TUŽ­BA JE PORAZ I NEUSPJEH I PRI­JE NEGOLI SE UĐE U SUD

SAN­DRA VELJ­KO­VIĆ

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

Sva­ka tuž­ba iz­me­đu dvi­ju dr­ža­va ve­lik je neuspjeh. Bez ob­zi­ra na to tko na kra­ju iz­i­šao kao po­bjed­nik, a tko kao po­ra­že­ni. Bez ob­zi­ra na to ko­li­ko je ko­ja stra­na ulo­ži­la nov­ca i vre­me­na. Tuž­ba je i pri­je ne­go što se uđe u sud­ni­cu poraz. Po­se­bi­ce kad je ri­ječ o su­sjed­nim dr­ža­va­ma. Tuž­na je či­nje­ni­ca da dvi­je dr­ža­ve ne­ri­je­še­na pi­ta­nja ne mo­gu ri­je­ši­ti di­ja­lo­gom, ne mo­gu sas­lu­ša­ti jed­na dru­gu i na­ći kom­pro­mis, već u at­mo­sfe­ri ani­mo­zi­te­ta – ko­ju sva­ki od­la­zak na sud ne­iz­bjež­no iz­a­zi­va – po­ka­zu­ju mi­ši­će. Slo­ven­ska tuž­ba pro­tiv Hr­vat­ske oko po­tra­ži­va­nja Ljub­ljan­ske ban­ke još je jed­na u ni­zu onih iz Ljub­lja­ne. Već pos­ta­je za­mor­no – Ljub­lja­na je tu­ži­la Za­greb po is­toj os­no­vi već jed­nom na is­tom su­du kad joj je re­če­no da je sud nenadležan. Sa­da, sma­tra, ima bo­lje ar­gu­men­te. Is­to­dob­no, tu­ži Hr­vat­sku i na Europ­skom su­du zbog ne­pri­mje­re­ne ar­bi­tra­že.

OLAKO SE ULIJEĆE U TUŽBE, NE ZBOG PRA­VA, VEĆ I ZBOG KALKULIRAN­JA S PO­LI­TIČ­KIM CILJEVIMA

Tužbe su za­nim­lji­va stvar. Olako se, oči­to, ulijeće u njih. Vr­lo čes­to ne zbog prav­de i pra­va, već i zbog kalkuliran­ja s po­li­tič­kim ciljevima u vlas­ti­toj zem­lji. Mi će­mo njih na sud! Tak­va iz­ja­va za­si­gur­no će vi­še – pri­vre­me­no – usku­ha­ti na­ci­onal­nu krv i opa­li­ti plju­sku po­li­tič­kim ne­is­to­miš­lje­ni­ci­ma ne­go iz­ja­va da su se dvi­je dr­ža­ve o ne­če­mu do­go­vo­ri­le. S ne­kim se dr­ža­va­ma, ka­žu, ne mo­že druk­či­je. No je li za­is­ta ta­ko u slu­ča­ju Hr­vat­ske i Slo­ve­ni­je? Ni­je. Nit­ko ne mo­že tvr­di­ti da je dogovor oko bi­lo če­ga ne­mo­guć iz­me­đu dvi­ju dr­ža­va ko­je ni­ka­da nisu ra­to­va­le i ko­je su pro­že­te snaž­nim ve­za­ma me­đu lju­di­ma. I sto­ga je neo­d­go­vor­no u naj­ma­nju ru­ku, a sva­ka­ko opas­no i ne­do­pus­ti­vo, da se ne­ki slo­ven­ski po­li­ti­ča­ri ko­ris­te onom dru­gom dr­ža­vom kao cr­ve­nom kr­pom. Uhva­ti li se Hr­vat­ska na udi­cu tu­ža­ka­nja, a vje­ru­je­mo da ne­će, apsurd će bi­ti još ve­ći, a me­đu­sob­na tu­ža­ka­nja – jer ima i Hr­vat­ska raz­lo­ga – pre­tvo­rit će se u nez­re­lo na­te­za­nje. Dvi­je dr­ža­ve pre­ras­le su dje­čje bo­les­ti i ado­les­cent­ske lu­do­ri­je kad su se mo­žda i mo­gla oče­ki­va­ti ek­s­ces­na po­na­ša­nja. La­ko je ra­di­ti bu­ku i tu­ža­ka­ti se. Pra­vo dr­žav­nič­ko po­na­ša­nje zna­či i pre­uzi­ma­nje od­go­vor­nos­ti i pro­na­la­že­nje rje­še­nja, pa i kom­pro­mi­som. Tuž­ba na tuž­bu, ka­ko to či­ni Slo­ve­ni­ja, to za­si­gur­no

• ni­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.