NASTALA JE VE­LI­KA ZBRKA – ROD NE MO­ŽE BI­TI VAŽNIJI OD SPOLA

Objav­ljen pr­vi va­ti­kan­ski do­ku­ment o te­ori­ji po ko­joj ne­ma raz­li­ke iz­me­đu mu­škar­ca i že­ne i da svat­ko se­bi bi­ra spol Ka­to­lič­ka cr­k­va ne za­tva­ra vra­ta ras­pra­vi o ro­du, ali ne odus­ta­je od na­uka da je Bog stvo­rio že­nu i mu­škar­ca

Vecernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Sil­vi­je To­ma­še­vić

Gle­de sek­su­al­nog od­go­ja po­treb­no je jam­či­ti slo­bo­du obi­te­lji­ma. U kul­tu­ri di­ja­lo­ga de­mo­krat­ska dr­ža­va ne mo­že sma­nji­ti obra­zov­ni pri­jed­log na je­dins­tve­no miš­lje­nje (jed­no­um­lje). Os­nov­ne su to pos­tav­ke va­ti­kan­skog do­ku­men­ta o rodnoj (gen­der) ideologiji ko­ji je u po­ne­dje­ljak obja­vi­la Kon­gre­ga­ci­ja za ka­to­lič­ki od­goj. Do­ku­ment pod nas­lo­vom “Mu­škar­ca i že­nu stvo­rio je On. Za ži­vot di­ja­lo­ga o rod­nom pi­ta­nju u od­go­ju” ima 31 stra­ni­cu i pr­vi je va­ti­kan­ski do­ku­ment o te­ori­ji po ko­joj ne­ma raz­li­ke iz­me­đu mu­škar­ca i že­ne i svat­ko se­bi bi­ra spol ko­ji že­li.

Zbrka u ško­la­ma

“Do­ku­men­tom se že­li prev­la­da­ti sva­ko po­le­mič­ko su­če­lja­va­nje ko­je ne vo­di za­ključ­ku”, objas­nio je pro­čel­nik Kon­gre­ga­ci­je za ka­to­lič­ki od­goj kar­di­nal Gi­usep­pe Ver­sal­di i na­gla­sio ka­ko “gle­de ‘gen­de­ra’ mo­ra­mo pro­na­ći pu­to­ve di­ja­lo­ga, bez upa­da­nja u slo­ga­ne i ek­s­tre­miz­me”. No, “zbrka je ve­li­ka i u ško­la­ma bi se mo­gla kao znans­tve­na na­met­nu­ti je­di­na mi­sao. Po­štu­je­mo sve ko­ji tra­že da bu­du po­što­va­ni”, ka­zao je Ver­sal­di.

