"Grad će uči­ni­ti sve da vra­ti ku­glač­ku sta­zu"

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Su­za­na Le­pan Šte­fan­čić

Ku­glač­ki klub Sla­ti­na pr­vak je je­sen­skog di­je­la se­zo­ne 3. hr­vat­ske ku­glač­ke li­ge is­tok zo­na Osi­jek, a zbog tog us­pje­ha pri­mio ih je u pro­sin­cu pro­čel­nik struč­ne služ­be Gra­da Sla­ti­ne Kru­nos­lav Ša­ra­bok. Iza njih je se­dam po­bje­da i tek je­dan po­raz te je­dan ne­ri­je­še­ni re­zul­tat. La­ni je pak pros­lav­lje­no 60 go­di­na pos­to­ja­nja ku­gla­nja u Sla­ti­ni.

Taj ku­glač­ki klub okup­lja igra­če iz Sla­ti­ne, ali i Vi­ro­vi­ti­ce. Oja­ča­ni su ne­dav­no i mla­dim sna­ga­ma.

– Ka­da je naj­te­že, stis­ne­mo se, po­bi­je­di­mo i ja­če pro­tiv­ni­ke. Kom­pak­t­ni smo, ima­mo ne­što što ve­ći­na eki­pa ne­ma, za­jed­niš­tvo, dru­že­nje i pra­vi ka­rak­ter dio su us­pje­ha ko­ji nas di­že iz­nad os­ta­lih – ot­krio je nji­hov re­cept tre­ner Želj­ko Me­dved, ko­ji je po­hva­lio at­mo­sfe­ru i na­vi­ja­če ko­ji pra­te nji­ho­vu igru.

Pred­sjed­nik klu­ba Želj­ko Va­ška is­tak­nuo je od­lič­nu su­rad­nju s Gra­dom Sla­ti­nom bez či­je bi pot­po­re „mo­gli sta­vi­ti ključ u bra­vu“. Spo­me­nuo je i bol­nu toč­ku klu­ba, ne­dos­ta­tak vlas­ti­te ku­gla­ne, što im ote­ža­va rad i dras­tič­no po­ve­ća­va tro­ško­ve, pa čla­no­vi klu­ba ula­žu dos­ta vlas­ti­tih sred­sta­va ka­ko bi mo­gli oti­ći na sva na­tje­ca­nja. Sa­mo ve­li­ka lju­bav pre­ma tom spor­tu da­je im, ka­žu, sna­gu za op­s­ta­nak i no­ve po­bje­de.

– Grad Sla­ti­na pra­ti rad Ku­glač­kog klu­ba i cilj nam je da klub op­s­ta­ne te da se odr­ži nje­go­va du­go­go­diš­nja tra­di­ci­ja. Ulo­žit ćemo mak­si­mal­ne na­po­re da se kroz idej­ne pro­jek­te ku­glač­ka sta­za po­nov­no vra­ti u Sla­ti­nu. Na taj bi se na­čin ku­gla­nje di­glo na jed­nu vi­šu ra­zi­nu i u re­kre­ativ­nom i u pro­fe­si­onal­nom smis­lu, a Sla­ti­na sva­ka­ko ima po­ten­ci­ja­la u mla­dim lju­di­ma ko­ji bi se ta­da mo­gli uklju­či­ti u ovaj sport – po­ru­čio je pro­čel­nik Ša­ra­bok.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.