Pr­nja­ta taj­no pra­ti­li Hr­va­ti, Slo­ven­ci, Ni­zo­zem­ci i DEA

NAGODIO SE HR­VAT­SKOM ESCOBARU DEVET GO­DI­NA ZA­TVO­RA Zbog kri­jum­ča­re­nja sto ki­lo­gra­ma ko­ka­ina iz Pa­na­me, po­či­nje­nog u sklo­pu zlo­či­nač­kog udru­že­nja, Stje­pan Pr­njat mo­ra pla­ti­ti i spo­red­nu nov­ča­nu kaz­nu od če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na Ja­ke­lić

– Osje­ćam se kri­vim po svim toč­ka­ma op­tuž­be - krat­ko je u svo­joj iz­ja­vi na­veo Stje­pan Pr­njat (48), a ta iz­ja­va utr­la je put nje­go­vu spo­ra­zu­mu s USKOK-om. Spo­ra­zum je re­ali­zi­ran ju­čer na sjed­ni­ci op­tuž­nog vi­je­ća na Žu­pa­nij­skom su­du u Ri­je­ci, a ka­ko je Pr­njat priz­nao krivnju, iz­re­če­na mu je i pre­su­da zbog kri­jum­ča­re­nja 100 ki­lo­gra­ma ko­ka­ina u sklo­pu zlo­či­nač­kog udru­že­nja.

Mi­li­jun­ska nov­ča­na kaz­na

Te­me­ljem na­god­be s USKOKom, Pr­njat je osu­đen na je­dins­tve­nu kaz­nu od devet go­di­na za­tvo­ra i spo­red­nu nov­ča­nu kaz­nu od če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na. Mo­ra pla­ti­ti i oko 100.000 ku­na sud­skih tro­ško­va. Nje­go­vim sto­pa­ma kre­nu­la su još dvo­ji­ca nje­go­vih suoptuženi­ka. Krivnju je priz­nao i Ma­rio Bo­et (59), dr­žav­lja­nin Ni­zo­zem­ske, ko­ji je osu­đen na šest go­di­na za­tvo­ra te spo­red­nu nov­ča­nu kaz­nu od 1,7 mi­li­ju­na ku­na. I on mo­ra pla­ti­ti sud­ske tro­ško­ve, u iz­no­su od 82.700 ku­na. Nagodio se i Al­ber­nis Tru­jil­lo Sar­ria (49), ko­ji ima dr­žav­ljans­tva Ko­lum­bi­je i Špa­njol­ske. On je osu­đen na tri go­di­ne za­tvo­ra i spo­red­nu nov­ča­nu kaz­nu od 75.000 ku­na, a mo­ra pla­ti­ti oko 10.000 ku­na sud­skih tro­ško­va.

Tim na­god­ba­ma, sud­ski pos­tu­pak je okon­čan za Pr­nja­ta, Bo­eta i Sar­ri­ju, a ho­će li nji­ho­vim sto­pa­ma kre­nu­ti i os­ta­li op­tu­že­ni­ci tek će se vi­dje­ti. Osim njih tro­ji­ce, USKOK još te­re­ti i Da­mi­ra Dru­ži­ni­ća (60), An­tu Lu­ken­du

(44), Fi­li­pa Lu­ken­du (40), Jo­zu Le­ka­ja (51), Dar­ka Boš­nja­ka (52) i Mir­ka Ži­va­no­vi­ća (44). Pre­ma op­tuž­ni­ci, Pr­njat je os­ta­le or­ga­ni­zi­rao u zlo­či­nač­ko udru­že­nje či­ji je po­sao bio kri­jum­ča­re­nje ko­ka­ina iz ze­ma­lja La­tin­ske Ame­ri­ke, po­seb­no Pa­na­me. U po­li­cij­skom je žar­go­nu ope­ra­ci­ja taj­nog nad­zo­ra i pra­će­nja Pr­nja­ta i os­ta­lih pos­ta­la poz­na­ta kao ak­ci­ja Na­na, a op­tu­že­ni­ci su uhi­će­ni u ožuj­ku 2018.

