Di­gi­tal­ne javne us­lu­ge i da­lje su nam is­pod pro­sje­ka ze­ma­lja EU

NA 22. MJES­TU OD 28 ČLA­NI­CA 62,9

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ta­nja Ivan­čić

Ko­li­ko nam je di­gi­ta­li­zi­ra­na jav­na upra­va ili ko­li­ko se Hr­va­ti slu­že di­gi­tal­nim jav­nim us­lu­ga­ma? Ako je su­di­ti pre­ma europ­skom in­dek­su DESI, i da­lje smo po­pri­lič­no loši u od­no­su na os­ta­tak ze­ma­lja. Tek smo na 22. mjes­tu od 28 čla­ni­ca EU. Ipak, ubi­lje­ži­li smo na­pre­dak u od­no­su na la­ni, i to za jedno mjesto, a tren­do­vi su ta­ko­đer po­zi­tiv­ni te bo­do­vi ipak ras­tu, prem­da smo još is­pod pro­sje­ka EU. Hr­vat­ska os­tva­ru­je do­bre re­zul­ta­te u po­gle­du e-re­ce­pa­ta, gdje za­uzi­ma­mo šes­to mjesto. Us­to pos­to­ji vi­so­ka ra­zi­na in­te­rak­ci­je iz­me­đu jav­nih ti­je­la i jav­nos­ti na in­ter­ne­tu. Us­lu­ga­ma e-upra­ve ak­tiv­no se ko­ris­ti 75 pos­to ko­ris­ni­ka in­ter­ne­ta. Kad je ri­ječ o una­pri­jed is­pu­nje­nim obras­ci­ma pu­tem in­ter­ne­ta, Hr­vat­ska je 2018. os­tva­ri­la bo­lji re­zul­tat ne­go pret­hod­ne go­di­ne. Dos­tup­nost us­lu­ga e-upra­ve za pos­lo­va­nje je u po­ras­tu. Hr­vat­ska os­tva­ru­je do­bre re­zul­ta­te u po­gle­du pru­ža­nja us­lu­ga e-zdrav­lja i za­uzi­ma de­se­to mjesto u EU kad je ri­ječ o ko­ris­ni­ci­ma in­ter­ne­ta (22 pos­to). Kad je ri­ječ o li­ječ­ni­ci­ma op­će prak­se, njih 97 pos­to upo­treb­lja­va e-re­cep­te, a 51 pos­to raz­mje­nju­je me­di­cin­ske po­dat­ke, objaš­nja­va se u iz­vješ­ću Eu­rop­ske ko­mi­si­je.

Za ko­men­tar smo za­mo­li­li i Sre­diš­nji dr­žav­ni ured za razvoj di­gi­tal­nog druš­tva na či­jem je če­lu dr­žav­ni taj­nik Ber­nard Gr­šić. Is­ti­ču da je u pro­ce­su niz za­ko­no­dav­nih pri­jed­lo­ga i pro­je­ka­ta ko­ji će DESI po­gu­ra­ti pre­ma go­re u slje­de­ćim go­di­na­ma. Ta­ko je Vla­da RH usvo­ji­la ne­ko­li­ko za­ko­no­dav­nih pri­jed­lo­ga, po­put po­li­ti­ke otvo­re­nih po­da­ta­ka još u 2018. go­di­ni, pred­stav­lja­ju­ći stra­te­ški smjer dalj­njeg ra­zvo­ja po­li­ti­ke otvo­re­nos­ti i tran­s­pa­rent­nos­ti javne upra­ve. Za­kon­ski pri­jed­log za us­kla­đi­va­nje hr­vat­skih za­ko­na s di­rek­ti­vom Europ­skog par­la­men­ta i Vi­je­ća o dos­tup­nos­ti in­ter­net­skih stra­ni­ca ti­je­la jav­nog sek­to­ra

