Ra­ski­nu­ti ugo­vo­ri sa slo­ven­skim tvrt­ka­ma

Aglo­me­ra­ci­ja vri­jed­na 688 mi­li­ju­na ku­na ide da­lje, a ci­je­na vo­de ne­će se po­ve­ća­va­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (ibe) Ivi­ca Be­ti

Ro­di­te­lji dje­ce ko­ja bo­ra­ve u pri­vat­nim dje­čjim vr­ti­ći­ma u Va­ra­ždi­nu pla­ćat će 100 ku­na ma­nje ne­go do­sad. Za­klju­če­no je to na sas­tan­ku ko­ji je gra­do­na­čel­nik dr.sc. Ivan Če­hok odr­žao u pe­tak s pred­stav­ni­ci­ma i vlas­ni­ci­ma pri­vat­nih vr­ti­ća u Va­ra­ždi­nu. – Do­go­vo­ri­li smo da će ovih sto ku­na vi­še ko­je će Grad od sa­da iz­dva­ja­ti bi­ti su­bven­ci­ja ro­di­te­lji­ma, da im se za to­li­ko uma­nji ci­je­na ko­ju oni mo­ra­ju pla­ća­ti vlas­ni­ci­ma pri­vat­nih vr­ti­ća. Ti­me bi­smo do­nek­le iz­jed­na­či­li, od­nos­no uma­nji­li raz­li­ku u ci­je­ni iz­me­đu grad­skih i pri­vat­nih vr­ti­ća. Ti­je­kom go­di­ne za­jed­no će­mo pro­na­ći mo­del da se i eko­nom­ska ci­je­na pri­vat­nih vr­ti­ća po­vi­si jer je ona ni­ža ne­go što je danas ci­je­na u grad­skom vr­ti­ću – ka­zao je I. Če­hok. Grad je osi­gu­rao 7,357.680 ku­na, što je za 1,481.040 ku­na vi­še ne­go la­ni. Pri­vat­ne dje­čje vr­ti­će u Va­ra­ždi­nu po­ha­đa 929 dje­ce. Di­rek­tor Var­ko­ma dr.sc. Želj­ko Bu­nić naj­a­vio je nas­ta­vak pro­jek­ta aglo­me­ra­ci­je vri­jed­nog 688 mi­li­ju­na ku­na, i to bez pe­na­li­za­ci­je. Spo­ra­zum­no su, na­ime, ra­ski­nu­ti ugo­vo­ri s do­sa­daš­njim iz­vo­đa­či­ma iz Slo­ve­ni­je, Ko­lek­tor ko­lin­gom i Ces­t­nim po­dje­tjem Ptuj. No­vi na­tje­ča­ji su u ti­je­ku, a pre­ma naj­a­va­ma, pro­jekt bi tre­bao bi­ti za­vr­šen u pre­dvi­đe­nim ro­ko­vi­ma do 2023. go­di­ne.