Pr­njat je uhićen u Ljub­lja­ni i mje­sec da­na kas­ni­je iz­ru­čen Hr­vat­skoj, a od iz­ru­če­nja je u is­traž­nom za­tvo­ru u Ri­je­ci. USKOK ga je te­re­tio da je kri­jum­ča­re­nje dro­ge or­ga­ni­zi­rao od si­ječ­nja 2017. do 7. ožuj­ka 2018., a dro­ga je iz ze­ma­lja La­tin­ske Ame­ri­ke do­la­zi­la u brod­skim kon­tej­ne­ri­ma ko­ji su pre­vo­zi­li sit­ni me­tal­ni ot­pad. Pr­njat je dro­gu na­bav­ljao od oso­be ko­ju su zva­li “Pa­blo Es­co­bar”, no ni­je znao da ga je po­li­ci­ja sve to vri­je­me taj­no pra­ti­la i nad­zi­ra­la.

Zap­lje­na na Braj­di­ci

I to ne sa­mo hr­vat­ska, već i slo­ven­ska i ni­zo­zem­ska, a svo­jim ak­tiv­nos­ti­ma do­šao je i pod ra­dar DEA-e, ame­rič­ke agen­ci­je za bor­bu pro­tiv dro­ge. Pre­ma op­tuž­ni­ci, plan je bio da se od “Pa­bla Es­co­ba­ra” na­bav­lja iz­me­đu 100 i 500 ki­lo­gra­ma ko­ka­ina, a po­li­ci­ja je po­šilj­ku od 100 ki­lo­gra­ma 3. ožuj­ka 2018. za­pli­je­ni­la na ri­ječ­koj Braj­di­ci. Ina­če, u to vri­je­me, Pr­njat je ta­man bio us­pio is­ho­di­ti da mu se de­blo­ki­ra mi­li­ju­ne eura vri­jed­na imovina blo­ki­ra­na u ra­ni­jem sud­skom pos­tup­ku u ko­jem su on i čla­no­vi nje­go­ve obi­te­lji bi­li op­tu­že­ni za pranje nov­ca. Ri­ječ je o pos­tup­ku u ko­jem ga se te­re­ti­lo da je od 2005. do 2007. oprao 3,6 mi­li­ju­na ku­na i 1,9 mi­li­ju­na eura za­ra­đe­nih na tr­go­vi­ni dro­gom. Na pr­vom suđenju u Ri­je­ci bio je os­lo­bo­đen tih op­tuž­bi, no tu je pre­su­du Vr­hov­ni sud uki­nuo. Na po­nov­lje­nom suđenju u Za­gre­bu u ruj­nu la­ni opet je os­lo­bo­đen op­tuž­bi jer je sud sma­trao da ne­ma do­ka­za. Ina­če, zbog zlo­po­ra­be dro­ge Pr­njat je u Ita­li­ji bio osu­đen na 10 go­di­na i osam mjeseci za­tvo­ra te nov­ča­nu kaz­nu od 40.000 eura. Bi­la mu je blo­ki­ra­na i imovina vri­jed­na 500.000 eura, a ta ta­li­jan­ska pre­su­da bi­la je te­melj hr­vat­ske

• op­tuž­be za pranje nov­ca.

KRIVNJU SU PRIZNALA I S USKOK-om SE NAGODILA JOŠ DVO­JI­CA PRNJATOVIH SUOPTUŽENI­KA

PR­NJAT JE UHIĆEN U OŽUJ­KU 2018. DOK MU JE TRAJALO PONOVLJENO SU­ĐE­NJE ZA PRANJE NOV­CA

ČEST GOST SUDOVA Pr­njat (des­no) u prat­nji od­vjet­ni­ka Lju­be Pa­va­so­vi­ća Vi­sko­vi­ća is­pred su­da ti­je­kom jed­nog pro­ce­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.