An­te Vla­ho­vić od­la­zi s če­la Adris gru­pe na­kon 25 go­di­na

OD 2020. U NADZORNOM ODBORU

Vecernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Ma­ri­na Šu­njer­ga

Pr­vi čo­vjek ro­vinj­ske Adris gru­pe, An­te Vla­ho­vić, na­kon 25 go­di­na vo­đe­nja kom­pa­ni­je s mjes­ta pred­sjed­ni­ka upra­ve se­li se na če­lo Nad­zor­nog od­bo­ra. Kao naj­ve­ći po­je­di­nač­ni di­oni­čar i čel­nik NO-a i da­lje će us­mje­ra­va­ti tvrt­ku, ali od po­čet­ka 2020. go­di­ne vi­še ne­će bi­ti u sva­kod­nev­nom ope­ra­tiv­nom pos­lo­va­nju. Tko će nas­li­je­di­ti Vla­ho­vi­ća znat će se usko­ro, ka­žu u kom­pa­ni­ji.

U Nad­zor­ni od­bor kom­pa­ni­je ula­zi i Vi­to­mir Pa­li­nec, di­rek­tor fi­nan­ci­ja Adris gru­pe, či­ji man­dat po­či­nje za­klju­če­njem Glav­ne skup­šti­ne na ko­joj je iz­a­bran. Da­mir Van­đe­lić, do­ne­dav­ni čel­ni čo­vjek Cro­atia osi­gu­ra­nja, ne­dav­no je ušao u upra­vu Adris gru­pe, a u kom­pa­ni­ji su os­ta­vi­li pros­to­ra za još neke ka­drov­ske pro­mje­ne do kra­ja go­di­ne.

No­vi cik­lus ula­ga­nja

‘Adris je Adris’, ko­men­ti­rao je Vla­ho­vić ka­da ga je Ve­čer­nji list kra­jem 2018. iz­a­brao za gos­po­dar­stve­ni­ka go­di­ne že­le­ći is­tak­nu­ti da su kom­pa­ni­ju vo­di­li po kri­te­ri­ju iz­vr­s­nos­ti i pos­tav­lja­ju­ći vi­so­ke ci­lje­ve. Pred di­oni­ča­ri­ma okup­lje­ni­ma na Glav­noj skup­šti­ni u uto­rak po­ru­čio je da Adris bo­lje ko­ris­ti svo­je re­sur­se i us­pješ­ni­je uprav­lja poslovnim pro­ce­si­ma.

– Adris ima pre­poz­nat­lji­vu kor­po­ra­tiv­nu kul­tu­ru. Na­ši ko­ri­je­ni se­žu u da­le­ku 1872. go­di­nu. Od pri­jaš­njih ge­ne­ra­ci­ja nas­li­je­di­li smo pri­vr­že­nost tvrt­ki i ra­diš­nost svo­jih za­pos­le­ni­ka. Osvi­jes­ti­li smo po­tre­bu i stvo­ri­li na­vi­ku otvo­re­nos­ti no­vim zna­nji­ma. No­va zna­nja i tež­nja pre­ma iz­vr­s­nos­ti pret­pos­tav­ke su kon­ku­rent­nos­ti bez ko­je ne­ma odr­ži­vos­ti u No­va zna­nja i tež­nja pre­ma iz­vr­s­nos­ti pret­pos­tav­ke su kon­ku­rent­nos­ti bez ko­je ne­ma odr­ži­vos­ti u glo­ba­li­zi­ra­nom svi­je­tu. Du­go­roč­nom ras­tu i odr­ži­vos­ti tvrt­ke po­dre­di­li smo sve!

glo­ba­li­zi­ra­nom svi­je­tu. Du­go­roč­nom ras­tu i odr­ži­vos­ti tvrt­ke po­dre­di­li smo sve! Po­bje­đu­je­mo jer imamo strast za po­bje­đi­va­njem. I dok je bu­de­mo ima­li, vje­ruj­te

mi, po­bje­đi­vat će­mo – za­klju­čio je Vla­ho­vić pa naj­a­vio do­bru di­vi­den­du za di­oni­ča­re i no­vi cik­lus ula­ga­nja. Za di­vi­den­du će Adris gru­pa iz­dvo­ji­ti 298,5 mi­li­ju­na mi­li­jar­de ku­na ulo­ži­la je Adris gru­pa u pro­tek­lih de­set go­di­na, a naj­av­lju­je i no­vi cik­lus ula­ga­nja

