Nas­tav­lja se i sa sma­nji­va­njem tro­ško­va pla­ća i bro­jem za­pos­le­ni­ka, ka­že gra­do­na­čel­nik

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ivo­na Ćuk //

Pos­tup­no sma­nje­nje pri­re­za no­va je do­bra vi­jest u Bje­lo­va­ru či­ja je grad­ska vlast odlučila pr­vi put na­kon 2001. go­di­ne sma­nji­ti prirez sa sa­daš­njih 12 pos­to na 9 pos­to. Ko­ali­cij­ski part­ne­ri HSLS, HDS, ABB i HSS su­glas­no su do­ni­je­li od­lu­ku o pos­tup­nom sma­nje­nju sve dok ne bu­de uki­nut.

Bez sma­nje­nja 18 go­di­na

– Ka­da smo vi­dje­li ka­ko se pu­ni grad­ski pro­ra­čun, a po­tak­nu­ti op­ti­miz­mom s dr­žav­ne ra­zi­ne, od­lu­či­li smo, ia­ko ima­mo dos­ta europ­skih pro­je­ka­ta, da tre­ba na­pra­vi­ti hra­bre po­te­ze ka­ko bi­smo svi za­jed­no da­li svoj obol ja­ča­nju gos­po­dar­stva na po­dru­čju Hr­vat­ske. Pr­vi pre­li­mi­nar­ni po­da­ci ka­žu da se gos­po­dar­stvo Gra­da Bje­lo­va­ra opo­rav­lja br­že ne­go što se to oče­ki­va­lo, br­že i od ne­kih dru­gih gra­do­va. Prihod nam se po­ve­ćao, što kroz po­rez kroz do­ho­dak, što kroz ne­ke dru­ge po­re­ze gdje se vi­di da je gos­po­dar­ska ak­tiv­nost na po­dru­čju Gra­da Bje­lo­va­ra ja­ča ne­go zad­njih ne­ko­li­ko go­di­na. Naš ko­ali­cij­ski sporazum ni­je uklju­či­vao skidanje pri­re­za, me­đu­tim pri­je šest mje­se­ci rek­li smo da smo go­to­vo 80 pos­to na­šeg ko­ali­cij­skog sporazuma is­pu­ni­li i da bi trebalo raz­miš­lja­ti o to­me da na­pra­vi­mo no­vi ko­ali­cij­ski sporazum pro­ši­ren no­vim pro­jek­ti­ma ko­je će na­ša ko­ali­cij­ska vlast odra­di­ti do kra­ja man­da­ta – objaš­nja­va gra­do­na­čel­nik Hre­bak ko­ji ovaj po­tez sma­tra hra­brim i odvaž­nim. Sma­nje­njem pri­re­za grad­ska će vlast nas­ta­vi­ti ras­te­re­ći­va­ti grad­sku upra­vu i sma­nji­va­ti tro­ško­ve pla­ća i broj za­pos­le­ni­ka. Go­to­vo 18 go­di­na prirez se u Bje­lo­va­ru ni­je sma­nji­vao ni di­zao – ni­je se ni mo­gao dizati jer je mak­si­ma­lan ko­ji za­kon do­pu­šta, dak­le 12 pos­to. Ukup­ni prirez u 2018. iz­no­sio je vi­še od 10 mi­li­ju­na ku­na, što bi zna­či­lo da će ovo grad­sku bla­gaj­nu ko­šta­ti oko 2,5 mi­li­ju­na ku­na, ako se do­is­ta pro­ve­de u 2019. Kad je ri­ječ o pro­sječ­noj pla­ći od 4106 ku­na, ona bi gra­đa­ni­ma bi­la ve­ća za oko 13 ku­na. – Prirez je iz­nim­no bi­tan prihod Gra­da Bje­lo­va­ra i ve­lik dio grad­skog pro­ra­ču- na. Ia­ko na­ši su­gra­đa­ni baš i ne­će osje­ti­ti ovu mje­ru, ipak je ovo je­dan po­zi­ti­van po­mak pre­ma to­me da na­ši su­gra­đa­ni ima­ju ipak po­ne­što ve­ću pla­ću. Jed­nim di­je­lom ras­tu grad­ski pri­ho­di i kroz taj prirez, ali i kroz dru­ge po­rez­ne as­pek­te ko­je Grad Bjelovar do­bi­va.

Rast plaće

Pro­sječ­na je pla­ća u Bje­lo­va­ru od 2017. do 2018. po­ras­la, ta­ko da će i taj iz­nos pri­re­za bi­ti ne­što ve­ći jer prirez ne ras­te pro­por­ci­onal­no li­ne­ar­no ne­go eks­po­nen­ci­jal­no, ka­ko ras­te i pla­ća. Na­dam se da je to jed­na od ka­pi u mo­ru ko­ja će mo­žda bi­ti do­volj­na da i na­ši su­gra­đa­ni vi­še raz­miš­lja­ju o to­me da je Bjelovar do­is­ta grad u ko­jem se is­pla­ti os­ta­ti ži­vje­ti, ali i da će po­ten­ci­jal­nim ula­ga­či­ma bi­ti do­dat­ni plus za Bjelovar – za­klju­čio je pred­sjed­nik Grad­skog vi­je­ća An­te To­pa­lo­vić. Ko­ali­cij­ska part­ne­ri­ca iz stran­ke ABB Zden­ka Henc pri­sje­ti­la se da je prirez 2001. uveden sa svr­hom da se iz­gra­di in­fras­truk­tu­ra u Bje­lo­va­ru, ono što se ta­da ni­je mo­glo iz ne­kih dru­gih iz­vo­ra. S ob­zi­rom na to da su se sa­da stvo­ri­li uvje­ti te se ta sred­stva mo­gu po­vu­ći iz dru­gih iz­vo­ra, sma­tra, sma­nje­nje pri­re­za je prik­lad­no.

Gra­do­na­čel­nik Da­rio Hre­bak po­tez sma­nje­nja pri­re­za sma­tra odvaž­nim

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.