Po­če­le prijave za ju­bi­lar­ni 110. Tu­ro­polj­ski faš­nik

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Je­le­na Ru­žić Oče­ku­je se ne­za­bo­rav­na za­ba­va Svi za­in­te­re­si­ra­ni mo­gu se pri­ja­vi­ti onli­ne pu­tem e-ma­ila ili te­le­fak­sa

Iza nas su sjaj­ne bo­žić­ne i no­vo­go­diš­nje pros­la­ve, ali vri­je­me je da se Ve­li­ka Go­ri­ca is­pu­ni ple­som, ša­lom, bu­kom, ma­ska­ma i ve­li­kom za­ba­vom. Bli­ži se vri­je­me kar­ne­va­la i faš­nič­kih lu­do­ri­ja, a pred vra­ti­ma je 110. Tu­ro­polj­ski faš­nik ko­ji će i ove go­di­ne ugos­ti­ti broj­ne ma­ška­re i faš­nič­ke sku­pi­ne iz ci­je­le Hr­vat­ske. Gra­dom će pro­de­fi­li­ra­ti ve­li­ka faš­nič­ka po­vor­ka i to u su­bo­tu 2. ožuj­ka od 14 sa­ti od Škol­ske uli­ce, pre­ko Za­gre­bač­ke do Par­ka dr. Fra­nje Tuđ­ma­na. Dan kas­ni­je Ma­li faš­nik po­no­vo u grad do­no­si smi­jeh te ma­ski­ra­no dru­že­nje uče­ni­ka i po­laz­ni­ka ve­li­ko­go­rič­kih ško­la i dje­čjih vr­ti­ća. Pra­vi­la su vr­lo jed­nos­tav­na. Po­treb­no je, na­ime, po­pu­ni­ti pri­jav­ni­cu te je pos­la­ti na e-ma­il [email protected] ili fak­som na broj 01 3458 462. Na­kon prijave svi za­in­te­re­si­ra­ni od­mah mo­gu za­po­če­ti s iz­ra­dom kos­ti­ma i faš­nič­kih ale­go­rij­skih kola. I ove go­di­ne su­di­oni­ke oče­ku­ju bo­ga­te na­gra­de, ali što je još važ­ni­je – od­lič­na za­ba­va. Pre­gršt za­bav­nih sa­dr­ža­ja, od­lič­na at­mo­sfe­ra, ugod­no dru­že­nje te Ve­li­ki i Ma­li faš­nik na ko­ji­ma će se pred­sta­vi­ti do­ma­će i stra­ne ma­ski­ra­ne gru­pe, re­cept su za još je­dan ne­za­bo­ra­van provod. Sto­ga se po­zi­va­ju svi gra­đa­ni da pri­pre­me svo­je naj­kre­ativ­ni­je ma­ske i pri­dru­že se po­vor­ci.

– Po­zi­va­mo gra­đa­ne da ne za­bo­ra­ve pri­ja­vi­ti svo­je faš­nič­ke sku­pi­ne jer Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca Ve­li­ke Go­ri­ce tra­ži upra­vo vas – po­ru­ču­ju or­ga­ni­za­to­ri.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.