ku­na pa će ta­ko sva­ki di­oni­čar do­bi­ti po 18,2 ku­ne po di­oni­ci, i to 19. srpnja ove go­di­ne. No­vi inves­ti­cij­ski cik­lus uklju­ču­je tri mi­li­jar­de ku­na ula­ga­nja do 2023. go­di­ne, pri če­mu će glav­ni­na inves­ti­ci­ja, vri­jed­nih 2,2 mi­li­jar­de ku­na, bi­ti pla­si­ra­na u tu­ri­zam, od­nos­no u dalj­nje po­di­za­nje kva­li­te­te us­lu­ge tu­ris­tič­kog di­je­la pos­la. Inves­ti­ci­je u zdra­vu hra­nu vri­jed­ne su 262 mi­li­ju­na ku­na, a u osi­gu­ra­nje 435 mi­li­ju­na ku­na. Adris da­nas či­ne tri ras­tu­ća i du­go­roč­no odr­ži­va pos­la ko­je obi­lje­ža­va jas­no de­fi­ni­ra­na pos­lov­na po­li­ti­ka i uprav­ljač­ko zna­nje. Kom­pa­ni­ja je u po­s­ljed­njih pet­na­est go­di­na po­ve­ća­la pri­ho­de de­set pu­ta, do­bit tri­de­set pu­ta, a vri­jed­nost ka­pi­ta­la čak pe­de­set pu­ta. Broj za­pos­le­nih po­ve­ćao se dva­de­set pu­ta, a vri­jed­nost di­oni­ca vi­še od sto pu­ta!

Vla­ho­vić je na Skup­šti­ni pod­sje­tio di­oni­ča­re svo­je tvrt­ke da je u po­s­ljed­njih de­set go­di­na Adris ulo­žio 8,2 mi­li­jar­de ku­na u stje­ca­nje vlas­nič­kih udje­la u zdra­voj hra­ni, tu­riz­mu i osi­gu­ra­nju. U tu­ri­zam je ta­ko pla­si­ra­no vi­še od če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na. Tri če­t­vr­ti­ne di­oni­ca kom­pa­ni­je i da­nas je u ru­ka­ma sa­daš­njih i biv­ših za­pos­le­ni­ka.

Kraj jed­ne ere

Adris gru­pa la­ni je os­tva­ri­la 5,79 ml­rd. ku­na pri­ho­da, što je po­ve­ća­nje od pet pos­to. Pri­ho­di od pro­da­je ro­be i us­lu­ga iz­no­si­li su 5,06 mi­li­jar­di ku­na i 16 pos­to su ve­ći ne­go 2018. Na do­ma­će­mu tr­ži­štu os­tva­re­no je 3,55 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da, a na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma 1,51 mi­li­jar­da ku­na, ili 12% vi­še u us­po­red­bi s proš­lo­go­diš­njim. Ne­to do­bit iz­no­si 446 mi­li­ju­na ku­na, što je rast od 19%.

Vla­ho­vić se po­nov­no os­vr­nuo na okru­že­nje u ko­jem ži­vi i pos­lu­je pa is­tak­nuo da su “ne­po­volj­ne so­ci­oeko­nom­ske pri­li­ke, iz­ra­že­ni an­ti­po­du­zet­nič­ki men­ta­li­tet i op­će druš­tve­ne okol­nos­ti ko­je, pre­ma is­tra­ži­va­nji­ma, po­kre­ću i ma­sov­no is­e­lja­va­nje iz Hr­vat­ske, obi­lje­ži­li pro­tek­lu go­di­nu”.

– Adris je, us­pr­kos to­mu, os­tva­rio rast svih svo­jih pos­lo­va, po­du­ze­ti su stra­te­ški po­ma­ci na ra­zi­ni gru­pe i stvo­re­ne pret­pos­tav­ke za dalj­nji rast i razvoj pot­po­mog­nut snaž­nim inves­ti­cij­skim cik­lu­som – za­klju­čio je biz­ni­smen. Ovo je kraj jed­ne ere s ob­zi­rom na to da je Vla­ho­vić kom­pa­ni­ju vo­dio 25 go­di­na te da se tran­sfor­mi­ra­la iz pro­izvo­đa­ča du­ha­na u vo­de­ćeg

• ho­te­li­je­ra.

AN­TE VLA­HO­VIĆ:

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.