KA­KO SE ŠTITITE OD KOMARACA?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

DAVID BUNARKIĆ AUTOMEHANI­ČAR

Bje­žim od njih, bu­de us­pješ­no uglav­nom, ali za sva­ki slu­čaj imam uza se i sprej pro­tiv komaraca.

ANTONIO BLIZNAC KUHAR

Pus­tim ko­mar­ci­ma da mi se na­pi­ju kr­vi, bo­li me na po­čet­ku, kas­ni­je pres­ta­ne i sve O.K.

LJERKA BOŠNJAKOVI­Ć DOMAĆICA

Ubi­jam ko­mar­ce, dosta sam spret­na u to­me, ia­ko ih ima stvar­no pre­vi­še i užas­no su do­sad­ni.

GORDANA MAKAJ KUĆANICA

Ko­ris­tim se spi­ra­lom i spre­je­vi­ma pro­tiv komaraca, mi­čem vo­du da se ne skup­lja­ju na njoj. (slš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.