Če­hok po­hva­lio Var­kom

– Zbog neo­d­go­vor­ne po­li­ti­ke Aglo­me­ra­ci­ja Va­ra­ždin je došla u pi­ta­nje, a zbog nje bi sta­la i aglo­me­ra­ci­ja u ci­je­loj Hr­vat­skoj. Ot­klo­ni­li smo sve sum­nje, bi­li smo u bez­iz­gled­noj, a sa­da smo u od­lič­noj si­tu­aci­ji – re­kao je gra­do­na­čel­nik dr.sc. Ivan Če­hok na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re, po­hva­liv­ši upra­vu Var­ko­ma. Var­kom je, sma­tra Če­hok, naj­bo­lja ko­mu­nal­na tvrt­ka u Hr­vat­skoj. Pozvao je do­ma­će tvrt­ke da se ja­ve za mi­li­jun­ske pos­lo­ve grad­nje ka­na­li­za­cij­ske mre­že. U ti­je­ku je i na­tje­čaj za za­vr­še­tak ra­do­va na va­ra­ždin­skom pro­čis­ta­ču i aglo­me­ra­ci­ju u No­vom Ma­ro­fu, Lud­bre­gu i Va­ra­ždin­skim To­pli­ca­ma. Pred Var­ko­mom je, re­če­no je, posao vri­je­dan 922 mi­li­ju­na ku­na. Ka­ko bi pro­jekt aglo­me­ra­ci­je mo­gao za­po­če­ti i u Lud­bre­gu, Var­kom je bez nak­na­de pre­uzeo lud­bre­šku ko­mu­nal­nu tvrt­ku Odvod­nja d.o.o. s te­melj­nim ka­pi­ta­lom od šest mi­li­ju­na ku­na, pet za­pos­le­nih i 1400 ko­ris­ni­ka. Pri­pa­ja­nje te tvrt­ke s go­diš­njim pri­ho­dom od oko 1,2 mi­li­ju­na ku­na pre­dvi­đe­no je za po­če­tak sr­p­nja ove go­di­ne. Lud­bre­ški gra­do­na­čel­nik Du­brav­ko Bi­lić is­ti­če da to pre­uzi­ma­nje Lud­bre­gu jam­či kva­li­te­tu us­lu­ge i ula­zak u pro­jekt aglo­me­ra­ci­je. Pre­ma ri­je­či­ma di­rek­to­ra Bu­ni­ća, Var­kom je proš­le go­di­ne os­tva­rio 1,5 mi­li­ju­na ku­na do­bi­ti, tri do če­ti­ri pu­ta vi­še ne­go 2017. Tvrt­ka ima 267 za­pos­le­ni­ka, dva­de­se­tak ma­nje ne­go na po­čet­ku proš­le go­di­ne. Za­poš­lja­va se de­se­tak novih rad­ni­ka, i to is­klju­či­vo u ope­ra­ti­vi.

Opet se otva­ra­ju ba­ze­ni

Ina­če, po­troš­nja vo­de iz­no­si­la je proš­le go­di­ne 6,3 mi­li­ju­na pros­tor­nih me­ta­ra, što je na ra­zi­ni po­troš­nje iz 2017. Pos­lo­va­nje tvrt­ke kće­ri Aqu­ateh­ni­ke je, oci­je­nio je Bu­nić, sta­bi­li­zi­ra­no, is­pla­će­no je osam mi­li­ju­na ku­na du­go­va do­bav­lja­či­ma i 6,5 mi­li­ju­na ku­na obve­za rad­ni­ci­ma. Pro­vo­di se res­truk­tu­ri­ra­nje, sa­ču­va­ne su pos­lov­ne zgra­de i oko 65.000 če­tvor­nih me­ta­ra zem­lji­šta vri­jed­nos­ti iz­me­đu osam i de­set mi­li­ju­na ku­na. U ovoj go­di­ni oče­ku­je se pri­pa­ja­nje ma­tič­noj tvrt­ki. Pred Var­ko­mom je inves­ti­cij­ski cik­lus od 50 mi­li­ju­na ku­na, ne uklju­ču­ju­ći aglo­me­ra­ci­ju. Nas­tav­lja­ju se ra­do­vi na re­kons­truk­ci­ji vo­do­vod­ne mre­že u Va­ra­ždi­nu vri­jed­ni oko 12 mi­li­ju­na ku­na, a drav­ski ba­ze­ni, ko­ji su pro­ra­di­li proš­le go­di­ne na za­do­volj­stvo broj­nih građana, po­no­vo će bi­ti otvo­re­ni 1. svib­nja. Za gra­đa­ne je naj­važ­ni­je da se ci­je­ne vod­nih us­lu­ga ne­će mi­je­nja­ti, ia­ko je po­s­ljed­nja ko­rek­ci­ja ci­je­na bi­la još 2011. go­di­ne. To je, ka­zao je Bu­nić, re­zul­tat mje­ra šted­nje i res­truk­tu­ri­ra­nja.

Di­rek­tor Var­ko­ma dr.sc. Želj­ko Bu­nić naj­a­vio je inves­ti­cij­ski cik­lus od 50 mi­li­ju­na ku­na

Ivan Če­hok

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.