Ma­mi­ću uze­li do­ku­men­te da ne po­bjeg­ne i iz BiH

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (h)

Sud BiH od­bio je zah­tjev hr­vat­skih vlas­ti za odre­đi­va­nje is­traž­nog za­tvo­ra Zdrav­ku Ma­mi­ću. Umjes­to to­ga Ma­mi­ću je Sud BiH odu­zeo put­ne is­pra­ve, kao mje­ru opre­za na­lo­žio mu je da se jav­lja po­li­ci­ji te mu je za­bra­nio da na­pu­šta BiH. Ma­mić je no­vi­na­ri­ma re­kao da je ri­ječ o po­li­tič­ki mo­ti­vi­ra­nom pro­ce­su pro­tiv nje­ga.

Po iz­la­sku iz Su­da BiH, u ko­je­mu se za­dr­žao ma­nje od sat vre­me­na, Ma­mi­ćev bo­san­sko­her­ce­go­vač­ki bra­ni­telj Zdrav­ko Ra­jić ka­zao je da je nje­gov kli­jent re­kao da po­sje­du­je dr­žav­ljans­tvo BiH te se pro­ti­vi iz­ru­če­nju Hr­vat­skoj. Na­kon to­ga Sud BiH od­bio je zah­tjev za odre­đi­va­nje is­traž­nog za­tvo­ra Ma­mi­ću što se auto­mat­ski tra­ži pri ras­pi­si­va­nju me­đu­na­rod­ne tje­ra­li­ce. Ma­mić je po iz­la­sku iz zgra­de su­da bio vid­no ras­po­lo­že­ni­ji ne­go ka­da je ula­zio u nju.

– Ne mo­že­te u tim op­tuž­ni­ca­ma pro­či­ta­ti da sam ošte­tio dr­žav­ni pro­ra­čun ili uta­jio po­rez ni za jed­nu li­pu. Ni Di­na­mo ni­je na­pi­sao da se osje­ća ošte­će­nim – re­kao je Ma­mić. Po­no­vio je da je ri­ječ o po­li­tič­ki mo­ti­vi­ra­nom

• pro­go­nu.

SLOBODA ČI­NI SREĆU Ma­mić je po iz­la­sku iz Su­da BiH bio vid­no ras­po­lo­že­ni­ji ne­go ka­da je ula­zio

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.