Po­ve­lja za Naj-ak­ci­ju 2018. u ru­ka­ma gra­do­na­čel­ni­ka

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (slš)

Grad Sla­ti­na je ne­dav­no do­bio Po­ve­lju za us­pješ­no pro­ve­de­nu Naj-ak­ci­ju 2018. pod na­zi­vom „Vo­lon­ti­ram, srce di­ram“ko­jom je po­bolj­šan i uljep­šan ži­vot dje­ce, a u ko­ju su bi­le uklju­če­ne sve ins­ti­tu­ci­je gra­da, vr­ti­ći, ško­le kao i ve­lik broj građana. Go­vo­re­ći o ak­tiv­nos­ti­ma na po­bolj­ša­nju uvje­ta ži­vo­ta dje­ce u Sla­ti­ni, gra­do­na­čel­nik De­nis Os­tro­šić is­tak­nuo je ula­ga­nje u vr­ti­će, ure­đe­nje i opre­ma­nje par­ko­va, su­fi­nan­ci­ra­nje iz­grad­nje Dje­čjeg odje­la u Grad­skoj knjiž­ni­ci i či­ta­oni­ci Sla­ti­na, su­fi­nan­ci­ra­nje ško­le u Ba­ki­ću…

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.