Ve­le­uči­li­šte Bal­ta­zar uve­lo no­vi di­plom­ski stu­dij “Uprav­lja­nje ino­va­ci­ja­ma”

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - El­vis Spre­čić

Vo­de­ći se miš­lje­njem ka­ko kva­li­tet­ni spe­ci­ja­lis­ti uprav­lja­nja ino­va­ci­ja­ma na vo­de­ćim po­lo­ža­ji­ma ne bi tre­ba­li samo po­je­di­ne ide­je pre­tva­ra­ti u us­pješ­ni­ce na tr­ži­štu, ne­go omo­gu­ći­ti pre­obraz­bu po­du­ze­ća u ino­va­tiv­na po­du­ze­ća i ta­ko im omo­gu­ći­ti da bu­du du­go­roč­no us­pješ­na na tr­ži­štu, Ve­le­uči­li­šte Bal­ta­zar Za­pre­šić uve­lo je me­đu svo­je stu­dij­ske pro­gra­me no­vi di­plom­ski stu­dij “Uprav­lja­nje ino­va­ci­ja­ma”. Kon­cept stu­di­ja od­no­si se na pri­mje­nu ino­va­ci­ja u svim seg­men­ti­ma pos­lov­nih pro­ce­sa ko­ja, u smis­lu im­ple­men­ta­ci­je ino­va­tiv­ne teh­no­lo­gi­je ili novih ino­va­tiv­nih rje­še­nja, či­ni te pos­lov­ne pro­ce­se jef­ti­ni­ji­ma i efi­kas­ni­ji­ma, či­me se iz­rav­no utje­če na sma­nje­nje ukup­nih tro­ško­va u cje­lo­kup­nom pos­lo­va­nju. Pro­gram stu­di­ja te­me­lji se na ku­ri­ku­lu­mu In­no­va­ti­on Ma­na­ge­ment Ve­le­uči­li­šta Cam­pus 02, akre­di­ti­ra­nom u Aus­tri­ji, a ko­ji se po­t­vr­dio u vi­še­go­diš­njoj prak­si. Ri­ječ je o je­dins­tve­nom pro­gra­mu s ob­zi­rom na ve­li­ki udio prak­tič­nog ra­da stu­de­na­ta na rje­ša­va­nju kon­kret­nih pro­ble­ma u prak­si i po­dra­zu­mi­je­va ek­s­ten­ziv­nu su­rad­nju s ino­va­tiv­nim gos­po­dar­skim su­bjek­ti­ma. Osim na­ve­de­nog, taj je pro­gram je­dins­tven po ši­ro­kom pris­tu­pu ino­va­ci­ja­ma te uklju­ču­je ka­ko in­dus­trij­ske, ta­ko i pos­lov­ne i druš­tve­ne ino­va­ci­je te za­šti­tu autor­skih dje­la. Pro­gram omo­gu­ća­va stu­den­ti­ma da stek­nu zna­nja i ra­zvi­ju spo­sob­nos­ti no­še­nja s po­du­zet­nič­kim šan­sa­ma i ri­zi­ci­ma, pre­poz­na­va­nja i obli­ko­va­nja pos­lov­nih čim­be­ni­ka, po­ti­ca­nja ino­va­cij­skog du­ha te po­kre­ta­nja i uprav­lja­nja pro­mje­na­ma s ci­ljem is­ko­ri­šta­va­nja ino­va­cij­skih i pos­lov­nih šan­si. Na­mi­je­njen je za­pos­le­ni­ci­ma raz­li­či­tih stru­ka ko­ji ra­de u ve­li­kim in­dus­trij­skim po­du­ze­ći­ma te ma­lim i sred­njim po­du­ze­ći­ma u po­dru­čju pro­izvod­nje ili pru­ža­nja us­lu­ga.

Pro­gram stu­di­ja te­me­lji se na ku­ri­ku­lu­mu In­no­va­ti­on Ma­na­ge­ment Ve­le­uči­li­šta Cam­pus 02

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.