Ras­pra­va od­go­đe­na zbog bo­les­ti N. Ju­rak

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (ija)

Ne­ven­ka Ju­rak i da­lje je te­ško bo­les­na te ni­je spo­sob­na za nas­ta­vak su­đe­nja u afe­ri Fimi me­dia. Na­ime, u nas­tav­ku su­đe­nja na za­gre­bač­kom Žu­pa­nij­skom su­du svje­do­čio je sud­sko- me­di­cin­ski vje­štak, na­kon što je obrana nje­mu i su­du dos­ta­vi­la no­vu me­di­cin­sku dokumentac­iju. Slje­de­ća ras­pra­va sa­zva­na je za ru­jan ka­da će se po­no­vo vje­šta­či­ti me­di­cin­ska do­ku­men­ta­ci­ja N. Ju­rak, ka­ko bi se ut­vr­di­la nje­zi­na ras­prav­na spo­sob­nost. Ona ima oz­bilj­nih zdrav­s­tve­nih pro­ble­ma od ruj­na la­ni, a sud sva­ka tri mje­se­ca pro­vje­ra­va je li joj se sta­nje po­pra­vi­lo, od­nos­no je li ras­prav­no spo­sob­na.

U afe­ri Fi­ma me­dia, Ivo San­der, Ne­ven­ka Ju­rak, Mla­den Ba­ri­šić, Rat­ko Ma­ček i Bran­ka Pa­vo­še­vić op­tu­že­ni su da su iz dr­žav­nih po­du­ze­ća pre­ko Fimi me­di­je iz­vla­či­li no­vac ka­ko bi fi­nan­ci­ra­li cr­ne fondove HDZ-a. Pri­či­nje­na je šte­ta od oko 70 mi­li­ju­na ku­na. Ri­ječ je o po­nov­lje­nom suđenju jer je pr­vu osu­đu­ju­ću pre­su­du uki­nuo

• Vr­hov­ni. Op­tu­žen je i HDZ.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.