Dr­ža­va mo­ra za­us­ta­vi­ti NASILJE

Pre­ma sva­kom na­si­lju mo­ra­mo se od­no­si­ti kao da se do­ga­đa na­ma // Po­li­ci­ja mo­ra br­zo ot­kri­ti po­či­ni­te­lja, što je pre­sud­no za osje­ćaj si­gur­nos­ti Ra­di op­će pre­ven­ci­je i žr­ta­va, nuž­no je što pri­je pro­ce­su­ira­ti i kaz­ni­ti po­či­ni­te­lje // Od političara se oče­ku­je

Vecernji list - Hrvatska - - Naslovna Strana - Ma­rin­ko Ju­ra­sić

HR­VAT­SKI APSURD Mi­ha­ela I.: Tje­ra­ju me da ko­mu­ni­ci­ram s biv­šim mu­žem ko­ji me po­ku­šao ubi­ti pred dje­com

U slu­ča­ju hu­li­gan­skog na­si­lja u Su­pe­tru na oto­ku Bra­ču na mla­de se­zon­ske rad­ni­ke naj­pri­je tre­ba is­tak­nu­ti ono što je po­zi­tiv­no. Pri­je sve­ga po­ku­šaj mla­de i krh­ke he­ro­ine iz Va­ra­ždi­na da svo­jim ti­je­lom za­šti­ti pri­ja­te­lja od uda­ra­ca ta­ko što je le­gla na nje­ga. Za­tim čin brač­kog va­tro­gas­ca To­mu Do­man­či­ća ko­jem će os­ta­ti traj­ne po­s­lje­di­ce, slom­ljen nos, jer je po­ku­šao za­šti­ti­ti če­tve­ro na­pad­nu­tih, a na­po­s­ljet­ku i tak­sis­ta ko­ji je trub­lje­njem i “bli­ca­njem” ras­tje­rao sku­pi­nu od 15-20 hu­li­ga­na pa je ta­ko spri­je­čio mo­žda i te­že po­s­lje­di­ce, ka­ko je oci­je­nio sam Do­man­čić. I od­lu­ka na­pad­nu­tih da una­toč pro­živ­lje­noj tra­umi os­ta­nu ra­di­ti na Bra­ču za sva­ku je po­hva­lu, kao i re­ak­ci­ja lo­kal­nih vlas­ti na če­lu sa su­pe­tar­skom gra­do­na­čel­ni­com Iva­nom Mar­ko­vić da im pru­že svu po­treb­nu po­dr­šku ti­je­kom ra­da i bo­rav­ka u nji­ho­vu gra­du. I re­ak­ci­ja po­li­ci­je bi­la je do­bra jer su na­kon do­ja­ve u če­ti­ri uju­tro uhi­ti­li jed­nog osum­nji­če­ni­ka, a su­tra­dan u Spli­tu i dru­gog, te su o sve­mu od­mah iz­vi­jes­ti­li javnost na­gla­ša­va­ju­ći da su uz kaz­ne­ne pri­ja­ve pod­ni­je­li i op­tuž­ne pri­jed­lo­ge zbog pre­kr­ša­ja, me­đu os­ta­lim, i iz Za­ko­na o dis­kri­mi­na­ci­ji s ob­zi­rom na to da je ut­vr­đe­no da su žr­tve na­pad­nu­te jer su se me­đu nji­ma na­la­zi­li pri­pad­ni­ci sr­p­ske na­ci­onal­nos­ti.

“Di je Sr­bin”

