Po­kro­vi­te­lji Vi­ro­expoa Vla­da RH i pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić

U Vi­ro­vi­ti­ci će se od 15. do 17. ožuj­ka odr­ža­ti 24. Me­đu­na­rod­ni sa­jam gos­po­dar­stva, obrt­niš­tva i po­ljo­pri­vre­de Vi­ro­expo 2019., a po­kro­vi­telj­stvo nad saj­mom pri­hva­ti­li su Vla­da RH i pred­sjed­ni­ca dr­ža­ve Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić. Pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de To­mis­lav To­lu­šić iz­vi­jes­tio je na sjed­ni­ci Vla­de da je Re­pu­bli­ka Slo­ve­ni­ja zemlja part­ner ovo­go­diš­njeg saj­ma. Pod­sje­tio je i da su se la­ni na Vi­ro­expou pred­sta­vi­la 723 iz­la­ga­ča iz 29 ze­ma­lja. Is­tak­nuo je ka­ko je ovaj sa­jam va­žan za Vi­ro­vi­tič- ko-po­drav­sku žu­pa­ni­ju u gos­po­dar­skom smis­lu, ali i za tu­ris­tič­ku pro­midž­bu ovog di­je­la kon­ti­nen­tal­ne Hr­vat­ske.

Or­ga­ni­za­to­ri i po­kro­vi­te­lji saj­ma su Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­ska žu­pa­ni­ja, Grad Vi­ro­vi­ti­ca, HGK – Žu­pa­nij­ska ko­mo­ra Vi­ro­vi­ti­ca, HOK – Obrt­nič­ka ko­mo­ra Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­ske žu­pa­ni­je, Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca Vi­ro­vi­tič­ko-po­drav­ske žu­pa­ni­je. Žu­pa­ni­ja part­ner je Split­sko-dalmatinska žu­pa­ni­ja.

Dva mje­se­ca pri­je odr­ža­va­nja po­če­le su sti­za­ti i pr­ve prijave za sa­jam. Vi­ro­expo je već go­di­na­ma je­dan od naj­us­pješ­ni­jih i naj­po­sje­će­ni­jih saj­mo­va u Hr­vat­skoj, a zbog svo­je pris­tu­pač­nos­ti, od­no­sa pre­ma po­sje­ti­te­lji­ma i iz­la­ga­či­ma no­si do­da­tak "sa­jam s du­šom".

Vi­ro­expo 2019. odr­žat će se u no­vom pros­to­ru, ne­da­le­ko od Vi­so­ke ško­le za me­nadž­ment u turizmu i in­for­ma­ti­ci. No­va ha­la gra­di se sred­stvi­ma Ministarstva po­ljo­pri­vre­de, a u sklo­pu Pro­jek­ta za Sla­vo­ni­ju, Ba­ra­nju i Sri­jem. Na no­voj lo­ka­ci­ji sa­jam će do­bi­ti traj­no rje­še­nje, a uz do­da­tan i la­ko dos­tu­pan par­king, još vi­še će se pri­bli­ži­ti gra­đa­ni­ma, iz­la­ga­či­ma i po­sje­ti­te­lji­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.