Bri­tan­ski he­li­kop­te­ri sti­gli na voj­nu vjež­bu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

He­li­kop­te­ri rat­nih zra­ko­plov­s­ta­va Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Fran­cu­ske sle­tje­li su u po­ne­dje­ljak u vo­jar­nu “Pu­kov­nik Mir­ko Vu­ku­šić” u Ze­mu­ni­ku ra­di mul­ti­na­ci­onal­ne voj­ne vjež­be Swift Response 19, pri­op­ći­lo je Mi­nis­tar­stvo obra­ne. Bri­tan­sko Kra­ljev­sko rat­no zra­ko­plov­s­tvo sti­glo je he­li­kop­te­ri­ma CH-17 Chi­no­ok, AH-64 Apac­he i AW-159, a Fran­cu­zi s he­li­kop­te­ri­ma NH 90 Ca­iman i EC-665 Ti­ger. Ti­me je za­po­če­ta vjež­ba Swift Response 19 ko­ja za­vr­ša­va 29. lip­nja, a ko­ja će se pro­vo­di­ti i u vo­jar­ni u Ud­bi­ni te na voj­nim po­li­go­ni­ma u Slu­nju i kod Kni­na. Vjež­ba se pro­vo­di i u Bu­gar­skoj i Ru­munj­skoj. Ri­ječ je o vjež­bi zrač­no-de­sant­nih pos­troj­bi sa­vez­nič­kih zrač­nih sna­ga SAD-a, Ve­li­ke Bri­ta­ni­je i Fran­cu­ske u ko­joj Hr­vat­ska voj­ska su­dje­lu­je kao zem­lja do­ma­ćin.

He­li­kop­ter AH-64 Apac­he

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.