Pal­fi za­tra­ži­la ak­ti­va­ci­ju sa­bor­skog man­da­ta

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (tr)

Pot­pred­sjed­ni­ca Ži­vog zi­da Vla­di­mi­ra Pal­fi Sin­čić pod­ni­je­la je zah­tjev za ak­ti­vi­ra­nje sa­bor­skog man­da­ta. Sjed­ni­ca Man­dat­no-imu­ni­tet­nog po­vje­rens­tva sa­zva­na je za da­nas u 12 sa­ti s jed­nom toč­kom dnev­nog re­da – ras­pra­va o zah­tje­vu za pres­ta­nak mi­ro­va­nja zas­tup­nič­kog man­da­ta zas­tup­ni­ce Vla­di­mi­re Pal­fi Sin­čić i pres­tan­ku ob­na­ša­nja zas­tup­nič­ke duž­nos­ti za­mje­ni­ka zas­tup­ni­ce Bra­ni­mi­ra Bunj­ca. - Vla­di­mi­ra Pal­fi Sin­čić ak­ti­vi­ra­la je svoj man­dat. Na dan 18. lip­nja pres­ta­jem bi­ti sa­bor­ski zas­tup­nik. Vri­je­me je za no­vi po­če­tak – obja­vio je ju­čer Bra­ni­mir Bunjac, ko­ji je Ve­čer­njem lis­tu po­t­vr­dio da svo­ju po­li­tič­ku bu­duć­nost vi­di u stran­ci Iva­na Per­na­ra ko­ja je

• pred os­ni­va­njem.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.