Ja­ča­mo ka­pa­ci­te­te za bor­bu pro­tiv ile­gal­nih mi­gra­ci­ja

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Mi­nis­tar unutarnjih pos­lo­va Da­vor Božinović iz­ja­vio je u uto­rak da je pos­tav­lja­nje ogra­de na gra­nič­nom pri­je­la­zu Ma­lje­vac na gra­ni­ci s BiH pre­dvi­đe­no Sc­hen­gen­skim ka­ta­lo­gom te da hr­vat­ska po­li­ci­ja ja­ča svo­je ljud­ske i teh­nič­ke ka­pa­ci­te­te ka­ko bi se što učin­ko­vi­ti­je bo­ri­la pro­tiv ile­gal­nih mi­gra­ci­ja. Odva­ja­nje gra­nič­nih pri­je­la­za ogra­da­ma za­pi­sa­no je u ka­ta­lo­gu Sc­hen­gen­skog aqu­ija, u ko­jem se pre­po­ru­ču­je da gra­nič­ni pri­je­la­zi bu­du odvo­je­ni ogra­dom, re­kao je mi­nis­tar Božinović no­vi­na­ri­ma uoči okru­glog sto­la o obi­telj­skom na­si­lju.

Po­no­vio je da hr­vat­ska po­li­ci­ja vi­še od go­di­nu i pol ja­ča sve svo­je ka­pa­ci­te­te, ljud­ske i teh­nič­ke, ka­ko bi se što učin­ko­vi­ti­je bo­ri­la pro­tiv ile­gal­nih mi­gra­ci­ja, a to će či­ni­ti i ubu­du­će.

Na pi­ta­nje za­što baš taj pri­je­laz, Božinović je is­tak­nuo da je u pla­nu pos­tav­lja­nje ogra­da i na dru­gim pri­je­la­zi­ma. No, na tom pri­je­la­zu pri­je iz­vjes­nog vre­me­na oku­pi­la se ve­li­ka sku­pi­na mi­gra­na­ta ko­ja je htje­la ile­gal­no ući u Hr­vat­sku.

– Mi smo ne­ko­li­ko da­na ta­mo dr­ža­li ja­ke po­li­cij­ske efek­ti­ve i si­gur­no bi nam, u even­tu­al­nom slu­ča­ju da se ne­što slič­no po­no­vi, to po­mo­glo ka­ko bi­smo Pos­tav­lja­nje ogra­de na gra­ni­ci pre­dvi­đe­no je Sc­hen­gen­skim ka­ta­lo­gom sma­nji­li tro­ško­ve vlas­ti­tih re­sur­sa – re­kao je. Mi­nis­tar je od­ba­cio tu­ma­če­nje da je pos­tav­lja­nje ogra­da znak da hr­vat­skoj po­li­ci­ji ne­dos­ta­je služ­be­ni­ka, us­t­vr­div­ši da na­ša po­li­ci­ja ima jed­nu od naj­broj­ni­jih i naj­o­prem­lje­ni­jih gra­nič­nih po­li­ci­ja me­đu svim čla­ni­ca­ma Eu­rop­ske unije.

– Mi ko­ris­ti­mo ka­pa­ci­te­te ovis­no o to­me kak­va je si­tu­aci­ja na te­re­nu, imamo dovoljno sna­ga i pri­ču­vu, a imat će­mo i pri­čuv­nu po­li­ci­ju ko­ju će se mo­ći an­ga­ži­ra­ti po po­tre­bi za tu­ris­tič­ku se­zo­nu i dru­ga po­dru­čja, uklju­ču­ju­ći i gra­ni­ce – za­klju­čio je mi­nis­tar unutarnjih

• pos­lo­va Da­vor Božinović.

BOŽINOVIĆ:

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.