Po­vod ku­ka­vič­kom is­pa­du ovaj je put bi­lo to što su po­či­ni­te­lji ču­li dvo­ji­cu mla­di­ća iz Vu­ko­va­ra da go­vo­re sr­p­skim je­zi­kom, pa su hu­li­ga­ni pri na­pa­du vi­ka­li: “Di je Sr­bin?” Pri­je sa­mo dva tjed­na čla­no­vi Tor­ci­de u Za­gre­bu uoči no­go­met­nog der­bi­ja u hu­li­gan­skom po­ho­du slo­mi­li su obje če­ljus­ti slu­čaj­nom pro­laz­ni­ku Iva­nu C. (32) sa­mo za­to što su za pre­mla­ći­va­nje tra­ži­li “Pur­ge­ra”. Jed­na­ko ta­ko je dal­ma­tin­ski go­vor ne­ki­ma do­vo­ljan po­vod da se “ubi­je To­va­ra” ili iži­vi na ne­či­joj imo­vi­ni sa­mo zbog po­greš­ne re­gis­tra­ci­je u po­greš­no vri­je­me na po­greš­nom mjes­tu. I su­pe­tar­ski slu­čaj go­vo­ri nam da se na mjes­tu mla­dih Sr­ba iz Vu­ko­va­ra i nji­ho­vih pri­ja­te­lja mo­gao na­ći bi­lo tko od nas.

Pre­ma to­mu, i re­ak­ci­ja sva­ko­ga od nas tre­ba bi­ti kao da se to do­go­di­lo na­ma ili ne­ko­me od na­ših bliž­njih. Uvi­jek i bez iz­u­zet­ka.

Oso­bi­to se to od­no­si na re­ak­ci­ju nad­lež­nih. Po­li­ci­ja je i ovaj put odra­di­la svo­je, a na­daj­mo se da će u nas­tav­ku obra­de ot­kri­ti i os­ta­le su­di­oni­ke ku­ka­vič­kog na­pa­da jer je to pre­sud­no za op­ći osje­ćaj si­gur­nos­ti i oso­bi­to osje­ćaj za­šti­će­nos­ti, u ovom slu­ča­ju pri­pad­ni­ka sr­p­ske ma­nji­ne. Ia­ko je nasilje bez ob­zi­ra na to o ko­joj je vr­sti ri­ječ, pre­poz­na­to kao ve­li­ki pro­blem na­šeg druš­tva, pi­ta­nje je ima li re­ak­ci­ja pra­vo­su­đa potreban pre­ven­tiv­ni uči­nak, ka­ko spe­ci­jal­ni u od­no­su na kon­kret­ne po­či­ni­te­lje ta­ko i ge­ne­ral­ni u od­no­su na sve potencijal­ne po­či­ni­te­lje. Pri­si­lje­ni smo vje­ro­va­ti pra­vo­su­đu da su dvo­ji­ca uhi­će­nih mo­ra­la od­mah bi­ti pu­šte­na na slo­bo­du, kao i ne­dav­no što su svi, osim jed­no­ga čla­na Tor­ci­de, pu­šte­ni u Za­gre­bu. Me­đu­tim, bi­lo bi po­ra­ža­va­ju­će ako bi na pra­vo­moć­nu pre­su­du u tim slu­ča­je­vi­ma, pri­je sve­ga žr­tve, a on­da i po­či­ni­te­lji i javnost, če­ka­li go­di­na­ma.

Od­lu­ka gradonačel­nice Supetra da Tor­ci­da ku­pu us­kra­ti dalj­nje do­na­ci­je i ko­ri­šte­nje sport­skih te­re­na sa­dr­ži ele­men­te ne­pra­ved­ne ko­lek­ti­vi­za­ci­je kriv­nje i pre­ura­nje­ne osu­de jer je tek pret­pos­tav­ka da su po­či­ni­te­lji čla­no­vi Tor­ci­de, ali ne iz Bra­ča, već iz Spli­ta, ali ta je po­li­tič­ka re­ak­ci­ja snaž­no odjek­nu­la me­đu oni­ma ko­ji osu­đu­ju sva­ki oblik na­si­lja.

I ku­kak­vič­ki na­pad sku­pi­ne hu­li­ga­na u Su­pe­tru mo­ti­vi­ran sr­p­skim je­zi­kom dvo­ji­ce mla­dih Vu­ko­va­ra­ca go­vo­ri da na sva­ko nasilje svat­ko od nas tre­ba re­agi­ra­ti kao da se to do­go­di­lo na­ma ili ne­ko­me od na­ših bliž­njih

To što je ta od­lu­ka gradonačel­nice poz­drav­lje­na u di­je­lu jav­nos­ti kao hra­bra i nuž­na re­ak­ci­ja go­vo­ri ka­ko javnost od političara oče­ku­je, oso­bi­to kad je u pi­ta­nju vrh po­li­ti­ke, ve­ću sen­zi­bi­li­zi­ra­nost i odlučniju osu­du.

