Iz­bje­ga­vao sud zbog kra­ljež­ni­ce, a 30 pu­ta išao u BiH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Je li Vla­do Ra­jić ras­prav­no nes­po­so­ban zbog pro­ble­ma s kra­ljež­ni­com, kao što tvr­di vje­štak, ili je ri­ječ o ne­čem dru­gom, pi­ta­nje je ko­je se na­met­nu­lo, na­kon što se doz­na­lo da je on 30 pu­ta išao u BiH, u vri­je­me dok su zbog nje­go­ve ras­prav­ne nes­po­sob­nos­ti od­ga­đa­na su­đe­nja. Doz­na­lo se to u nas­tav­ku su­đe­nja nje­mu i ostalima op­tu­že­ni­ma za oda­va­nje in­for­ma­ci­ja iz naj­taj­ni­jih is­tra­ga. Ras­pra­va je nas­tav­lje­na na­kon po­du­ljeg pre­ki­da zbog Ra­ji­će­vih pro­ble­ma sa zdrav­ljem i ni­šta ni­je upu­ći­va­lo na “bom­bu” ko­ja će odjek­nu­ti sud­ni­com. Vje­štak Da­vor Du­van­čić ka­zao je da je Ra­jić zbog pro­ble­ma s kra­ljež­ni­com nes­po­so­ban za su­đe­nje, te da još ba­rem idu­ća če­ti­ri mje­se­ca ne­će mo­ći do­ći na sud. A on­da je USKOK sud­skom vi­je­ću pre­zen­ti­rao ka­ko su od la­ni u ne­ko­li­ko na­vra­ta od po­li­ci­je tra­ži­li da Ra­ji­ća taj­no nad­zi­re jer su sum­nja­li u tvrd­nje vje­šta­ka Du­van­či­ća da je Ra­jić ras­prav­no nes­po­so­ban. Po­li­ci­ja je ut­vr­di­la da je Ra­jić od 21. lip­nja 2018. do 16. lip­nja 2019. tri­de­se­tak pu­ta od­la­zio u BiH. Na pu­to­va­nja je 16 pu­ta išao sam vo­ze­ći svoj auto­mo­bil. Pre­ma taj­nim op­tu­žen je da je us­tro­jio gru­pu ko­ja se ba­vi­la oda­va­njem i pro­da­va­njem in­for­ma­ci­ja iz naj­taj­ni­jih is­tra­ga. Sud je pred­lo­žio raz­dva­ja­nje pos­tup­ka, no to su od­bi­li i USKOK i obrana snim­ka­ma na­prav­lje­ni­ma 12. trav­nja, Ra­jić je otva­rao prt­ljaž­nik vo­zi­la, sa­gi­njao se, va­dio neke stva­ri. Ka­ko je to mo­gu­će, pi­tao je Slo­bo­dan Ša­šić, za­mje­nik rav­na­te­lji­ce USKOK-a vje­šta­ka Du­van­či­ća.

– Ako je uzeo li­je­ko­ve pro­tiv bo­lo­va, ni­je is­klju­če­no da je mo­gao ne­što od to­ga na­pra­vi­ti. No, ne vje­ru­jem – ka­zao je vje­štak, ko­ji je os­tao kod sta­va da je Ra­jić ras­prav­no nes­po­so­ban.

Sud je od­lu­čio da Ra­ji­ća po­nov­no pre­gle­da­ju vje­šta­ci, ovo­ga pu­ta s Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta u Za­gre­bu.

VLA­DO RA­JIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.