Ka­to­lič­ka cr­k­va ne za­tva­ra vra­ta ras­pra­vi o ro­du, ali ne odus­ta­je ni od na­uka da je Bog stvo­rio že­nu i mu­škar­ca. Sma­tra se ka­ko ona ra­di­kal­na pro­miš­lja­nja o rodnoj ideologiji pred­stav­lja­ju “uda­lja­va­nje od pri­ro­de pre­ma to­tal­noj op­ci­ji gle­de od­lu­ke emo­ci­onal­nog su­bjek­ta”. Kon­gre­ga­ci­ja za ka­to­lič­ki od­goj kon­zul­ti­ra­la se sa struč­nja­ci­ma pri­je negoli je sro­či­la taj do­ku­ment. Ka­že se da rod­ne ide­olo­gi­je po­la­ze od an­tro­po­lo­škog du­aliz­ma, od­nos­no po­dje­le ti­je­la kao ma­te­ri­je i že­lje ko­ja pos­ta­je ap­so­lut­na. Ta­ko se ma­ni­pu­li­ra ti­je­lom pre­ma vo­lji. U te­me­lju sve­ga je re­la­ti­vi­zam po ko­jem je sve ek­vi­va­lent­no i ne­di­fe­ren­ci­ra­no bez re­da i svr­he. Sve te te­ori­je, od umje­re­nih do naj­ra­di­kal­ni­jih, dr­že ka­ko rod pos­ta­je važniji od spola. S jed­ne stra­ne nas­ta­je kul­tu­ro­lo­ška i ide­olo­ška re­vo­lu­ci­ja ko­ja na­me­će prav­nu re­vo­lu­ci­ju ka­ko bi se pro­mak­nu­la spe­ci­fič­na druš­tve­na i in­di­vi­du­al­na pra­va. U tom ras­tu­ćem su­ko­bu iz­me­đu pri­ro­de i kul­tu­re, pri­jed­lo­zi “gen­der” ula­ze u “qu­eer” (na en­gle­skom “ču­dan” ili “nas­tran”) od­nos­no u flu­id­nu i flek­si­bil­nu di­men­zi­ju ta­ko da se po­dr­ža­va pot­pu­na eman­ci­pa­ci­ja po­je­din­ca od sva­ke spol­ne de­fi­ni­ci­je. Po­s­lje­di­ce mo­gu bi­ti i nas­ta­ja­nje od­no­sa iz­me­đu vi­še od dvi­je oso­be (po­li­ga­mi­ja ili po­li­lju­bav) i nas­ta­ja­nja srod­stva (kin-ships) te­me­lje­nih na že­lji. Kroz tak­vu vi­zi­ju pro­mi­če se priz­na­va­nje slo­bo­de u iz­bo­ru ro­da, a brak iz­me­đu že­ne i mu­škar­ca sma­tra se na­s­lje­đem po­seb­nog druš­tva. Že­li se uves­ti da sva­ki po­je­di­nac mo­že iz­a­bra­ti svoj uvjet, a druš­tvo se mo­ra ogra­ni­či­ti na jam­če­nje to­ga pra­va, pa i kroz ma­te­ri­jal­nu pot­po­ru ka­ko se ne bi stvo­ri­li obli­ci druš­tve­ne dis­kri­mi­na­ci­je pre­ma ma­nji­na­ma. Tra­že­nje tak­vih pra­va ula­zi u po­li­tič­ku ras­pra­vu i ona bi­va­ju pri­hva­će­na u me­đu­na­rod­nim do­ku­men­ti­ma i ula­ze u na­ci­onal­ne za­ko­ne, pri­mje­ću­je se u do­ku­men­tu, ali se ipak go­vo­ri i o mo­gu­ćim toč­ka­ma su­sre­ta.

Po­što­va­nje raz­li­či­tos­ti

Mis­li se na od­goj dje­ce i mla­dih ko­ji štu­je sva­ku oso­bu u nje­zi­noj ose­buj­nos­ti i raz­li­či­tos­ti ka­ko nit­ko ne bi zbog osob­nih uvje­ta (inva­lid­nost, ra­sa, re­li­gi­ja, emo­ci­onal­ne ten­den­ci­je) pos­tao objek­tom “bu­liz­ma”, na­si­lja, vri­je­đa­nja i neo­prav­da­ne dis­kri­mi­na­ci­je. De­mo­krat­ska dr­ža­va ne mo­že sves­ti od­goj­ni pri­jed­log na je­dins­tve­nu mi­sao, po­seb­no ne na ta­ko osjet­lji­voj ma­te­ri­ji ko­ja di­ra te­me­lje ljud­ske pri­ro­de i pri­rod­nog pra­va ro­di­te­lja u slo­bod­nom od­goj­nom iz­bo­ru. Sva­ka škol­ska us­ta­no­va, dr­ži Vatikan, tre­ba ima­ti or­ga­ni­za­cij­ske i di­dak­tič­ke pro­gra­me za os­tva­ri­va­nje pra­va ro­di­te­lja. Na taj va­ti­kan­ski do­ku­ment oš­tro su re­agi­ra­li branitelji pra­va LGBT oso­ba. Sma­tra­ju da će taj do­ku­ment ohrabriti mrž­nju

• pre­ma homoseksua­lcima.

BRANITELJI LGBT PRA­VA SMA­TRA­JU DA ĆE DO­KU­MENT JOŠ VI­ŠE OHRABRITI MRŽ­NJU PRE­MA HOMOSEKSUA­LCIMA

Ra­di­kal­na pro­miš­lja­nja o rodnoj ideologiji, sma­tra Vatikan, vo­de u “uda­lja­va­nje od pri­ro­de”, a “ide­olo­ška re­vo­lu­ci­ja na­me­će prav­nu re­vo­lu­ci­ju da bi se pro­mak­nu­la spe­ci­fič­na druš­tve­na i in­di­vi­du­al­na pra­va”

OGNJEN KARABEGOVI­C/ HALOPIX/PIXSELL

Marko Šo­lić, pro­fe­sor in­for­ma­ti­ke iz OŠ Ma­ti­je Gup­ca u Za­gre­bu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.