U vrh Mos­ta no­vi lju­di, Am­s­ter­dam­ska mi­je­nja ime i tra­ži po­ja­ča­nje

NA­KON EU IZ­BO­RA Iz­bor­ni re­zul­ta­ti pro­tres­li su po­li­tič­ku sce­nu zbog če­ga i Most i Am­s­ter­dam­ska koalicija, ko­ja je za dla­ku osvo­ji­la man­dat, idu u stra­nač­ke re­kons­truk­ci­je uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

– Sma­tram se od­go­vor­nim za re­zul­tat Mos­ta jer sam ja na­bi­jao tem­po i in­ten­zi­tet na­še stra­nač­ke kam­pa­nje i na­pa­de na HDZ. Os­tat ću pred­sjed­nik Klu­ba Mos­ta u Saboru, ali za po­li­tič­kog taj­ni­ka vi­še se ne­ću kan­di­di­ra­ti – ot­krio nam je Gr­mo­ja.

Most će, nas­ta­vio je Gr­mo­ja, na izbornom Saboru usvo­ji­ti i pro­gram te definirati javne po­li­ti­ke, a fo­kus će bi­ti na jav­noj upra­vi, pra­vo­su­đu, ze­le­nim te­ma­ma te po­ljo­pri­vre­di za ko­je Most ima struč­ne lju­de.

– Most se pro­fi­li­rao kao stran­ka ko­ja je pro­tiv HDZ-a i to ne tre­ba vi­še na­gla­ša­va­ti, tre­ba se us­mje­ri­ti na po­li­ti­ke Mos­ta i ono za što se Most za­la­že – po­ru­čio je Gr­mo­ja. Ia­ko se on pov­la­či, naj­vje­ro­jat­ni­ji, go­to­vo si­gur­ni, po­nov­ni kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka Mos­ta bit će Bo­žo Pe­trov. Gr­mo­ja tu­ma­či ka­ko je u ovom tre­nut­ku naj­bo­lje da Pe­trov os­ta­ne pred­sjed­nik stran­ke, ko­ja će bi­ti oja­ča­na no­vim lju­di­ma.

– No­vi lju­di i no­ve ide­je po­mo­ći će u re­kons­truk­ci­ji Mos­ta ka­ko bi­smo stran­ku pri­pre­mi­li za par­la­men­tar­ne iz­bo­re – za­klju­čio je Gr­mo­ja.

Ia­ko je na EU izborima proš­la bo­lje od Mos­ta i “za dla­ku” do­bi­la taj je­dan že­lje­ni man­dat, i Am­s­ter­dam­sku ko­ali­ci­ju če­ka­ju ve­li­ke pro­mje­ne. Ta se koalicija već sa­da sma­nji­la jer ju je na­pus­tio HSU, a pi­ta­nje je i što će na kra­ju bi­ti s HSS-om, u ko­jem su ve­li­ki pri­tis­ci s jed­ne stra­ne da stran­ka Ni­ko­la Gr­mo­ja ne­ma vi­še na­mje­ru kan­di­di­ra­ti se za po­li­tič­kog taj­ni­ka Ne­ki part­ne­ri dr­že da se koalicija ne bi tre­ba­la zva­ti Am­s­ter­dam­ska skre­ne “udes­no” i s dru­ge stra­ne da se vra­ti pod okri­lje SDP-a, s ko­ji­ma ot­pri­je ima­ju sklop­ljen i spo­ra­zum o za­jed­nič­kom iz­la­sku na buduće par­la­men­tar­ne iz­bo­re.

No pot­pu­no je ilu­zor­no oče­ki­va­ti da bi Ber­nar­dić taj spo­ra­zum po­što­vao i dao HSS-u šest ulaz­nih mjes­ta na iz­bor­nim lis­ta­ma ka­ko su se pri­je do­go­vo­ri­li. Za­to na­ši iz­vo­ri u Am­s­ter­dam­skoj ko­ali­ci­ji vje­ru­ju ka­ko će HSS na kra­ju os­ta­ti u Am­s­ter­dam­skoj ko­ali­ci­ji, bi­ti na če­lu lis­ta u odre­đe­nim iz­bor­nim je­di­ni­ca­ma i po­ku­ša­ti sa­mos­tal­no iz­bo­ri­ti svo­je man­da­te. A upra­vo je ta­kav sce­na­rij i sam Be­ljak, doz­na­je­mo, iz­nio proš­log tjed­na na sas­tan­ku Am­s­ter­dam­ske ko­ali­ci­je u Bu­ze­tu, pr­vom na­kon iz­bo­ra za EU parlament. A na ko­je­mu je do­go­vo­re­no i ka­ko će svi za­jed­no po­dr­ža­ti li­je­vo-li­be­ral­nog kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve ili će pak ima­ti svog kan­di­da­ta.

Te­me­lji­ta ob­no­va

Me­đu­tim, čak i ako se Am­s­ter­dam­ska (osim HSU-a) i odr­ži na oku­pu do pred­sjed­nič­kih, a po­tom i do par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, u toj su ko­ali­ci­ji svjes­ni da im je sve­jed­no po­treb­no te­me­lji­to re­bren­di­ra­nje, o če­mu će de­talj­ni­je raz­go­va­ra­ti kra­jem mje­se­ca.

Ni­je is­klju­če­no, doz­na­je­mo, da će se ići čak i s pro­mje­nom ime­na Am­s­ter­dam­ske ko­ali­ci­je, za ko­je ne­ki part­ne­ri dr­že da ni­je baš naj­bo­lje po­go­đe­no. Me­đu­tim, ko­je bi no­vo ime koalicija uze­la, tek će se ras­prav­lja­ti. Re­bren­di­ra­nje bi ta­ko­đer uklju­či­va­lo i dogovor oko no­ve pro­gram­ske plat­for­me na ko­joj će šest stra­na­ka iz­i­ći na par­la­men­tar­ne iz­bo­re. Cilj i ide­ja je i da se u pr­vi plan gur­nu no­vi lju­di, a ne­ki dr­že i li­de­ri s ob­zi­rom na to da na pro­tek­lim EU izborima ni Kre­šo Be­ljak ni An­ka Mrak Ta­ri­taš nisu do­ži­vje­li us­pjeh. Na­da­lje, u Am­s­ter­dam­skoj ko­ali­ci­ji ne is­klju­ču­ju op­ci­ju da im se u bu­duć­nos­ti pri­klju­če još neke ma­nje stran­ke li­je­vo-li­be­ral­nog cen­tra ra­di stva­ra­nja plat­for­me ko­ja bi omo­gu­ći­la da se oku­pe

• sve stran­ke li­je­vog cen­tra.

MOST ĆE NA IZBORNOM SABORU DEFINIRATI JAVNE PO­LI­TI­KE S FOKUSOM NA JAVNU UPRA­VU I PRAVOSUĐE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.