Od­vjet­nik u afe­ri SMS pao u ne­svi­jest po­kraj su­da

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (slš)

Umjes­to na pri­prem­nom ro­či­štu za nje­go­va bra­nje­ni­ka Fra­nju Var­gu na Žu­pa­nij­skom su­du u Osi­je­ku, od­vjet­nik Ma­rio Po­ljak za­vr­šio je ju­čer u osječ­koj bol­ni­ci, ka­mo ga je odvez­la Hit­na po­moć. Pio je, na­ime, ka­vu s Var­gom u ka­fi­ću pre­ko pu­ta osječ­kog su­da i pri­pre­mao se za sjed­ni­cu, ka­da je osje­tio sla­bost, a po­tom i iz­gu­bio svi­jest pa je po­zva­na li­ječ­ni­ka po­moć. Ko­li­ma Hit­ne po­mo­ći pre­ba­čen je u bol­ni­cu. Ne­ko­li­ko mi­nu­ta pri­je 9.30 sa­ti, za ka­da je bi­lo za­ka­za­no ro­či­šte, Fra­njo Var­ga do­ju­rio je u sud­sku zgra­du, a na­kon što je o sve­mu oba­vi­jes­tio sut­ki­nju, pri­prem­no je ro­či­šte u afe­ri SMS od­go­đe­no.

FRA­NJO VAR­GA objas­nio je što se do­ga­đa­lo ne­ko­li­ko mi­nu­ta ra­ni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.