Ma­ra­ton klub Ve­li­ka Go­ri­ca i u 2019. god­ni nas­tav­lja sa svo­jim pro­jek­ti­ma i us­pje­si­ma

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Je­le­na Ru­žić

Proš­lo­ga je tjed­na u pros­to­ri­ja­ma Grad­ske sport­ske dvo­ra­ne u Ve­li­koj Go­ri­ci odr­ža­na godišnja skup­šti­na Ma­ra­ton klu­ba Ve­li­ka Go­ri­ca. Sjed­ni­cu su pre­dvo­di­li pred­sjed­nik Klu­ba Dar­ko Bat­ko­vić, do­pred­sjed­nik Klu­ba Fra­njo Ga­vra­no­vić i taj­nik Klu­ba Bru­no Škri­nja­rić. Re­zi­mi­ra­la se ne­tom za­vr­še­na 2018. go­di­na, a po sve­mu su­de­ći, iza Ma­ra­ton klu­ba sto­ji još jed­no po­pri­lič­no us­pješ­no ljeto.

Klu­bu i “Nada go­di­ne”

Iz­vr­š­ni od­bor Klu­ba pre­zen­ti­rao je re­zul­ta­te iz 2018. go­di­ne kao i plan ra­da Klu­ba za te­ku­ću go­di­nu. Od važ­ni­jih atlet­skih re­zul­ta­ta u 2018. po­seb­no je is­tak­nu­to pr­vo mjes­to Te­ne Pe­tra­čić na po­je­di­nač­nom pr­vens­tvu Hr­vat­ske u kro­su či­me je pos­ta­la i dr­žav­na pr­va­ki­nja, pr­vo mjes­to Ha­ne Ta­ša­ko­vić na kro­su Sport­skih no­vos­ti u kategoriji če­t­vr­tih raz­re­da, kao i po­bjed­nič­ka pos­to­lja za Te­nu Pe­tra­čić na utr­ci od šes­to me­ta­ra i Ni­nu Vu­ko­vić na utr­ci od tisuću i pet­sto me­ta­ra na fi­na­lu Hr­vat­ske atlet­ske li­ge sje­ver. Te­na Pe­tra­čić ujed­no je od­ni­je­la i vri­jed­no priz­na­nje za “Na­du go­di­ne” na do­dje­li na­gra­da za naj­bo­lje ve­li­ko­go­rič­ke spor­ta­še u 2018. go­di­ni, a ko­ju or­ga­ni­zi­ra Za­jed­ni­ca šport­skih udru­ga Gra­da Ve­li­ke Go­ri­ce.

Ia­ko je no­va go­di­na tek za­po­če­la, u Ma­ra­ton klu­bu Ve­li­ka Go­ri­ca već ima­ju ve­li­ke pla­no­ve za mje­se­ce ko­ji su pred nji­ma.

Ta­ko će sva­ka­ko nas­ta­vi­ti sa svo­jim re­do­vi­tim pro­jek­ti­ma me­đu ko­ji­ma se tre­ba­ju iz­dvo­ji­ti: Atlet­ska ško­la, pro­gram Ži­vot u po­kre­tu, Tu­ro­polj­ska tr­ka, kao i po­pu­lar­ne utr­ke po­put Dje­čje­ga je­sen­skog kro­sa, Tu­ro­polj­ske li­ge tr­ča­nja, Tu­ro­polj­ske faš­nič­ke tr­ke te Sret­ne tr­ke.

Ta­kav plan ra­da, ali i fi­nan­cij­ski plan za te­ku­ću go­di­nu Na­gra­du “Nada go­di­ne” od­ni­je­la je Te­na Pe­tra­čić jed­no­glas­no su usvo­je­ni. U Klu­bu su iz­ra­zi­li za­hva­lu Za­jed­ni­ci šport­skih udru­ga gra­da Ve­li­ka Go­ri­ca, Gra­du Ve­li­ka Go­ri­ca, Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji, Za­jed­ni­ci sport­skih udru­ga i sa­ve­za za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je, Tu­ris­tič­koj za­jed­ni­ci gra­da Ve­li­ka Go­ri­ca, Do­bro­volj­nom va­tro­gas­nom druš­tvu Tu­ro­po­lje, Grad­skom druš­tvu Cr­ve­nog kri­ža Gra­da Ve­li­ka Go­ri­ca te broj­nim dru­gim su­rad­ni­ci­ma i po­kro­vi­te­lji­ma na do­sa­daš­njoj su­rad­nji. Osim to­ga is­tak­nu­li su da se na­da­ju nas­tav­ku jed­na­ko do­bre i us­pješ­ne su­rad­nje i u bu­duć­nos­ti.

Do­bi­li i no­vu zas­ta­vu

Ipak, iz­ra­zi­li su že­lju za ve­ćom ko­or­di­na­ci­jom i ažur­noš­ću svih lo­kal­nih no­si­te­lja po­li­ti­ka i su­rad­ni­ka, po­se­bi­ce ka­da je ri­ječ o or­ga­ni­za­ci­ji Tu­ro­polj­ske tr­ke, kao i po­pu­lar­no­ga Dje­čjeg je­sen­skog kro­sa.

– Za­hva­lju­je­mo i spon­zo­ru ko­ji že­li os­ta­ti ano­ni­man, a ko­ji nam je po­mo­gao oko iz­ra­de, ali i fi­nan­ci­ra­nja klup­ske na­vi­jač­ke zas­ta­ve – za­klju­či­li su na Go­diš­njoj skup­šti­ni Ma­ra­ton klu­ba Ve­li­ka Go­ri­ca.

Ma­ra­ton klub za­hva­lio se ano­nim­nom spon­zo­ru na iz­ra­di, ali i fi­nan­ci­ra­nju klup­ske na­vi­jač­ke zas­ta­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.