SDP ne da­je pot­pis, ali bi za opo­ziv Div­jak gla­sao

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (T. Ro­mić)

Zah­tjev Mi­la­na Ban­di­ća za smje­nji­va­nje mi­nis­tri­ce obra­zo­va­nja Bla­žen­ke Div­jak i plan nje­go­va sa­bor­skog Klu­ba zas­tup­ni­ka da da­nas za­poč­nu pri­kup­lja­ti pot­pi­se sa­bor­skih zas­tup­ni­ka za po­kre­ta­nje pro­ce­du­re nje­zi­na opo­zi­va či­ni se da je osu­đen na pro­past. Pr­vo ga je ig­no­ri­rao pre­mi­jer An­drej Plen­ko­vić ko­ji je proš­li tje­dan re­kao da je osi­gu­ran no­vac za udž­be­ni­ke za os­nov­ne ško­le, a či­ni se da će ga ig­no­ri­ra­ti i sa­bor­ska opor­ba. Ban­di­ća je na tra­že­nje os­tav­ke Bla­žen­ke Div­jak po­tak­nuo nje­zin do­pis ško­la­ma pre­ma ko­je­mu uče­ni­ci ne bi bes­plat­no do­bi­va­li i udž­be­ni­ke za iz­bor­ne pred­me­te, tj. za vje­ro­na­uk. Da bi zah­tjev za opo­ziv mi­nis­tri­ce bio upu­ćen u sa­bor­sku pro­ce­du­ru, Bandićev klub tre­ba pri­ku­pi­ti pot­pi­se Bla­žen­ke Div­jak Ban­di­ća je po­tak­nuo nje­zin do­pis ško­la­ma pre­ma ko­jem uče­ni­ci ne bi bes­plat­no do­bi­va­li i udž­be­ni­ke za iz­bor­ne pred­me­te, tj. za vje­ro­na­uk pe­ti­ne svih zas­tup­ni­ka, od­nos­no 31 pot­pis. Bandićev klub ima 12 zas­tup­ni­ka, uglav­nom ne­za­vis­nih, od ko­jih se dio njih ne sla­že s tom ini­ci­ja­ti­vom. – Su­tra je sjed­ni­ca klu­ba, ras­prav­ljat će­mo o sve­mu i od­lu­či­ti – re­kao je Ka­ži­mir Var­da iz Ban­di­će­ve stran­ke. Čak i da svi u klu­bu po­dr­že Bandićev pri­jed­log, i da­lje bi im ne­dos­ta­ja­lo ne­što ma­nje od 20 pot­pi­sa. Naj­ve­ći opor­be­ni Klub zas­tup­ni­ka, SDP-ov, ne ka­ni da­ti pot­pis za opo­ziv B. Div­jak. – Ne­će­mo da­ti pot­pi­se, a ako ih ne­ka­ko ipak sku­pe i zah­tjev za opo­ziv do­đe na gla­so­va­nje u Sa­bor, on­da će­mo gla­so­va­ti za opo­ziv – ka­zao nam je pred­sjed­nik Klu­ba zas­tup­ni­ka

• SDP-a Ar­sen Ba­uk.

NA ZAH­TJEV ZA OSTAVKU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.