80 60 40 20 0

Hr­vat­ska os­tva­ru­je do­bre re­zul­ta­te u po­gle­du pru­ža­nja us­lu­ga e-zdrav­lja i za­uzi­ma 10. mjesto u EU. Kad je ri­ječ o li­ječ­ni­ci­ma op­će prak­se, njih 97 pos­to upo­treb­lja­va e-re­cep­te usvo­jen je u ve­lja­či 2019. (Za­kon o pris­tu­pač­nos­ti mrež­nih stra­ni­ca i pro­gram­skih rje­še­nja za po­kret­ne ure­đa­je ti­je­la jav­nog sek­to­ra). Hr­vat­ska je u pro­ce­su uvo­đe­nja pri­la­god­be pris­tu­pač­nos­ti svih web-stra­ni­ca je­dins­tve­ne plat­for­me Vla­de RH (gov.hr) do kra­ja 2019. go­di­ne. Po­kre­nut je razvoj elek­tro­nič­kog pro­ce­sa za po­ve­zi­va­nje svih po­da­ta­ka o re­gis­tri­ra­nju po­du­ze­ća i star­tup po­du­ze­ća ra­zvo­jem elek­tro­nič­ke us­lu­ge na jed­nom mjes­tu pu­tem sus­ta­va e-Gra­đa­ni. Plat­for­ma će po­nu­di­ti us­lu­ge ma­lim i sred­njim poduzećima: us­lu­ga e-Pos­lo­va­nja za pris­tup po­treb­nim do­ku­men­ti­ma od po­rez­nog ti­je­la do do­ku­me­na­ta zdrav­s­tve­nog osi­gu­ra­nja ili mi­ro­vi­na, dok će us­lu­ga e-Pris­toj­be omo­gu­ći­ti elek­tro­nič­ko pla­ća­nje ad­mi­nis­tra­tiv­nih pris­toj­bi i nak­na­da.

Sus­tav e-Gra­đa­ni omo­gu­ću­je lak­šu ko­mu­ni­ka­ci­ju iz­me­đu gra­đa­na i jav­nog sek­to­ra i po­ve­ća­va tran­s­pa­rent­nost us­lu­ga jav­nog sek­to­ra. U sus­ta­vu e-Gra­đa­ni za sa­da pos­to­ji 56 e-us­lu­ga, a 76 ih je dos­tup­no iz­van glav­ne plat­for­me. Go­di­ne 2018. mo­der­ni­zi­ra­na je, do­da­ne su do­dat­ne funk­ci­onal­nos­ti i in­te­gri­ra­no je vi­še od de­se­tak e-us­lu­ga (me­đu ko­ji­ma su e-No­vo­ro­đen­če, e-Zah­tjev za iz­da­va­nje e-Pu­tov­ni­ce, e-Raz­mje­na stu­dent­skih ocje­na i dru­ge). Hr­vat­ska po­kre­će us­pos­ta­vu Cen­tra dijeljenih us­lu­ga

dr­žav­ni taj­nik Sre­diš­njeg dr­žav­nog ure­da za razvoj di­gi­tal­nog druš­tva

CEN­TAR DIJELJENIH US­LU­GA I VI­ŠE OD 40 PRO­JE­KA­TA UBRZAT ĆE RAZVOJ JAV­NIH DIGITALNIH US­LU­GA U BU­DUĆ­NOS­TI

(CDU), od­nos­no za tzv. dr­žav­ni oblak, ka­ko bi se do­dat­no ubr­zao razvoj jav­nih digitalnih us­lu­ga u 2019. Na­ci­onal­na stra­te­gi­ja zdrav­s­tva 2012.-2020., pak, odre­đu­je kon­tekst, vi­zi­ju, pri­ori­te­te, ci­lje­ve i ključ­ne mje­re u zdrav­s­tvu u Hr­vat­skoj. No­vim Za­ko­nom o zdrav­s­tve­nim po­da­ci­ma i in­for­ma­ci­ja­ma, usvo­je­nim u si­ječ­nju 2019., po­bolj­ša­va se op­seg za­šti­te osob­nih po­da­ta­ka u zdrav­s­tvu iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma pro­pi­sa ko­ji­ma se pro­pi­su­je upo­ra­ba i za­šti­ta po­da­ta­ka iz me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je bo­les­ni­ka u Sre­diš­njem in­for­ma­cij­skom sus­ta­vu zdrav­s­tve­ne za­šti­te

• u Hr­vat­skoj.

E-ZDRAVLJE

2018.

BER­NARD GR­ŠIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.