te Fond za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost, ko­ji je ujed­no i part­ner na pro­jek­tu.

Pro­jekt su­fi­nan­ci­ra EU iz Eu­rop­skog fon­da za re­gi­onal­ni ra­zvoj. Ener­get­ska ob­no­va do­ni­jet će, ka­ko se pre­dvi­đa, ušte­du od 57 pos­to za to­plin­sku te do 53 pos­to za elek­trič­nu ener­gi­ju.

Za­vr­šet­kom pro­jek­ta Gim­na- zi­ja Pe­tra Pre­ra­do­vi­ća "sko­čit" će iz D u ener­get­ski raz­red B. Ener­get­skom ob­no­vom pos­tav­lje­na je to­plin­ska iz­o­la­ci­ja vanj­skih zi­do­va, uko­pa­nih di­je­lo­va ovoj­ni­ce, stro­pa pre­ma ne­gri­ja­nom ta­va­nu, po­do­va pre­ma tlu i ne­gri­ja­nom pros­to­ru. Za­mi­je­nje­na je vanj­ska sto­la­ri­ja, pos­tav­lje­na no­va ra­s­vje­ta, ins­ta­li­ra­ni fo­to­na­pon­ski pa­ne­li.

Bo­lji uvje­ti su im­pe­ra­tiv

Ta­ko će Gim­na­zi­ja Pe­tra Pre­ra­do­vi­ća Vi­ro­vi­ti­ca, u či­ju se ob­no­vu znat­ni­je po­če­lo ula­ga­ti od 2014. go­di­ne, ka­da je žu­pan bio još To­mis­lav To­lu­šić, za­sja­ti u no- vom svje­tlu.

– Bo­lji uvje­ti ško­lo­va­nja za svu na­šu dje­cu naš su im­pe­ra­tiv i obve­za. Ovim će se pro­jek­tom ušte­dje­ti zna­čaj­na sred­stva ko­ja će­mo mo­ći ulo­ži­ti u dalj­nje po­bolj­ša­nje obra­zov­nog sus­ta­va – po­ru­ču­je vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­ski žu­pan Igor Andrović. Me­đu 20 uzo­ra­ka na 8. Ko­ba­si­ja­di u Dugoj Međi naj­bo­ljom ko­ba­si­com pro­gla­še­na je ona To­mis­la­va Kun­šte­ka iz Ve­li­kog Ras­tov­ca. I sre­br­ni i bron­ča­ni, Ni­ko­la Go­lik i Zlat­ko Ro­san, do­la­ze iz is­tog mjes­ta pa se mo­že oče­ki­va­ti da će Kobasijada u Ve­li­kom Ras­tov­cu 16. ve­lja­če bi­ti – spek­takl. – S ob­zi­rom na vre­men­ske pri­li­ke i krat­ko vri­je­me saz­ri­je­va­nja, ko­ba­si­ce su bi­le do­bre. Ocje­nji­va­li smo mi­ris, bo­ju, okus i kon­zis­ten­ci­ju. To su ko­ba­si­ce od do­ma­ćih svi­nja, pa­pri­ke, luka i so­li, bez ke­mi­je – re­kao je pred­sjed­nik ži­ri­ja Vla­di­mir Ple­ša. Rav­na­telj Za­vo­da za jav­no zdrav­s­tvo VPŽ-a “Sve­ti Rok” dr. Mi­ros­lav Ve­nus i pred­sjed­nik Pli­vač­kog klu­ba Vi­ro­vi­ti­ca Dra­žen Ma­je­tić pot­pi­sa­li su sporazum o su­rad­nji u za­jed­nič­kim ak­tiv­nos­ti­ma u pro­mi­ca­nju zdrav­lja. Za­vod je klu­bu do­ni­rao ka­pe i ruč­ni­ke za sve pli­va­če. – Za­vod je od­lu­čio po­mo­ći PK Vi­ro­vi­ti­ca jer se na­la­zi u spe­ci­fič­noj si­tu­aci­ji, bez ba­ze­na – re­kao je dr. Ve­nus. – Ovo je za naš klub važ­na po­moć u ra­du i po­ti­caj za pos­ti­za­nje još bo­ljih re­zul­ta­ta – za­hva­lio je Ma­je­tić. Za­vod su­ra­đu­je s mno­gim or­ga­ni­za­ci­ja­ma ci­vil­nog druš­tva.

Za­mi­je­nje­na je vanj­ska sto­la­ri­ja na zgra­di gim­na­zi­je, pos­tav­lje­na no­va ra­s­vje­ta, ins­ta­li­ra­ni fo­to­na­pon­ski pa­ne­li...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.