Zbog kro­nič­ne de­pre­si­je po­že­lio se ubi­ti

Vecernji list - Hrvatska - - Scena - (ak)

Ja­mes Midd­le­ton, lju­bi­mac že­na i brat voj­vot­ki­nje Ka­te, ne­dav­no je smo­gao hra­bros­ti i pro­go­vo­rio o bo­les­ti­ma s ko­ji­ma se bo­ri od dje­tinj­stva. Na­ime, u že­lji da sen­zi­bi­li­zi­ra jav­nost na psi­hič­ke po­re­me­ća­je ko­ji se po­vre­me­no ola­ko do­živ­lja­va­ju po prin­ci­pu “pro­še­ći se malo na svje­žem zra­ku pa će pro­ći”, od­lu­čio je priz­na­ti ka­ko već go­di­na­ma ima po­re­me­ćaj paž­nje ADHD. Ia­ko je, na­ža­lost, sve vi­še onih ko­ji­ma je di­jag­nos­ti­ci­ra­na ova bo­lest, to­čan uz­rok još se ne zna. Na­ime, toč­ni uz­ro­ci po­re­me­ća­ja po­zor­nos­ti s hi­pe­rak­tiv­noš­ću sla­bo su poz­na­ti, no vje­ru­je se da su simp­to­mi po­ve­za­ni s ke­mij­skom ne­rav­no­te­žom u moz­gu. Ove je pro­ble­me go­di­na­ma skri­vao od oko­li­ne, čak i naj­bli­žih pri­ja­te­lja, a mno­gi vje­ru­ju ka­ko je upra­vo to bio oki­dač za dru­gu bo­lest: kro­nič­nu de­pre­si­ju. Bri­tan­ski me­di­ji na­vo­de da Ja­mes no­ći­ma ni­je mo­gao spa­va­ti, a zbog bor­be s ne­sa­ni­com da­nju je je­dva funk­ci­oni­rao. Na pos­lu je čes­to znao dan pro­ves­ti gle­da­ju­ći u mo­ni­tor i od­bro­ja­va­ju- ći mi­nu­te do tre­nut­ka ka­da će se mo­ći vra­ti­ti ku­ći. Na po­ru­ke i ma­ilo­ve uop­će ni­je od­go­va­rao jer za to ni­je imao snage, čes­to mu je bio pro­blem ko­mu­ni­ci­ra­ti s pri­ja­te­lji­ma i obi­te­lji. – Ni­je jed­nos­tav­no opi­sa­ti sta­nje u ko­jem sam se ta­da na­la­zio. Ne bih re­kao da je to bi­la tuga, već pri­je bo­lest ko­ju bih na­zvao ‘ra­kom uma’’, do­dao je te ot­krio da je nje­go­vo sta­nje bi­lo to­li­ko te­ško da je čak raz­miš­ljao o odu­zi­ma­nju vlas­ti­tog ži­vo­ta.

Sre­ćom, po­tra­žio je po­moć.

Mla­đi brat voj­vot­ki­nje Ka­te go­di­na­ma je skri­vao pro­ble­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.