Pli­va­li­šte Vu­ko­var – mjes­to za pri­pre­me broj­nih sport­skih klu­bo­va

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - (bb)

Pli­va­li­šte Vu­ko­var od pr­vo­ga da­na ka­ko je pu­šte­no u rad sve je pre­poz­nat­lji­vi­je, a sa­mim tim i po­sje­će­ni­je me­đu gra­đa­ni­ma Vu­ko­va­ra i oko­li­ce, ali i me­đu sport­skim klu­bo­vi­ma. – I u 2019. uš­li smo pu­nom pa­rom. Tre­nu­tač­no nam je na pli­va­li­štu na pri­pre­ma­ma hrvatska pli­vač­ka re­pre­zen­ta­ci­ja, a pri­je njih na pri­pre­ma­ma su bi­le i mla­de va­ter­po­lis­ti­ce. Oče­ku­je­mo dolazak i Pli­vač­kog klu­ba Du­bra­va i odr­ža­va­nje va­ter­pol­skog kam­pa. U ti­je­ku je i zim­ski sport­ski kamp za uče­ni­ke os­nov­nih ško­la – re­kao je struč­ni su­rad­nik za mar­ke­ting i pro­da­ju u sport­skim objek­ti­ma Vu­ko­var Zvo­ni­mir Tvo­rek. Naj­a­vio je da će i idu­ćih mje­se­ci pli­va­li­šte bi­ti mjes­to za pri­pre­me sport­skih klu­bo­va. Oče­ku­je se dolazak i ne­kih ino­zem­nih sportaša.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.