RUKOMETAŠI ME

Vecernji list - Hrvatska - - Sport - Da­mir Mr­vec // Mün­c­hen

biv­ši vratar Hrvatska je pos­ti­gla i dru­gu po­bje­du na Svjet­skom pr­vens­tvu. Kao što se i oče­ki­va­lo, po­bi­je­di­la je Ja­pan s 35:27, u utak­mi­ci u ko­joj je iz­bor­nik Li­no Čer­var po­šte­dio Lu­ku Cin­dri­ća, a Do­ma­go­ju Duv­nja­ku dao bit­no ma­nju mi­nu­ta­žu. U ko­jem će smjeru ići utak­mi­ca vi­dje­lo se već u po­čet­nih 10 mi­nu­ta u ko­ji­ma je Hrvatska po­ve­la sa 6:1. Re­cept je bio ja­san – do­bra obra­na ili obra­na Še­ge – br­za kon­tra i po­go­dak. A Marin Šego bio je vi­še ne­go do­bar u pr­vih 30 mi­nu­ta. Obra­nio je de­vet uda­ra­ca, od kojih dva zi­ce­ra.

Na­vi­ja­či ni­su iz­ne­vje­ri­li

Pos­ti­gli smo i ne­ko­li­ko da­le­ko­met­nih po­go­da­ka u tre­nut­ku ka­da su Ja­pan­ci igra­li u na­pa­du se­dam na šest pa im vra­ta ni­su bi­la ču­va­na. Mo­žda su naj­lo­ši­ji su­di­oni­ci utak­mi­ce bi­li švi­car­ski su­ci ko­ji su ima­li ču­dan kri­te­rij. Ja­pan­ci su se naj­ma­nje de­se­tak pu­ta pro­bi­ja­li u na­pa­du, a oni bi im sva­ki dru­gi put priz­na­li po­go­dak. Mis­li­li smo da dvo­ra­na ne­će bi­ti pu­na jer je Ja­pan, objek­tiv­no, slab su­par­nik, no hr­vat­ski na­vi­ja­či ni ovaj put ni­su iz­ne­vje­ri­li. - Pri­ja­telj i ja ku­pi­li smo dva pa­ke­ta ulaz­ni­ca za pe­tak i ne­dje­lju. Bi­lo bi bo­lje da smo “uhva­ti­li” utak­mi­cu pro­tiv Špa­njo­la­ca, ali ka­ko je to rad­ni dan, ni­smo mo­gli iz­os­ta­ti s pos­la. Ži­vi­mo tu blizu, pe­de­se­tak ki­lo­me­ta­ra od Mün­c­he­na. Ina­če, ide­mo re­do­vi­to na no­go­met­ne utak­mi­ce Bayer­na. Za na­še lju­de ov­dje uvi­jek je praz­nik ka­da igra Hrvatska, u bi­lo ko­jem spor­tu. Ina­če, ulaz­ni­ce su ipak mo­gle bi­ti malo jef­ti­ni­je, 90 eura po da­nu ni­je baš malo – re­kao je Marko ko­ji ra­di u bol­ni­ci kao me­di­cin­ski teh­ni­čar. Za­nim­lji­vo je da je od pr­ve mi­nu­te u pr­voj pos­ta­vi igrao Da­mir Bi­ča­nić ko­ji ni­je do­bio ni mi­nu­te u utak­mi­ci s Is­lan­dom. Iz­bor­nik Čer­var je u dru­gom po­lu­vre­me­nu opet dao pri­li­ku de­bi­tan­ti­ma Ši­pi­ću, Vran­ko­vi­ću i Man­di­ću, a ne­ko­li­ko mi­nu­ta do­bio je i Vi­da. Na­pa­dač­ki su na­ši rukometaši oba­vi­li posao vi­še ne­go do­bro, u obra­ni su mo­gli igra­ti i bo­lje, pri­mi­li su ipak pre­vi­še po­go­da­ka, po­se­bi­ce u pr­vom po­lu­vre­me­nu ka­da je Ja­pan u jed­nom tre­nut­ku sma­njio na samo tri go­la raz­li­ke. Da­gur Si­gur­d­sson, iz­bor­nik Ja­pa­na, za go­di­nu da­na, za ko­li­ko će po­če­ti Igre u To­ki­ju, si­gur­no će još una­pri­je­di­ti igru Ja­pa­na­ca. Ne­će to bi­ti re­pre­zen­ta­ci­ja ko­ja će se bo­ri­ti za me­da­lju, ali će svi­ma bi­ti tvr­da kost. Pri­je dvi­je go­di­ne pos­ti­gli su Ja­pan­ci samo jed­nu po­bje­du na SP-u, sa­da že­le iz­bo­ri­ti ba­rem dvi­je. Prva pri­li­ka bit će im Ba­hre­in. U utak­mi­ci pri­je na­še Ma­ke­do­ni­ja je po­bi­je­di­la Ba­hre­in s 28:23 (12:8). Po­nov­no je naj­bo­lji igrač bio Ki­ril La­za­rov s osam po­go­da­ka.

La­za­rov la­ko za­bi­ja

- Os­tva­ri­li smo pr­vi cilj. Ima­mo dvi­je po­bje­de, nad Ja­pa­nom i Ba­hre­inom. Sa­da nam sli­je­de tri ja­ke utak­mi­ce, s Hr­vat­skom, Špa­njol­skom i Is­lan­dom. Že­li­mo li ući u dru­gi krug, moramo po­bi­je­di­ti jed­nu od te tri re­pre­zen­ta­ci­je, no te­ško je re­ći ko­ju. Hrvatska ima naj­ja­ču mom­čad u sku­pi­ni. Vi­djet će­mo ka­ko će to danas is­pas­ti – re­kao je Bor­ko Ris­tov­ski, vratar Ma­ke­do­ni­je. Ki­ro La­za­rov je još na proš­lom Svjet­skom pr­vens­tvu u Fran­cu­skoj pos­ti­gao vi­še od 1000 po­go­da­ka u dre­su Ma­ke­do­ni­je. U Nje­mač­koj i Dan­skoj že­lio bi nad­ma­ši­ti osob­ni re­kord sa SP-a u Hr­vat­skoj 2009. gdje je s 92 po­got­ka bio naj­bo­lji stri­je­lac. Za­sad ih je u dvi­je utak­mi­ce pos­ti­gao 16. Ne­vje­ro­jat­no je ka­ko ih i u 38. go­di­ni la­ko pos­ti­že... I da­lje je kons­tan­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.