“Sve smo ra­di­li pre­ma gra­đe­vin­skoj re­gu­la­ti­vi”

OSUMNJIČEN­I ZA TRAGEDIJU U HE DUBROVNIK NE OSJEĆAJU SE KRIVIMA I KA­ŽU KA­KO ŽE­LE DA SE ŠTO PRI­JE UTVRDI ISTINA:

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Jo­sip Bo­hu­tin­ski, Sla­vi­ca Vu­ko­vić

Član upra­ve HEP-a Ni­ko­la Ru­ka­vi­na, je­dan od osum­nji­če­nih za ne­se­ću u HE Plat, ju­čer je iz­nio svo­ju obra­nu na dr­žav­nom od­vjet­niš­tvu. Pre­ma ri­je­či­ma nje­go­va od­vjet­ni­ka Kre­ši­mi­ra Ška­ri­ce, Ru­ka­vi­na se ne osje­ća od­go­vor­nim. Na­gla­sio je da Ru­ka­vi­na ne­ma ni objek­tiv­ne ni stvar­ne ve­ze s in­kri­mi­na­ci­jom za ko­ju ga se te­re­ti.

Dio glav­nog pro­jek­ta

Ju­čer po­pod­ne tre­bao je bi­ti is­pi­tan i dru­gi osum­nji­če­nik - bivši di­rek­tor HPE Pro­izvod­nje Želj­ko Star­man, na­kon če­ga je dr­žav­ni od­vjet­nik tre­bao od­lu­či­ti o pri­jed­lo­gu za odre­đi­va­nje is­traž­nog za­tvo­ra, o če­mu će da­nas od­lu­či­va­ti su­dac is­tra­ge Žu­pa­nij­skog su­da. Zbog ne­sre­će u Hi­dro­elek­tra­ni Plat u ko­joj su po­gi­nu­la tri dje­lat­ni­ka HEP-a, ukup­no je osum­nji­če­no osam oso­ba za te­ška kaz­ne­na dje­la pro­tiv op­će si­gur­nos­ti te za kaz­ne­na dje­la opas­nog iz­vo­đe­nja gra­đe­vin­skih ra­do­va.

Pre­ma me­dij­skim na­pi­si­ma, osim Ru­ka­vi­ne i Štro­ma­ra, za slu­čaj u HE Plat osumnjičen­i su još Ma­to Mi­ško­vić, di­rek­tor hi­dro­elek­tra­ne u vri­je­me ob­no­ve, Go­ran Rad­mi­lo iz tvrt­ke Pro­jek­t­ni bi­ro Split (PBS), Miljenko Vučić iz tvrt­ke Spe­gra in­že­nje­ring te Ivi­ca Nu­jić, Mi­ros­lav Šan­der i Da­vor Pe­tra­no­vić ko­ji su ta­ko­đer su­dje­lo­va­li u sa­na­ci­ji.

PBS je ina­če po­sao iz­ra­de i nad­zo­ra pro­jek­ta ob­no­ve HE Dubrovnik, vri­je­dan 5,5 mi­li­ju­na ku­na, do­bio u ve­lja­či 2012., a tad je to iz­a­zva­lo me­dij­sku po­zor­nost jer je go­to­vo u is­to vri­je­me ta­daš­nji vlas­nik te tvrt­ke Ro­do­ljub La­lić pos­tao član upra­ve HEP-a. Sa­daš­nji Ni­ko­la Ru­ka­vi­na, član upra­ve HEP-a, ju­čer je do­ve­den u du­bro­vač­ko tu­ži­telj­stvo. Iz­no­sio je svo­ju obra­nu vlas­nik PBS-a je Go­ran Rad­mi­lo, a on je na­kon što je pri­ve­den, pušten uz kaz­ne­nu pri­ja­vu.

– Ne mo­gu vam re­ći što mi se stav­lja na te­ret jer mi je za­bra­nje­no go­vo­ri­ti o to­me. Mo­gu sa­mo po­t­vr­di­ti da sam pro­jek­tant jed­nog di­je­la glav­nog pro­jek­ta i na os­no­vi to­ga sam u toj pri­či. Ne mo­gu re­ći ni­šta de­talj­ni­je jer ne smi­jem, ia­ko ra­zu­mi­jem in­te­res jav­nos­ti – re­kao je 70-go­diš­nji Rad­mi­lo, di­plo­mi­ra­ni inženjer stro­jar­stva. Na kra­ju je ka­ri­je­re i ja­ko ga je pogodila tra­ge­di­ja u HE Plat.

Da­ni­ma sam bio u šo­ku

– Kao i svi­ma ko­ji su ra­di­li na tim pro­jek­ti­ma, stra­ho­vi­to mi je žao, na­kon tra­ge­di­je bio sam da­ni­ma u šo­ku. Sud ne­ka utvrdi kriv­ce, do­is­ta ne bih ni­šta pre­ju­di­ci­rao, ne­ka sve ide svo­jim ti­je­kom, svi mi že­li­mo da se utvrdi istina. Mo­gu vam još sa­mo re­ći da sma­tram da ni­sam kriv – re­kao nam je Rad­mi­lo. Gra­đe­vin­ske ra­do­ve u stro­jar­ni­ci i vo­dos­ta­nu na ob­no­vi i sa­na­ci­ji stro­pa, zi­do­va i po­da, vri­jed­ne 1,67 mi­li­ju­na ku­na, iz­vo­di­la je ti­je­kom 2017. split­ska tvrt­ka Spe­gra, i to pre­ma pro­jek­tu tvrt­ke Ap­si­da.

Inženjer gradilišta u HE Dubrovnik, Miljenko Vučić iz Spegre, ta­ko­đer je na­kon privođenja pušten na slo­bo­du.

– Svim ins­ti­tu­ci­ja­ma sto­ji­mo na ras­po­la­ga­nju, sta­lo nam je ja­ko da se ra­svi­je­tli uz­rok tra­ge­di­je. Sve smo ra­do­ve iz­ve­li pre­ma pro­jek­t­noj do­ku­men­ta­ci­ji, u skla­du s gra­đe­vin­skom re­gu­la­ti­vom i uz do­pu­šte­nje nad­zor­nog in­že­nje­ra – ka­zao nam je ju­čer di­rek­tor Spe­gra in­že­nje­rin­ga Be­ris­lav Bo­ro­vi­na.

Kri­vac za tragediju u HE Plat su na­vod­no PVC plo­če ko­je su ugra­đe­ne u strop stro­jar­ni­ce. Bo­ro­vi­na nam je još u ve­lja­či ove go­di­ne ka­zao da su PVC oblo­ge u HE Dubrovnik pos­tav­lje­ne još 60-ih go­di­na proš­log sto­lje­ća i da su, pre­ma pro­jek­tu, za­mi­je­nje­ne

• is­to­vjet­nim no­vim plo­ča­ma.

INŽENJER GRADILIŠTA U HE DUBROVNIK MILJENKO VUČIĆ IZ SPEGRE NA­KON PRIVOĐENJA PUŠTEN JE NA SLO­BO­DU

AKTIVNA OBRANA

HE DUBROVNIK U po­ža­ru ko­ji je iz­bio 10. si­ječ­nja ove go­di­ne ži­vo­te su iz­gu­bi­la tro­ji­ca dje­lat­ni­ka HEP-a, Da­vor Poz­ni­ak, Ma­to Ma­ška­rić i Ivi­ca Zvr­ko. Po­ku­ša­li su se spa­si­ti sko­kom u odvod­ne ka­na­le, ali sva tro­ji­ca su se uto­pi­la. Po­tra­ga za ti­je­li­ma tra­ja­la je da­ni­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.