Za­bra­nju­ju “li­je­če­nje” gay oso­ba

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet -

Njemački mi­nis­tar zdrav­s­tva Jens Spahn (Kr­š­ćan­sko-de­mo­krat­ska uni­ja CDU) naj­a­vio je ju­čer u Berlinu za­kon ko­ji bi za­bra­nio tzv. ko­nver­zij­ske te­ra­pi­je ko­ji­ma je cilj „iz­lje­če­nje“ho­mo­sek­su­aliz­ma. „Ho­mo­sek­su­ali­zam ni­je bo­lest pa je pre­ma to­me ne tre­ba li­je­či­ti“, re­kao je Spahn, dek­la­ri­ra­ni ho­mo­sek­su­alac. On je do­dao ka­ko su tzv. ko­nver­zij­ske te­ra­pi­je, ko­ji­ma je cilj ho­mo­sek­su­al­ne oso­be uči­ni­ti he­te­ro­sek­su­al­ni­ma, „nez­dra­ve“.

U zak­la­di Mag­nus Hir­s­c­h­feld ka­žu da se u Nje­mač­koj raz­nim me­to­da­ma, čak i eg­zor­ciz­mom, go­diš­nje “iz­li­je­či” oko ti­su­ću ho­mo­sek­su­ala­ca.

• (H)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.