Ko­mu­nal­no pris­ta­ni­šte Ma­ri­na

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Bra­ni­mir Bra­da­rić

Pos­li­je mje­se­ci ra­do­va ko­mu­nal­no pris­ta­ni­šte Ma­ri­na, ko­je se na­la­zi kod tzv. sta­re kla­oni­ce u Vu­ko­va­ru, uskoro bi trebalo bi­ti otvo­re­no i pu­šte­no u rad. Naj­a­vio je to rav­na­telj Luč­ke upra­ve Vu­ko­var Alen Ja­ku­me­to­vić na­po­mi­nju­ći ka­ko je ri­ječ o pro­jek­tu vri­jed­nom 9 mi­li­ju­na ku­na. – Grad­njom ko­mu­nal­nog pris­ta­ni­šta mi­je­nja­mo vi­zu­ru Vu­ko­va­ra s Du­na­va, ali i gra­du osi­gu­ra­va­mo je­dan no­vi sa­dr­žaj ka­kav do sa­da ni­je imao. Ma­ri­na će ima­ti svr­hu pri­ve­za ča­ma­ca i dru­gih plo­vi­la za sport i ra­zo­no­du građana – re­kao je Ja­ku­me­to­vić ko­ji je s gra­do­na­čel­ni­kom Vu­ko­va­ra Iva­nom Pe­na­vom obi­šao ra­do­ve. Po­jas­nio je ka­ko se pris­ta­ni­šte sas­to­ji od vod­nog pros­to­ra za vez

Ra­do­ve na oba­li Du­na­va obiš­li su čel­ni­ci gra­da i rav­na­telj Luč­ke upra­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.