“Ne­mi­la si­tu­aci­ja”

Do­du­še, Tor­ci­da Brač ar­gu­men­ti­ra­no je pri­go­vo­ri­la gra­do­na­čel­ni­ci Supetra što se njih kao or­ga­ni­za­to­re okriv­lju­je za ne­što što se do­go­di­lo vi­še sa­ti na­kon tur­ni­ra hu­ma­ni­tar­nog ka­rak­te­ra ko­ji je za­vr­šio bez ikak­vih in­ci­de­na­ta u 22 sa­ta. Is­ti­ču da im je gra­do­na­čel­ni­ca iona­ko pri­je dvi­je go­di­ne us­kra­ti­la fi­nan­cij­sku pot­po­ru, ali oči­to ih po­ga­đa us­kra­ta te­re­na, i bla­će­nje svih čla­no­va Tor­ci­de Brač. Me­đu­tim, za­bi­li su si auto­gol jer su hu­li­gan­ski iz­gred na­zva­li tek “ne­mi­lom si­tu­aci­jom” bez ikak­ve osu­de pa im je sto­ga i pre­tu­če­ni va­tro­ga­sac To­mo Do­man­čić po­ru­čio na Fa­ce­bo­oku: “Sra­mi­te se!”

Ina­če, Europ­ski sud za ljud­ska pra­va ne­dav­no je u slu­ča­ju Se­ra­žin dao RH za pra­vo da pri­mje­nju­je tzv. mje­re is­klju­če­nja hu­li­ga­na sa sport­skih te­re­na kao pre­ven­tiv­nu mje­ru u suz­bi­ja­nju na­si­lja, neo­vis­no o pos­to­ja­nju sud­ske osu­de. Ta je mje­ra europ­ski trend o ko­jem pro­ble­ma­tič­ni na­vi­ja­či i nji­ho­ve sku­pi­ne mo­ra­ju vo­di­ti ra­ču­na jer ni ESLJP u to­mu ne vi­di kaz­nu, već is­klju­či­vo mje­ru za­šti­te druš­tva od na­si­lja.

Re­ak­ci­je na druš­tve­nim mre­ža­ma i na por­ta­li­ma, oso­bi­to u po­vo­du smr­ti bru­tal­no pre­tu­če­nog Ra­do­ja Pet­ko­vi­ća, čla­na SDSS-a u Kas­tvu, go­vo­re i da je iz­u­zet­no važ­no pra­vo­dob­no, pot­pu­no i toč­no in­for­mi­ra­nje. Na­ime, po­li­ci­ja i Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo nisu pri­op­ći­li da je Pet­ko­vić pre­tu­čen jer je Sr­bin. To nisu smje­li pre­šu­tje­ti, a ako to nisu ut­vr­di­li, tre­ba­li su re­agi­ra­ti, na to što Mi­lo­rad Pu­po­vac i taj slu­čaj vo­di pod egi­dom: “Ka­ko je bi­ti

• Sr­bin u Hr­vat­skoj?”

Pri­je sa­mo dva tjed­na čla­no­vi Tor­ci­de u Za­gre­bu uoči no­go­met­nog der­bi­ja u hu­li­gan­skom po­ho­du slo­mi­li su obje če­ljus­ti slu­čaj­nom pro­laz­ni­ku Iva­nu C. (32)

U je­sen proš­le go­di­ne sku­pi­na hu­li­ga­na u svom je na­sil­nom po­ho­du pre­tuk­la 64-go­diš­nju že­nu u ka­fi­ću Dal­ma­tin­ka u Za­gre­bu i mla­di­ća u pre­dvor­ju NSB-a U Zvor­nič­koj uli­ci na Treš­njev­ci u Za­gre­bu ne­dav­no su se su­ko­bi­li na­vi­ja­či Haj­du­ka i Di­na­ma pa­le­ći ba­klje i uni­šta­va­ju­ći inven­tar jed­nog ka­fi­ća

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.