Os­lo­bo­đen ru­ski no­vi­nar op­tu­žen za di­la­nje dro­ge

Vecernji list - Hrvatska - - Svijet - (H)

Ru­ski no­vi­nar Ivan Go­lu­nov pušten je ju­čer iz pri­tvo­ra u Mo­sk­vi i od­ba­ce­ne su sve op­tuž­be da je pro­da­vao dro­gu. Sve se to do­go­di­lo na­kon ve­li­kog pri­ti­ska ru­skih me­di­ja i me­đu­na­rod­ne jav­nos­ti i ka­da je ru­ski jav­ni tu­ži­telj Ju­rij Čaj­ka naj­a­vio da će ci­je­li slu­čaj bi­ti pod stro­gom kon­tro­lom ure­da dr­žav­nog tu­ži­te­lja i pod nje­go­vim osob­nim nad­zo­rom. Pa­ke­te s dro­gom ko­je je Go­lu­nov na­vod­no spre­mio za pro­da­ju, sa­dr­ža­va­ju DNK ne­ko­li­ko lju­di, re­kao je glas­no­go­vor­nik po­li­ci­je. Go­lu­nov je pi­sao oš­tre tek­s­to­ve o ko­rup­ci­ji u mo­skov­skoj grad­skoj vlas­ti.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.